Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

Teisinės
paslaugos

 
Akcijų perleidimas
Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, akcijos – tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti dividendų, teisę į dalį bendrovės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises.
Akcijos, kaip turtas, ir bendrovė netektų savo vertės ir prasmės, jei jų nebūtų galima perleisti kitiems asmenims ar ūkio subjektams. Sudarant sandorius dėl akcijų perleidimo, būtina laikytis teisės aktų reikalavimų, kuriuos pravartu išmanyti kiekvienam aktyviai tokioje rinkoje veikiančiam asmeniui. 
Akcijų perleidimas – tai yra jų pardavimas, dovanojimas, mainai ir kitų fizinių ar juridinių asmenų veiksmai, kuriuose atlikus pasikeičia nuosavybės teisė į šiuos vertybinius popierius.
2015-aisiais pakeistas akcijų perleidimo reglamentavimas. UAB "SOSTINĖS TEISĖ"teisininkų komanda gerai išmanydama įstatymus ir sekdama jų pakeitimus teikia šias paslaugas:
 • konsultuoja akcijų perleidimo (pirkimo-pardavimo, dovanojimo, mainų ir kt.) klausimais;
 • pataria koks akcijų perleidimas jums tinkamiausias;
 • akcininkų/sąrašo duomenų keitimą registruoja Registrų centro elektroninėje  sistemoje (JADIS);
 • atstovauja klientų interesus akcijų perleidimo procese (jei akcijų perleidimui reikalinga notarinė forma);
 • rengia akcijų perleidimo sutartis ir kitus  dokumentus.
Atstovavimas antstolių kontoroje vykdant išieškojimą
Pagal LR Antstolių įstatymą antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Antstolis gali teikti šiame Įstatyme numatytas paslaugas, jeigu tai netrukdo jam atlikti antstolio funkcijų. Antstolius nustatyta tvarka skiria ir atleidžia teisingumo ministras.Taip pat teisingumo ministras nustato antstolių skaičių ir priskiria antstoliams veiklos teritorijas.
 
Antstolių funkcijos:
 • vykdyti įstatymų nustatytas vykdomuosius dokumentus;
 • teismo pavedimu konstatuoti faktines aplinkybes;
 • teismo pavedimu perduoti ir įteikti dokumentus Lietuvos Respublikos esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • atlikti kitas įstatymų nustatytas funkcijas.
Pagrindinė antstolio funkcija – vykdomųjų dokumentų vykdymas. Vykdomaisiais dokumentais vadinami raštai, išduoti teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių pagrindu taip pat su turtinio pobūdžio išieškojimais susiję teismo įsakymai, institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose bei kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai.
UAB "SOSTINĖS TEISĖ" - vykdydama savo teisinę veiklą nuolat bendradarbiauja su antstoliais, kontroliuoja, stebi išieškojimo procesą bei periodiškai informuoja klientus apie bylos vykdymo eigą.
Bankroto bylos iškėlimas
Egzistuoja bankroto teisė, vykdant bankroto procedūrą, bankroto teisės normos reglamentuoja tiek kreditorių, tiek skolininkų teisių bei interesų apsaugą.
Įmonės bankrotas - nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla. Vidutinė bankroto procedūros trukmė nuo 12 iki 24 mėn.
 
Bankroto bruožai:
 • Nemoki įmonė;
 • Iškelta bankroto byla teisme;
 • Kreditorių vykdoma bankroto procedūra ne tesimo tvarka.
Įmonės nemokumas siejamas su:
 • Įmonės įsipareigojimų nevykdymu;
 • Įmonė įsipareigojimų vykdymo pradelsimu, kurie viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.
Bankroto procedūrą inicijuoti gali :
 • Kreditorius (-iai);
 • Įmonės savininkas (-ai);
 • Įmonės administracijos vadovas.

A
tkreipiame dėmesį, kad Juridinių asmenų savininkai bei vadovai, privalo įsivertinti savo įmonės finansinę būklę, matydami, jog įmonė yra nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, ne tik turi teisę, bet ir pareigą inicijuoti bankroto procesą. Jei įmonės savininkas ar vadovas sprendimą dėl bankroto procedūros inicijavimo laiku nepriima, remiantis Bankroto įstatymo nuostatomis, minėtiems subjektams taikoma atsakomybė dėl bankroto procedūros inicijavimo. Pastarieji pavėlavę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, asmeniškai privalo padengti dėl tokių savo veiksmų kreditoriams sukeltą žalą.
 
Specializuojasi įmonių bankroto procedūrose.
Įvertiname įmonės mokumą bei konsultuojame įmonės bankroto klausimais. Imamės visų, net ir nestandartinių, teisinių priemonių bankroto procedūrai inicijuoti, vykdyti.
 
Egzistuoja įmonės bankrotas ne teismo tvarka. Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka tai:
 • Greitesnė ir paprastesnė įmonės bankroto inicijavimo procedūra (nereikia kreiptis į teismą);
 • Operatyvesnė pati įmonės bankroto vykdymo procedūra (teismo funkciją atlieka kreditorių susirinkimas);
 • Bankroto administratorių „ruletės“ principu skiria ne teismas, o išsirenka pats Kreditorių susirinkimas.
Fizinio asmens bankrotas – teisinių procedūrų visuma, kuomet skolininkas pareiškia apie savo negalėjimą įvykdyti finansinius įsipareigojimus kreditoriams.
 
