Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Search

Peace treaty

 
Published: 2022-12-06
Civilinė byla Nr. e2-1418-945/2022
Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00400-2022-6
Procesinio sprendimo kategorijos:
2.6.38; 3.2.3.2; 3.2.7.1; 3.2.8.5
 
 
 
KAUNO APYGARDOS TEISMAS
 
N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 
2022 m. gruodžio 6 d.
Kaunas
 
Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas M. B., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs taikos sutarties patvirtinimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovės likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Transvytas“ ieškinį atsakovui J. D. dėl skolos priteisimo,
 
n u s t a t ė :
 
ieškovė likviduojama dėl bankroto uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Transvytas“ (toliau – ieškovė) pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo J. D. (toliau – atsakovas) 44 624,07 Eur sumą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
2022 m. gruodžio 5 d. teisme gautas prašymas rašytinio proceso tvarka patvirtinti šalių sudarytą patikslintą taikos sutartį ir nutraukti civilinę bylą (registracijos Nr. DOK-30254).
 
Prašymas tenkinamas.
 
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio 1 dalyje, 140 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali užbaigti bylą taikos sutartimi.
Šalys pateikė teismui tvirtinti patikslintą taikos sutartį, kurioje patvirtino, kad jų valia yra taikiai baigti kilusį civilinį ginčą, šalims žinomos tokios sutarties patvirtinimo pasekmės (CPK 294 straipsnio 2 dalis). Teismas sprendžia, kad patikslinta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl tvirtinama joje nurodytomis sąlygomis, o civilinė byla nutraukiama (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnis).
Šalims išaiškinama, kad patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdomas dokumentas (CK 6.985 straipsnis).
Nutraukus civilinę bylą, atšaukiamas 2022 m. gruodžio 8 d. 13.00 val. paskirtas teismo posėdis.
Turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo šalys viena iš kitos nereikalauja, todėl jų paskirstymo klausimas nesprendžiamas.
Teismo turėtas dokumentų siuntimo išlaidas įsipareigojo atlyginti atsakovas, todėl iš jo valstybei priteisiamas 19,70 Eur šių išlaidų atlyginimas.
Nuo žyminio mokesčio mokėjimo ieškovė buvo atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, iš atsakovo valstybei priteistini 25 procentai žyminio mokesčio, mokėtino už 8 000 Eur sumos ieškinį (180 Eur × 25 proc. ÷ 100 proc. = 45 Eur).
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 290–292, 294–295 straipsniais, teismas
 
n u t a r i a :
 
patvirtinti ieškovės likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Transvytas“, juridinio asmens kodas ---, ir atsakovo J. D., gimusio ---. ---., sudarytą patikslintą taikos sutartį šiomis sąlygomis:
1.       Atsakovas abipusių nuolaidų ir derybų keliu įsipareigoja ieškovei sumokėti 8 000 Eur (aštuonių tūkstančių eurų) skolą tokia tvarka ir terminais:
1.1. per 1 (vieną) dieną po šios taikos sutarties pasirašymo dienos sumokėti 1 000 Eur (vieną tūkstantį eurų); šalys patvirtina, jog mokėjimas atliktas 2022 m. lapkričio 30 d.
1.2. per 3 (tris) mėnesius nuo šios taikos sutarties pasirašymo dienos (iki 2023 m. vasario 28 d.) sumokėti 7 000 Eur (septynis tūkstančius eurų).
2.    Atsakovas įsipareigoja 1 punkte numatytus mokėjimus atlikti į ieškovei priklausančią atsiskaitomąją sąskaitą, kurios Nr. ---.
3.    Atsakovas, neatlikęs 1 punkte nurodytų mokėjimų nustatytu terminu, įsipareigoja mokėti ieškovei 0,5 (penkių dešimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną netinkamo įsipareigojimo vykdymo dieną.
4.    Šalys susitaria, jog atsakovui nesumokėjus 1 punkte nurodytų sumų per nustatytą terminą ar sumokėjus tik dalį nurodytos sumos (pavėlavus pilnai sumokėti daugiau nei 7 dienas), ieškovė turės teisę išsiimti vykdomąjį raštą dėl visos neapmokėtos sumos (t. y. 44 624,07 Eur, 5 (penkių) procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2022 m. liepos 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo), atimant atsakovo sumokėtas sumas (jei tokių būtų) bei pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui vykdyti.
5.    Kiekviena iš šalių lieka prie savo bylinėjimosi išlaidų.
6.    Šalys susitaria, kad visas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, kurios bus priteistos į valstybės biudžetą, jei tokių išlaidų bus, atlygins atsakovas.
7.    Šalys patvirtina, kad taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės joms yra žinomos, šalims yra žinoma, kad įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtinus taikos sutartį, kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.
8.    Kiekviena taikos sutarties šalis pareiškia kitai ir garantuoja, kad:
8.1. nei viena iš šalių nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo tam, kad pasirašytų taikos sutartį tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos taikos sutartyje;
8.2. visos taikos sutarties sąlygos šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t. y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena taikos sutarties sąlyga;
8.3. taikos sutartis nepažeidžia nei ieškovės, nei atsakovo kreditorių interesų;
8.4. taikos sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.
9.    Atsakovas turi teisę grąžinti skolą ieškovei ir anksčiau 1 punkte nustatyto termino.
10. Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, o res judicata galią įgyja ją įstatymų nustatyta tvarka patvirtinus teisme ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.
11. Visa su taikos sutartimi ir/ar jos vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio tą informaciją perdavusios šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai informacija turi būti perduodama teismui ginčo tarp šalių, susijusio su taikos sutartimi, sprendimui ir kitais įstatymų numatytais atvejais.
12. Įvykdžius visus taikos sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų, pareikštų civilinėje byloje Nr. e2-1418-945/2022, viena kitai nebeturės.
Nutraukti civilinę bylą.
Priteisti iš atsakovo J. D., gimusio - m. -., valstybei 45 Eur (keturiasdešimt penkis eurus) žyminio mokesčio atlyginimo (ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas ---, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – ---) ir 19,70 Eur (devyniolika eurų 70 ct) teismo turėtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų atlyginimo (ši suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas ---, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – ---).
Atšaukti 2022 m. gruodžio 8 d. 13.00 val. paskirtą teismo posėdį.
Nutarties kopijas išsiųsti šalių atstovams.
Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.
 
 
Teisėjas                                                                                                                     M. B.
 
smart foreash