Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

UAB REMI real estate ieškinys atsakovei UAB Lartis dėl skolos priteisimo

 
Publikuota: 2020-04-17

 Civilinė byla Nr. e2-2209-294/2019

Proceso Nr. 2-68-3-34327-2018-9
Procesinio sprendimo kategorijos: 3.2.6.6.1.; 3.2.6.6.2


 

 

 

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS


 

 

 

 

S P R E N D I M A S U Ž A K I Ų

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2019 m. vasario 25 d.
Vilnius

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas G. S.,
sekretoriaujant E. P.
dalyvaujant ieškovės UAB „REMI real estate“ atstovei advokato padėjėjai M. T.,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „REMI real estate“ ieškinį atsakovei UAB Lartis“ dėl skolos priteisimo

n u s t a t ė :

Ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovės 1210,4 Eur skolą, 71,23 Eur palūkanų, procesines palūkanas ir priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.
Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (LR CPK 123 str. 4 d.). Atsakovė įstatymo nustatyta tvarka nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovei išaiškintos. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas dėl atsakovės rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, priimti sprendimą už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).
Ieškinys tenkintinas visiškai.
Vadovaujantis CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.
Ieškovė BUAB „Ambervest“, į. k. 302943006, suteikė transportavimo paslaugas ir išrašė sąskaitas faktūras atsakovei UAB „Lartis“. 2016 ataskaitinių metų pabaigoje atsakovė buvo skolinga ieškovei pagal sąskaitas faktūras: 2016-09-28 PVM sąskaita-faktūra Nr. AMB 5213 - 1355,20 Eur sumai; 2016-11-23 PVM sąskaita-faktūra Nr. AMB 5477 - 992,20 Eur sumai; 2016-11-08 PVM sąskaita-faktūra Nr. AMB 5403 - 968,00 Eur sumai; 2016-11-08 PVM sąskaita-faktūra Nr. AMB 5399 - 1633,50 Eur sumai. Atsakovės skola buvo 4948,90 Eur.
2017 metais atsakovė tarpusavio sutarimu su ieškove, vykdė dalinius mokėjimus, kad padengtų susidariusią skolą, tokia tvarka: 2017-04-19 - 494,89 Eur, 2017-05-09 - 494,89 Eur, 2017-05-31 - 1000 Eur, 2017-06-21 -500 Eur, 2017-07-04 - 458,72 Eur, 2017-07-24 - 200 Eur, 2017-08-25 - 300 Eur, 2017-11-06 – 290 Eur. Atsakovė sumokėjo 3738,5 Eur ir liko skolinga 1210,4 Eur.
2018-10-29 Reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius BUAB „Ambervest“, į. k. 302943006“, perleido kreditorinio reikalavimo teises į šį įsiskolinimą naujajam kreditoriui UAB „REMI real estate“. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Pagal CPK 48 str. 1 d. tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-01-24 rezoliucija pradinį ieškovą BUAB „Ambervest“, pakeitė į UAB ,,REMI real estate“.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Paslaugos sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą, o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas mokėti (LR CK 6.716 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.).
Remiantis išdėstytu bei atsižvelgiant į tai, jog atsakovė savo prievolės neįvykdė, PVM sąskaitų faktūrų neapmokėjo, prieštaravimų dėl skolos dydžio, jos pagrįstumo į bylą nepateikė (LR CPK 178 str.), todėl ieškovės reikalavimas dėl 1210,4 Eur skolos priteisimo iš atsakovės laikytinas pagrįstu ir tenkintinas.
CK 6.210 str. 2 d. numato, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškovės reikalavimas priteisti 6 proc. dydžio palūkanas už laikotarpį nuo 2017-11-07 iki kreipimosi į teismą dienos 2018-10-31 yra tenkintinas ir 71,23 Eur palūkanų priteistinos iš atsakovės.
CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.
Iš atsakovės valstybei priteistinas 66 Eur žyminis mokestis (CPK 96 str. 1 d.)
Iš atsakovės valstybei teismo patirtos 7,1 Eur pašto išlaidos priteistinos, nes jos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytą minimalią valstybei iš šalies priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3 Eur) (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285 str., 286 str. teismas

n u s p r e n d ž i a :

Priimti atsakovės UAB Lartis“ atžvilgiu sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti visiškai.
Priteisti iš atsakovės UAB Lartis“, j.a.k. 303150079, ieškovės UAB „REMI real estate“, j.a.k. 300573437, naudai 1210,4 Eur (tūkstantis du šimtai dešimt Eur 40 ct) skolos, 71,23 Eur (septyniasdešimt vienas Eur 23 ct) palūkanų, 6 (šeši) procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1281,63 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-11-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.
Priteisti iš atsakovės UAB Lartis“, j.a.k. 303150079, į valstybės biudžetą 7,1 EUR (septyni Eur 10 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu ir 66 Eur (šešiasdešimt šeši Eur) žyminio mokesčio. Nurodyta suma mokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas 5660. Dokumentus, patvirtinančius sumokėjimą, būtina pristatyti Vilniaus miesto apylinkės teismui.
Atsakovė neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine tvarka.
Atsakovė, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2-3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime dėl sprendimo peržiūrėjimo turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą (jeigu byloje buvo paskirtas teismo posėdis), taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data bei žyminio mokesčio kvitas.
Ieškovė per 30 dienų gali skųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.


Teisėjas G. S.  
 
smart foreash