Fizinio asmens bankroto tikslas – likviduoti visą skolininko turtą, paskirstyti gautas lėšas (bei gaunamas mėnesines pajamas) kreditoriams, sudaryti sąlygas atkurti mokumą ir pradėti gyvenimą iš naujo.
Fzinio asmens bankroto sąlygos:
 • Fizinio asmens bankroto byla gali būti iškelta tik nemokiam asmeniui. Tokiam, kurio finansiniai įsipareigojimai viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (9500 Eur) ir jo skolos mokėjimo terminas jau praėjęs.
 • Fizinis asmuo neturi būti sudaręs nesąžiningų sandorių;
 • Fizinis asmuo neturi žalingu įpročių (piktnaudžiavimas azartiniais lošimais, alkoholiu, psichotropinėmis medžiagomis ir pan.);
 • nesate sudarę nesąžiningų sandorių;
 • Fizinis asmuo nėra baustas už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimu;
 • Fizinio asmens bankroto procesą iškelti turi teisę tik pats įsiskolinęs asmuo
 • Bankroto proceso byla nagrinėjamas tik teismuose (Apygardos teisme).

Fizinio asmens bankroto proceso trukmė 3 m. Šio termino pradžia pradedama skaičiuoti nuo tos dienos, kai teismas patvirtina asmens mokumo atkūrimo planą.
 
UAB "SOSTINĖS TEISĖ" - veina geriausiai išmanančių bankroto procesus ir turinti teisinę patirtį naudingą visiems bankroto proceso subjektams.
Darbo santykiai
 
Darbo santykiai - santykiai, kai darbas atliekamas pagal darbo sutartis, taip pat bet kokia kita veikla, vykdoma teisinių santykių, kurie iš esmės (susitarimu dėl darbo apmokėjimo sąlygų, darbo vietos ir funkcijų, darbo drausmės ir kt.) atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo
santykius, pagrindu.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos Darbo kodekso nuostatos.
 Pasikeitė dalis darbo teisinių santykių reguliavimo taisyklių – nustatytos naujos darbo sutarčių rūšys, sutrumpinti darbuotojų atleidimo terminai, taip pat darbdaviui atsiranda naujos pareigos, kurių nebuvo senąjame darbo kodekse, numatytos kitokia kasmetinių atostogų trukmė bei skirtingos atostogų rūšys, sureglamentuoti klausimai, kurie iki šiol iš viso nebuvo reglamentuoti jokiais teisės aktais, pavyzdžiui: nekonkuravimas, konfidencialumas.
Fizinio ir juridinio asmens atstovavimas ir interesų gynimas
Atstovavimas - tai teisinis santykis, kuriame vienas asmuo - atstovas, veikdamas sandorio, teismo sprendimo, įstatymo ar administracinio akto suteiktų teisių (įgalinimų) ribose, atskleisdamas atstovavimo faktą sudaro kito asmens (atstovaujamojo) vardu sandorį (sandorius), kuris tiesiogiai sukuria teises ir pareigas atstovaujamajam (arba jas pakeičia ar panaikina).
 
Atstovavimo rūšys:
Vartotojiškas
Komercinis
Prokūra
 
Atstovavimo teisinio santykio atsiradimo pagrindai gali būti:
sandoris
įstatymas
administracinis aktas.
 
UAB "SOSTINĖS TEISĖ" - teisinės paslaugų kontoros advokatai atstovauja Lietuvos ir užsienio fizinių ir juridinių asmenų interesus Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose institucijose.
Ieškinio, atsiliepimo į ieškinį, dubliko, tripliko parengimas
Ieškinys
Pagal dabar galiojantį Civilinio proceso kodeksą 135 straipsnį ieškinio turinyje numatyti tam tikri reikalavimai.
 
Teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui. Ieškinyje, be to, turi būti nurodoma:
 • ieškinio suma, jeigu ieškinys turi būti įkainotas;
 • aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas);
 • įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes, liudytojų gyvenamosios vietos ir kitokių įrodymų buvimo vietą;
 • ieškovo reikalavimas (ieškinio dalykas);
 • ieškovo nuomonė dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas;
 • informacija, ar byla bus vedama per advokatą.

Prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus, taip pat duomenys, kad žyminis mokestis sumokėtas, bei prašymai dėl įrodymų, kurių ieškovas pateikti negali, išreikalavimo, nurodant priežastis, kodėl negalima pateikti šių įrodymų.
 
UAB "SOSTINĖS TEISĖ" - teisininkų įgyta patirtis bei nuolatinis tobulėjimas teisinėje srityje garantuoja profesionalų ir kokybišką teisinių paslaugų teikimą. Teikiame teisines paslaugas verslo ir privatiems klientams:
 • Ieškinio, priešieškinio  parengimas;
 • Atsiliepimo į ieškinį  parengimas;
 • Dubliko, tripliko parengimas;
 • Rašto antstoliui dėl apsaugos priemonių taikymo parengimas;
 • Rašto dėl vykdomojo dokumento išdavimo parengimas;
 • Kitų procesinių dokumentų parengimas.
Ikiteisminis skolos ir žalos atlyginimo išieškojimas
Ikiteisminiu skolos ir/ar žalos atlyginimo išieškojimu siekiama užtikrinti įsiskolinimų grąžinimą ne teismo tvarka, netaikant priverstinio pobūdžio priemonių. Ikiteisminis skolos ir/ar žalos atlyginimo išieškojimas apima priemones, kuriomis siekiama, kad skolininkas gera valia įvykdytų turtinę prievolę ar kitais teisėtais būdais būtų patenkintas kreditoriaus turtinis reikalavimas.
 
Tai pigiausias ir greičiausias būdas kreditoriui atgauti savo lėšas iš skolininko.
 
