Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Search

Peace treaty

 
Published: 2022-08-02
Civilinė byla Nr. e2SP-20855-1125/2022
Teisminio proceso Nr. 2-68-3-16084-2022-4
Procesinio sprendimo kategorijos: 3.2.7.1; 3.4.5.20
 
 
 
VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS
 
N U T A R T I S
 
2022 m. rugpjūčio 2 d.
Vilnius
 
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja S. C.,
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „REMI INVEST“ prašymą supaprastinto proceso tvarka patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „REMI INVEST“ iA. K. sudarytą taikos sutartį.
 
Teismas
 
n u s t a t ė:
 
1.       Vilniaus miesto apylinkės teisme 2022 m. rugpjūčio 1 d. gautas pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „REMI INVEST“ prašymas patvirtinti UAB „REMI INVEST“ ir A. K. 2022 m. liepos 27 d. sudarytą taikos sutartį.
 
Prašymas tenkintinas.
 
2.       Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią. Teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnis).
3.       Pateikta taikos sutartis, teismo vertinimu, neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir interesų, todėl nėra pagrindo atsisakyti tvirtinti pateiktą taikos sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 42 straipsnio 2 dalis; CK 6.983 straipsnio 1 dalis). Šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės, todėl taikos sutartis tvirtintina.
4.       Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismo nutartimi tvirtinamos taikos sutarties tekstas iš dalies paredaguotas valstybinės lietuvių kalbos požiūriu, tačiau toks redagavimas, teismo vertinimu, nekeičia šalių pateiktos sutarties pirminio teksto turinio ir (arba) teisinės prasmės (CPK 11 straipsnio 1 dalis, 115 straipsnio 4 dalis). Be to, į nutarties rezoliucinę dalį perkeliamos tik tos sutarties sąlygos, kuriomis išsprendžiamas šalių teisinis ginčas, o visas taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos (CPK 140 straipsnio 3 dalis).
 
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais, 579–582 straipsniais,
 

n u t a r i a:
 
pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „REMI INVEST“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkinti.
Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „REMI INVEST“, j. a. k. ----, ir A. K., a. k. -----, 2022 m. liepos 27 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:
 
„<...>
 
1.     Šia taikos sutartimi taikiai užbaigti ginčą dėl 252,50 Eur skolos (2022 m. liepos 19 d. sudarytos reikalavimo perleidimo sutarties Nr. Rl-22-010 pagrindu UAB „REMI INVEST“ įgijo teisę išreikalauti iš A. K. 252,50 Eur įsiskolinimą UAB „ATEITIES RINKODARA“ ir kitas su perleidžiamu reikalavimu susijusias sumas), 60 Eur kreditoriaus UAB „REMI INVEST“ patirtų ikiteisminio išieškojimo išlaidų, 2,62 Eur delspinigių, bei 100 Eur dėl šios taikos sutarties parengimo išlaidų, viso – 415,12 Eur.
 
2.     Skolininkė A. K. abipusių nuolaidų ir derybų keliu įsipareigoja 415,12 Eur (keturis šimtus penkiolika eurų ir dvylika centų) skolą sumokėti sekančia tvarka ir terminais:
 
2.1. Iki 2022 m. rugpjūčio 10 d. – 65,12 Eur (skolos likutis 350 Eur);
2.2. Iki 2022 m. rugsėjo 10 d. – 50 Eur (skolos likutis 300 Eur);
2.3. Iki 2022 m. spalio 10 d. – 50 Eur (skolos likutis 250 Eur);
2.4. Iki 2022 m. lapkričio 10 d. – 50 Eur (skolos likutis 200 Eur);
2.5. Iki 2022 m. gruodžio 10 d. – 50 Eur (skolos likutis 150 Eur);
2.6. Iki 2023 m. sausio 10 d. – 50 Eur (skolos likutis 100 Eur);
2.7. Iki 2023 m. vasario 10 d. – 50 Eur (skolos likutis 50 Eur);
2.8. Iki 2023 m. kovo 10 d. – 50 Eur (skolos likutis 0 Eur).
 
3.     Skolininkė įsipareigoja šios sutarties 2 punkte numatytus mokėjimus atlikti į kreditoriui priklausančią atsiskaitomąją sąskaitą, kurios Nr. LT------, AB Citadele bankas.
 
4.     Skolininkė, neatlikusi taikos sutarties 2 punkte nurodyto mokėjimo nustatytu terminu įsipareigoja mokėti kreditoriui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną netinkamo įsipareigojimo vykdymo dieną.
 
3.     Šalys susitaria, jog skolininkei nesumokėjus šios taikos sutarties 2 p. nurodytų sumų per nustatytą terminą, ar sumokėjus tik dalį nurodytos sumos (pavėlavus pilnai sumokėti daugiau nei 3 dienas), arba, jeigu skolininkė pradels bent vieną įmoką, kreditorius turės teisę išsiimti vykdomąjį raštą iškart dėl visos neapmokėtos sumos neatsižvelgiant į likusias mokėti įmokas bei pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui vykdyti.
 
4.     Kreditorius patvirtina, kad skolininkei šioje sutartyje nustatytais terminais sumokėjus taikos sutarties 2 punkte nurodytas sumas, nereikš skolininkei jokių pretenzijų.
 
<...>
 
7.     Skolininkė turi teisę grąžinti skolą kreditoriui ir anksčiau nustatyto termino.
 
<...>
 
10. Visa su taikos sutartimi ir/ar jos vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio tą informaciją perdavusios šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai informacija turi būti perduodama teismui ginčo tarp šalių, susijusio su taikos sutartimi sprendimui ir kitais įstatymų numatytais atvejais.
 
11. Įvykdžius visus taikos sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų viena kitai nebeturės.
 
<...>“.
Nutarties kopijas išsiųsti šalims.
Nutartis neskundžiama.
 
 
Teisėja                                                                                                                                                                                                            S. C.
 
smart foreash