UAB "SOSTINĖS TEISĖ" - skolas ir žalos atlyginimus išieško visoje Lietuvoje ir už jos ribų.
Įmonės bankrotas
Įmonės bankrotas- nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad Juridinių asmenų savininkai bei vadovai, privalo įsivertinti savo įmonės finansinę būklę, matydami, jog įmonė yra nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, ne tik turi teisę, bet ir pareigą inicijuoti bankroto procesą. Jei įmonės savininkas ar vadovas sprendimą dėl bankroto procedūros inicijavimo laiku nepriima, remiantis Bankroto įstatymo nuostatomis, minėtiems subjektams taikoma atsakomybė dėl bankroto procedūros inicijavimo. Pastarieji pavėlavę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, asmeniškai privalo padengti dėl tokių savo veiksmų kreditoriams sukeltą žalą.
 
 
UAB „SOSTINĖS TEISĖ“ - teisinių paslaugų kontora teikia šias teisines paslaugas:
 • Bankrutuojančių įmonių teisinis administravimas;
 • Konsultavimas dėl dokumentų bankroto procedūrai parengimo;
 • Ieškinio paruošimas į teismą dėl bankroto procedūros pradėjimo;
 • Bankroto administratoriaus paslaugų teikimas;
 • Debitorinių skolų pirkimas (reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu);
 • Kitos teisinės paslaugos.
Įmonės įstatinio kapitalo keitimas
Įstatinis kapitalas (angl. authorized, stated,minimum capital) – visų bendrovės išleistų ir pasirašytų akcijų nominalių verčių suma.
Įstatinis kapitalas suformuojamas steigiant įmonę. Vėliau jis gali būti didinamas/mažinamas. Išimtinę teisę priimti sprendimą dėl įstatinio kapitalo padidinimo/mažinimo turi visuotinis akcininkų susirinkimas. 
Įstatinio kapitalo didinimo tvarką nustato Akcinių bendrovių įstatymo. Įstatinis kapitalas gali būti didinamas dviem būdais:
 • išleidžiant naujas akcijas
 • arba
 • padidinant jau išleistų akcijų nominaliąsias vertes.
Kad ir koks būdas būtų pasirinktas, jis neturės įtakos operacijų registravimui Didžiosios knygos sąskaitose – bet kokiu atveju bus didinama įstatinio kapitalo suma. Skirsis tik įrašai analitinėje apskaitoje, kur reikės užregistruoti arba naujai išleistas akcijas, arba esamų akcijų nominaliosios vertės padidėjimą.
Įstatinio kapitalo suma rodo akcininkų į įmonę investuotas lėšas. Taigi, norint didinti įstatinį kapitalą, reikia tam skirti papildomų lėšų. Įstatinis kapitalas gali būti didinamas:
 • papildomais akcininkų įnašais;
 • arba iš įmonės lėšų.
Įstatinio kapitalo mažinimas
Įstatinis kapitalas paprastai mažinamas tokiais atvejais:
 • panaikinant bendrovės finansinėje atskaitomybėje užfiksuotus nuostolius;
 • siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;
 • siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
 • ištaisant įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.
 • Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik sumažinant akcijų nominalias vertes ar anuliuojant akcijas.
UAB "SOSTINĖS TEISĖ" - rengia visus dokumentus susijusius su bendrovės įstatinio kapitalo didinimu ar mažinimu. Konsultuojame įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo bei kt. susijusiais klausimais. 
Įmonės pavadinimo keitimas
Juridinis asmuo, prieš pakeisdamas pavadinimą, privalo apie tai paskelbti viešai vieną kartą arba pranešti visiems juridinio asmens kreditoriams raštu. Skelbimui taikomos ir Civilinio kodekso 1.65 straipsnio nuostatos.
Juridinio asmens pavadinimą keisti galima tiesiogiai (parengiant reikiamus dokumentus) per Registrų centrą arba elektroniniu būdu. Keičiant pavadinimą elektroniniu būdu, jis būtinai turi būti laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą.
Norint pakeisti juridinio asmens pavadinimą, turi būti pakeisti ir įregistruoti Juridinių asmenų registre steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai, statutas ar kita).
 
UAB „SOSTINĖS TEISĖ“ - rengia visus dokumentus susijusius su įmonės pavadinimo keitimu, juos teikia Registrų centrui. Keičia ir įregistruoja Registrų centre steigimo dokumentus. Konsultuoja kitais teisiniais klausimais.
Įmonės teisinis administravimas
Įmonės teisinis administravimas - tai jos veiklos priežiūra teisiniu požiūriu.
UAB "SOSTINĖS TEISĖ" Jums siūlo galimybę turėti teisininkų komandą, kuri nuolat gilintųsi i Jūsų bendrovės specifiką. Spręstume kasdieninius einamuosius klausimus, sutvarkytume teisinius dokumentus, siekiant maksimaliai apginti Jūsų įmonės interesus. Iškilus ginčui, padėtumėme rasti galimo ginčo sprendimo būdą. 
Reta tikimybė, jog egzistuoja veikianti įmonė, kuriai nėra reikalinga teisinė pagalba. Visgi sudarote sandorius su savo klientais, turite darbuotojų, prekiaujate arba teikiate paslaugas. Visi šie tarpusavio santykiai turi teisinį elementą, kurį atsakingas ir rūpestingas vadovas turi patikėti teisininkui. Svarbu priimti tinkamus sprendimus, kad po to nereiktų pavėluotai kreiptis i teisininkus ir gailėtis dėl patirtų nuostolių.
Informacijos pateikimas apie įmonę
Juridinis asmuo
Juridinis asmuo yra savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme. Juridiniai asmenys skirstomi į viešuosius ir privačiuosius.
Viešieji juridiniai asmenys yra valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir t. t.).
Privatieji juridiniai asmenys yra juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti privačius interesus.
 
UAB "SOSTINĖS TEISĖ" - teikia šią informacią:
 • juridinio asmens pavadinimas;
 • juridinio asmens teisinė forma;
 • juridinio asmens buveinė;
 • juridinio asmens kodas;
 • registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį;
 • juridinių asmenų turtas;
 • juridinio asmens organai;
 • juridinio asmens valdymo organų nariai (vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens kodas), gyvenamoji vieta (buveinė);
 • juridinio asmens valdymo organų nariai ir juridinio asmens dalyviai, turintys teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, jų teisių ribos ir parašų pavyzdžiai;
 • juridinio asmens filialai ir atstovybės (pavadinimai, kodai, buveinės, filialų ir atstovybių valdymo organų nariai);
 • juridinio asmens veiklos apribojimai;
 • juridinio asmens teisinis statusas;
 • juridinio asmens pasibaigimas;
 • juridinio asmens registro duomenų ir dokumentų keitimo datos.
Įstatų keitimas
Nuo 2015 m. sausio mėn 01 d. pagal Akcinių bendrovių įstatymą visos įmonės turi pakeisti bendrovių įstatus, įstatinio kapitalo dydžius ir akcijų nominalines vertes, kurie turi būti nurodyti eurais euro centų tikslumu.
UAB "SOSTINĖS TEISĖ" nuo 2015 m. iki  2017 m. pakeitė  rekordinį įstatų skaičių.
UAB "SOSTINĖS TEISĖ" - KEIČIA ĮSTATUS ELEKTRONINIU BŪDU IR UŽREGISTRUOJAME JUOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE. Registrų centrui pateikia bei užregistruojame akcinių bendrovių akcininkų sąrašus.
Įstatų keitimui inicijuoti  reikia pateikti šiuos dokumentus:
 • Įstatus (skenuotus);
 • Akcininkų sąrašą (vardas, pavardė, asmens, kodas, gyv. vieta, akcijų skaičius, akcijų įsigijimo data, pagrindas);
 • Nurodyti įmonės direktoriaus vardą, pavardę, asmens kodą.
Šis privalomas įstatų pakeitimas puiki proga kiekvienai įmonei peržiūrėti savo steigimo dokumentus. Įmonės gali tuo pačiu inicijuoti kitus pakeitimus pvz., keisti įstatinį kapitalą (didinti arba mažinti), keisti įmonės registracijos adresą.
Juridinio asmens pertvarkymas
Juridinio asmens pertvarkymas - tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas.
 
Juridinio asmens pertvarkymas tai ne jo reorganizavimas, nes šiuo atveju, juridinis asmuo nesibaigia (nenutraukia savo veiklos), o tik keičia teisinę formą, todėl svarbu įsidėmėti CK 2.104 nuostatą, kad jei pertvarkoma individuali įmonė, tai jos savininkas trejus metus yra atsakingas pagal pertvarkomo juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki naujos teisinės formos, šiuo atveju UAB įregistravimo juridinių asmenų registre. Individualios įmonės savininkas, pertvarkęs IĮ, trejus metus bus atsakingas ir savo asmeniniu turtu, jeigu neužtektų UAB turto patenkinti kreditorių, turėjusių galiojančią reikalavimo teisę į individualios įmonės reikalavimus.
 
Pertvarkant individualią įmonę į uždarą akcinę bendrovę, pirmiausia turi būti priimamas sprendimas pertvarkyti. Tačiau pagal Individualių įmonių įstatymo nustatytus reikalavimus, iki sprendimo pertvarkyti individualią įmonę į uždarąją akcinę bendrovę IĮ turtas, perduodamas už bendrovės akcijas, turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Turto vertinimo ataskaita turi atitikti akcinių bendrovių įstatymo nustatytus nepiniginio įnašo ataskaitos reikalavimus ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki sprendimo priėmimo pertvarkyti individualią įmonę priėmimo turi būti pateikta individualiai įmonei ir juridinių asmenų registrui. Verta patebėti, kad tokiu atveju, IĮ sukauptas pelnas neapmokestinamas ir automatiškai priskiriamas pertvarkytai UAB.
 
Iki sprendimo pertvarkyti IĮ notarui reikia pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus, taip pat dokumentus, įrodančius, kad IĮ gali būti pertvarkoma Į UAB (dėl įstatinio kapitalo suformavimo, nepriklausomai nuo formos, t.y. ar kapitalas formuojamas iš turto ar piniginių lėšų). Notarui pateikiami ir dokumentai, patvirtinantys, kad pertvarkomos įmonės kreditoriai tinkamai informuoti apie pertvarkymo procedūrą.
Inidividuali įmonė gali būti pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę, jeigu IĮ turtas, atėmus visus individualios įmonės įsipareigojimus, yra ne mažesnis nei Akcinių bendrovių įstatyme uždarajai akcinei bendrovei nustatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis (2 500 Eur). Jeigu individualios įmonės turto nustatytam minimaliam įstatiniam kapitalui sudaryti neužtenka arba įsipareigojimai viršija turto vertę, IĮ savininkas turi teisę mokėti papildomus įnašus. Tokiu atveju papildomo įnašo vertė nepriskiriama asmeninėms pajamoms. Be to, sudarant UAB įstatinį kapitalą iš papildomų savininkų įnašų, VMI draudžia šias lėšas pervesti kaip IĮ savininko paskolą naujai kuriamai uždarai akcinei bendrovei.
 
Sprendimą pertvarkyti individualią įmonę priima jos savininkas.
Sprendime pertvarkyti turi būti nurodyta:
į kokią teisinę formą individuali įmonė pertvarkoma, nurodant spėjamą pertvarkymo datą;
koks turtas, teisės ir pareigos perduodamos pertvarkytam juridiniam asmeniui (paremti finansiniais dokumentais);
turi būti pateikti UAB steigimo dokumentai (steigimo sutarties sudarinėti nereikia, tik patvirtinti įstatai);
sprendime turi būti nurodytas UAB įstatinio kapitalo dydis, jo formavimo tvarka, akcijų skaičius, akcijų nominali vertė;
nurodomi bendrovės valdymo organai, duomenys apie jų narius, leidinius, kuriuose skelbiama apie bendrovės pertvarkymą;
pertvarkytos bendrovės pavadinimas.

UAB “SOTINĖS TEISĖ - parengia dokumentus, reikalingus pertvarkymo procedūroms atlikti, parengia UAB įstatus, atstovauja interesus pas notarą ir Registrų centre, pertvarkymo procedūros metu teikia teisines konsultacijas.
Juridinių asmenų steigimas (Lietuvoje)
UAB "SOSTINĖS TEISĖ" - teikia profesionalias konsultacijas įmonių steigimo klausimais, operatyviai parengia visus reikalingus steigimo dokumentus:
 • įmonės steigimo sutarties aktą;
 • įmonės įstatus, nuostatus ir kt.

Atsakingi įmonės darbuotojai, pagal visus reikalavimus užpildo Juridinių asmenų registro (JAR) formas, rezervuoja laikinus įmonės pavadinimus, užtikrina sėkmingą įmonės steigimo dokumentų patvirtinimą jų pridavimą Registrų centrui .
Rūpinamės operatyviu juridinio asmens įsteigimu:
 • AB (Akcinė bendrovė)
 • UAB (Uždara akcinė bendrovė)
 • ASOCIACIJA
 • DNSB (Daugiabučių namų savininkų bendrija)
 • VŠĮ (Viešoji įstaiga)
 • KŪB (Komandinė ūkinė bendrija)
 • LABDAROS IR PARAMOS FONDAS
 • IĮ (Individuali įmonė)
 • ŽŪB (Žemės ūkio bendrovė)
 • PS (Profesinės sąjungos)
 • TŪB (Tikroji ūkinė bendrija)
 • SĮ (Savivaldybės įmonė)
 • KU (Kredito unija)
Galimi keli uždarosios akcinės bendravės steigimo budai (UAB). UAB steigimas elektroniniu būdu arba įprastiniu būdu (steigimo dokumentus tvirtinant natarų biure).
 
ĮMONĖS STEIGIMUI BŪTINA INFORMACIJA:
 1.  Įmonės pavadinimas;
 2. Akcininko duomenys (Vardas, pavardė, asmens kodas. Jei daugiau nei vienas akcininkas, nurodyti kokiomis dalimis bus valdomos akcijos.);
 3. Direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas);
 4. Steigimo dokumentai (parengiame mes);
 5. Registracijos adresas (patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas Jūsų veiklai. Jei įm. steigiama internetu, patalpų savininkas turi turėti el. parašą);
 6. Minimalus įstatinis kapitalas (2500 EUR, atidaroma banko sąskaita);
 7. Notaro patvirtinimas (jei įmonę steigsite ne el. būdu, privaloma registracija pas notarą, jos metu bus patvirtinti jūsų pateikti steigimo dokumentai.
 8. Įmonės registravimas RC (jei įmonę steigsite ne el. būdu). 
ĮMONĖS STEIGIMAS EL. BŪDU GALIMAS JEI:
 • Jūs turite el. parašą (USB jungtyje arba mobiliajame telefone);
 • Patalpų, kuriuose registruojama įmonė, savininkas esate jūs, o jei registruojamos įmonės buveinės adresas nėra jūsų patalpa, patalpų savininkas taip pat turi turėti el. parašą. Patalpos, kuriuose bus registruojama įmonė, negali būti įkeistos bankui.
 • Turite asmens dokumentą;
 • Turite El. bankininkystę;
Įmonės steigimo internetu terminas apie 3 darbo dienos.
 
Įmonės steigimo tvirtinat dokumentus notaro biure terminas apie 2 savaitės.
Konsultavimas dėl įmonės restruktūrizavimo
Įmonės restruktūrizavimas  - tai laikinų finansinių sunkumų turinčios įmonės, arba įmonės, kuri finansinių sunkumų gali turėti artimiausiu metu, pertvarkymo būdas, kurio tikslas yra grąžinti skolas kreditoriams, atkurti įmonės mokumą ir išvengti jos bankroto.
 
UAB „SOSTINĖS TEISĖ“ - teikia šias teisines paslaugas:
Restruktūrizavimo proceso konsultavimas;
Restruktūrizavimo metmenų parengimas;
Pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme parengimas;
Restruktūrizavimo plano projekto parengimas;
Restruktūrizavimo plano įgyvendinimo priežiūra.
Nekilnojamojo turto atidalijimas
UAB „SOSTINĖS TEISĖ“ - taikia konsultacijas bei teisines paslaugas nuosavybės srityje:
Konsultacijos dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo;
Konsultacijos dėl nekilnojamojo turto perleidimo;
Konsultacijos dėl ginčų tarp turto bendrasavininkų;
Procesinių dokumentų (ieškinio, atsiliepimo ir pan.) parengimas;
Atstovavimas teismuose bei kitose instancijose.
Pareiškimo į teismą parengimas
Tai pigiausias ir greičiausias būdas prisiteisti skolą, kai skolininkui pavyksta įteikti procesinius dokumentus ir skolai nėra prieštaraujama Bylos nagrinėjimas nereikalauja šalių dalyvavimo teismo posėdyje. 4 kartus mažesnis žyminis mokestis nei kreipiantis į teismą su ieškiniu bendra tvarka.
Yra būtinosios sąlygos, kad teismas išduotų teismo įsakymą ir jis įsigaliotų:
Būtina, kad skolininkas:
 • priimtų teismo siunčiamus procesinius dokumentus;
 • neprieštarautų skolai .
  Nepavykus įteikti dokumentų arba skolininkui pateikus prieštaravimus, reikia rengti ieškinį sumokėti papildomas įmokas (žyminį mokestį valstybei).
UAB „SOSTINĖS TEISĖ“ - rengia pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo (supaprastintas procesas), konsultuoja susijusiais klausimais.
Paveldėjimo dokumentų sutvarkymas
Paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą.
Paveldimi materialūs dalykai (nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai) ir nematerialūs dalykai (vertybiniai popieriai, patentai, prekių ženklai ir kt.), palikėjo turtinės reikalavimo teisės ir palikėjo turtinės prievolės, įstatymų numatytais atvejais intelektinė nuosavybė (autorių turtinės teisės į literatūros, mokslo ir meno kūrinius, gretutinės turtinės teisės bei teisės į pramoninę nuosavybę) ir kitos įstatymų nustatytos turtinės teisės bei pareigos. Nepaveldimos asmeninės neturtinės ir turtinės teisės, neatskiriamai susijusios su palikėjo asmeniu (teisė į garbę ir orumą, autorystė, teisė į autorinį vardą, į kūrinio neliečiamybę, į atlikėjo vardą ir atlikimo neliečiamybę), teisė į alimentus ir pašalpas, mokamas palikėjui išlaikyti, teisė į pensiją, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Paveldima pagal įstatymą ir pagal testamentą.
Pagal įstatymą paveldima, kada tai nepakeista ir kiek nepakeista testamentu. Jeigu nėra įpėdinių nei pagal įstatymą, nei pagal testamentą arba nė vienas įpėdinis nepriėmė palikimo, arba testatorius iš visų įpėdinių atėmė teisę paveldėti, mirusiojo turtas paveldėjimo teise pereina valstybei.
 
Asmenys, galintys būti įpėdiniais:
 • paveldint pagal įstatymą – fiziniai asmenys, kurie buvo gyvi palikėjo mirties momentu, palikėjo vaikai, gimę po jo mirties, taip pat Lietuvos valstybė;
 • paveldint pagal testamentą – fiziniai asmenys, kurie buvo gyvi palikėjo mirties momentu, taip pat kurie buvo pradėti jam esant gyvam ir gimė po jo mirties; testamente įvardyti dar nepradėti asmenys, jiems gimus;
 • paveldint pagal testamentą – juridiniai asmenys, kurie yra palikėjo mirties momentu arba steigiami vykdant. Įpėdiniais pagal testamentą taip pat gali būti valstybė, savivaldybės.

Įpėdinių pagal įstatymą eilės
Paveldint pagal įstatymą įpėdiniai lygiomis dalimis yra:
 • pirmos eilės – palikėjo vaikai (tarp jų ir įvaikiai) ir palikėjo vaikai, gimę po jo mirties;
 • antros eilės – palikėjo tėvai (įtėviai), vaikaičiai;
 • trečios eilės – palikėjo seneliai tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės, palikėjo provaikaičiai;
 • ketvirtos eilės – palikėjo broliai ir seserys, proseneliai ir prosenelės tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės;
 • penktos eilės – palikėjo brolio ir sesers vaikai (sūnėnai ir dukterėčios), taip pat palikėjo tėvo ir motinos broliai ir seserys (dėdės ir tetos);
 • šeštos eilės – palikėjo tėvo ir motinos brolių ir seserų vaikai (pusbroliai ir pusseserės).
UAB „SOTINĖS TEISĖ“ - teisinių paslaugų kontora sutvarko turto paveldėjimo dokumentus bei konsultuoja paveldėjimo klausimais.
Prekių ženklų pramoninio dizaino registravimas
Apsaugokite savo įmonės logotipą (prekinį ženklą) būtina, nes:  
 • Valstybiniame patentų biure registruotas Jūsų logotipas įrodo, kad esate vienintelis teisėtas jo savininkas, turintis išimtinę teisę naudoti šį ženklą;
 • Jūsų logotipo registracija apsaugos nuo konkurentų ar kitų asmenų siekiančių neteisėtai pasipelnyti ar pasinaudoti Jūsų įmonės turima reputacija.
 • Jūsų įmonės logotipas (pavadinimas) neįregistruotas Valstybiniame patentų biure suteikia Jums teises tik Lietuvoje, tad jei, pavyzdžiui, Jūsų prekes per el. parduotuvę įsigys kitose valstybėse, ten Jūsų logotipas jokių apsaugos teisių neturės;
 • Jūsų logotipas sudarytas iš grafinių, spalvinių ar pan. elementų (kaip simbolis) negarantuoja unikalumo, nes kažkas kitas gali pareikšti Jūsų įmonei pretenzijas, dėl logotipo panašumo arba tapatumo su kitu jau anksčiau naudojamu ir užregistruotu logotipu;
 • Logotipas tam tikrais atvejais pats tampa preke: galite jį parduoti ar licencijuoti. Toks logotipas gali atnešti finansinės naudos.
 
UAB „SOSTINĖS TEISĖ“ - registruoja logotipus bei prekių ženklus regiono, Europos, pasaulio mastu. Atlieka jų patikrą ir įtraukia į duomenų bazes.

Prekių ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. 
Pareiškėjas, norintis įregistruoti ženklą, turi paduoti Valstybiniam patentų biurui paraišką.
Paraišką pareiškėjo vardu gali paduoti ir jo atstovas. Užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės, paraiškas Valstybiniam patentų biurui paduoda ir visus su ženklo registracija susijusius veiksmus Valstybiniame patentų biure, įskaitant ir atstovavimą Apeliaciniame skyriuje, atlieka per Lietuvos Respublikos patentinį patikėtinį.
Paraišką pareiškėjo vardu gali paduoti ir jo atstovas. Užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje savo buveinės, filialo arba atstovybės, paraiškas Valstybiniam patentų biurui paduoda ir visus su ženklo registracija susijusius veiksmus Valstybiniame patentų biure, įskaitant atstovavimą Apeliaciniame skyriuje, atlieka per Lietuvos Respublikos patentinį patikėtinį.
 
Vienam ženklui įregistruoti paduodama viena paraiška.
Paraiškoje gali būti prašoma įregistruoti ženklą vienai ar daugiau prekių ir (ar) paslaugų klasių. Už daugiau nei vieną paraiškoje nurodytą prekių ir (ar) paslaugų klasę mokamas nustatytas papildomas mokestis.
 
Prekinio ženklo įregistravimo terminai:
1 mėn. – prekių ženklo paraiškos ekspertizė (ženklui suteikiama laikina teisinė apsauga);
6 mėn. – prekių ženklo ekspertizė (ženklas įrašomas į Prekių ženklų registrą);
3 mėn. – prekių ženklo registracijos liudijimo išdavimas.

Prekių ženklas gali būti naudojamas atlikus paraiškos ekspertizę, t.y. po 1 mėn.
Ženklo registracijos liudijimas yra teisinis dokumentas, patvirtinantis ženklo įrašymą Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre ir ženklo savininko išimtines teises į įregistruotą ženklą. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registras yra valstybės registras. Jį tvarko Valstybinis patentų biuras.
 
Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre registruojami ir kaupiami šie duomenys:
 • ženklo vaizdas;
 • prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti pareikštas registruoti ženklas, pavadinimai, suskirstyti pagal paraiškos padavimo dieną galiojančią Nicos klasifikaciją;
 • paraiškos padavimo data ir numeris;
 • ženklo įregistravimo data ir numeris;
 • pareiškėjo pavadinimas arba vardas, pavardė ir adresas (buveinė);
 • ženklo savininko pavadinimas arba vardas, pavardė ir adresas (buveinė);
 • registracijos galiojimo termino pasibaigimo data;
 • prioriteto data, pirmosios paraiškos numeris, valstybės kodas, jei pagal šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalį suteiktas prioritetas;
 • parodos pavadinimas, prekių ir (ar) paslaugų eksponavimo data, jei pagal šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalį suteiktas prioritetas;
 • atstovo (jei jis yra) vardas, pavardė, adresas (buveinė);
 • nuoroda, kad ženklas yra kolektyvinis, erdvinis ar kad spalva yra skiriamasis ženklo požymis;
 • kiti duomenys, susiję su ženklo registracija, naudojimu ir apsauga;
Prevencinis spaudas
JŪS GALITE PATYS UŽKIRSKITI KELIĄ ĮSISKOLINIMAMS
 
Prevencinis spaudas – drausminanti priemonė nuo laiku nevykdomų arba vėluojamų vykdyti finansinių įsipareigojimų. Tai priemonė, kuri gali sumažinti vėlavimo atsiskaityti riziką bei įspėjimas apie galimus ryžtingesnius teisinius skolų išieškojimo būdus.
 
Prevenciniu spaudu gali būti žymima:
Prevencinis spaudas gali būti:
Prevencinis spaudas gali būti skirtas
*Bendradarbiavimo sutartis;
*Sąskaitas-faktūras;
*Darbų priėmimo-perdavimo aktus;
*Kitus Jums aktualius dokumentus..
 
*Žymimas spaudu ant Jums aktualių dokumentų;
*Žymimas elektroniniu spaudu ant Jums aktualių elektroninių dokumentų.
*Lietuvos partneriams ir klientams;
*Užsienio partneriams ir klientams.
 
 
Priminkite savo partneriams ir klientams, kad jų mokėjimai yra stebimi, administruojami profesionalų, o esant poreikiui bus imamasi priemonių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui.
 
UAB "SOSTINĖS TEISĖ" - suteiks jums prevencinio spaudo naudojimo teisę ir  esant poreikiui išieškos skolas iš jūsų skolininkų.
Registracijos adreso suteikimas
Imonės buveinės adresas nurodomas steigimo, bei registravimo dokumentuose ir yra registruojamas kaip neabejotinai tikslus. Remiantis įstatymais, pasikeitus įmonės adresui turi būti keičiami ir Juridinių asmenų registre registruoti imonės duomenys bei dokumentai.
Jei Jūsų įmonės realus adresas skiriasi nuo to, kuris nurodytas įstatuose ir įmonės registravimo pažymėjime, turite pakeisti įstatus ir įregistruoti juos Registru centre. 
 
Juridinio asmens pavadinimo sudarymas
Juridinio asmens pavadinimas yra sudaromas iš žodžių ar žodžių junginių, vartojamų perkeltine reikšme arba turinčių tiesioginę reikšmę. Juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų ir negali būti sudarytas tik iš tiesioginę veiklos daiktų ar paslaugų rūšį nurodančio bendrinio žodžio (žodžių) arba tik iš vietovardžio, arba tik iš kitokio žodžio, neturinčio skiriamojo požymio. Juridinio asmens pavadinimas gali būti sudarytas iš raidžių, kurios negali būti suprantamos kaip žodžiai, ir skaitmenų arba jų derinių tik tada, jeigu toks pavadinimas yra nusistovėjęs visuomenėje. Juridinio asmens, susijusio su užsienio juridiniu asmeniu ar kita organizacija, pavadinimas gali būti sudaromas taip, kad jis būtų tapatus ar panašus į užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos pavadinimą, jei yra šių sutikimas naudoti pavadinimą.
 
UAB „SOSTINĖS TEISĖ“ - parengia visus su registracijos adreso keitimu susijusius dokumentus, teikia juos Registrų centrui. Įmonės buveinės registracijos keitimas galimas ir el. būdu.
Reikalavimo pirkimas
Pagal galiojantį Civilinį kodeksą 6.101 straipsnį kreditorius turi teisę perleisti reikalavimą. Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Galima perleisti ir būsimą reikalavimą.
 
Reikalavimo teisė pereina kitam asmeniui įstatymų pagrindu šiais atvejais:
 • kai įvyksta universalus kreditoriaus teisių perėmimas;
 • kai teismo sprendimu kreditoriaus teisės perkeliamos kitam asmeniui, jeigu šią galimybę numato įstatymai;
 • kai skolininko laiduotojas arba įkaito davėjas, kurie nėra užtikrintos prievolės šalys, prievolę įvykdo už skolininką;
 • kai regreso tvarka draudimo įmonei pereina kreditoriaus teisės, susijusios su skolininku, atsakingu už draudiminį įvykį;
 • kitais įstatymų nustatytais atvejais. Be skolininko sutikimo kreditoriui draudžiama perleisti reikalavimą, jeigu kreditoriaus asmuo skolininkui turi esminės reikšmės

Atvejai, kuriais draudžiama perleisti reikalavimą:
 • draudžiama perleisti tokį reikalavimą, kurio atžvilgiu negalimas išieškojimas;
 • draudžiama perleisti reikalavimą teisėjui, prokurorui ar advokatui, kurie dėl šio reikalavimo iškeltoje byloje atlieka savo tarnybines pareigas;
 • draudžiama perleisti reikalavimą, kuris neatsiejamai susijęs su kreditoriaus asmeniu (reikalavimą išlaikyti, reikalavimą atlyginti žalą, padarytą dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo ir t. t.).

Dokumentų perdavimas
Reikalavimą perleidęs kitam asmeniui kreditorius privalo perduoti naujajam kreditoriui dokumentus, patvirtinančius reikalavimo teisę bei papildomas teises, įskaitant ir teisę į palūkanas. Jeigu šie dokumentai reikalingi pradiniam kreditoriui, tai jis naujajam kreditoriui privalo perduoti nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas. Jeigu perleidžiamas reikalavimas, kurio įvykdymas užtikrintas įkeitimu (hipoteka), tai tokio reikalavimo perleidimas turi būti pažymimas hipotekos registre. Šiuo atveju pradinis kreditorius su naujuoju kreditoriumi privalo imtis priemonių, kad būtų padaryti atitinkami įrašai hipotekos registre. Kai perleidžiamos visos reikalavimo teisės, pradinis kreditorius privalo perduoti turimą įkeistą turtą naujajam kreditoriui. Visas išlaidas, susijusias su numatytų dokumentų įforminimu ir perdavimu, apmoka naujasis kreditorius, jeigu sutartis nenumato ko kita. Skolininko išduotu pareikštiniu skolos dokumentu patvirtintas reikalavimas perleidžiamas perduodant pareikštinį skolos dokumentą naujajam kreditoriui. Skolininkas šiuo atveju privalo įvykdyti prievolę bet kuriam pareikštinį skolos dokumentą pateikusiam asmeniui. Šiuo atveju skolininkas taip pat negali reikšti jokių prieštaravimų ir atsikirtimų, išskyrus reikalavimą pripažinti pareikštinį skolos dokumentą negaliojančiu. Kreditorius, kuris pareikštinį skolos dokumentą prarado prieš savo valią, uždrausti skolininkui įvykdyti prievolę tą dokumentą pateikusiam asmeniui gali tik pareikšdamas ieškinį teisme.
 
Perleidusio reikalavimą kreditoriaus atsakomybė
Pradinis kreditorius atsako naujajam kreditoriui už šiam perduoto reikalavimo negaliojimą, bet neatsako už tai, kad skolininkas šio reikalavimo neįvykdo, išskyrus atvejus, kai pradinis kreditorius laiduoja naujajam kreditoriui už skolininką. Jeigu reikalavimo teisė perleidžiama neatlygintinai, laikoma, kad reikalavimo teisę perleidęs kreditorius patvirtina, jog reikalavimo teisė egzistuoja ir priklauso jam, nors sutartyje toks patvirtinimas nenurodytas (garantija pagal įstatymą), išskyrus atvejus, kai naujasis kreditorius įgyja reikalavimo teisę savo rizika arba reikalavimo teisės perleidimo metu žinojo arba turėjo žinoti apie neapibrėžtą reikalavimo teisės pobūdį. Jeigu reikalavimo teisė perleidžiama atlygintinai, tai pradinis kreditorius atsako tik už perleidimo metu buvusį skolininko nemokumą ir tik tiek, kokio dydžio sumą gavo už perleidimą.
Jeigu apie reikalavimo perleidimą skolininkui nepranešta, laikoma, kad prievolės įvykdymas pradiniam kreditoriui yra tinkamas. Kai reikalavimas buvo perleistas kelis kartus, tai prievolės įvykdymas vienam iš paskesnių kreditorių laikomas tinkamu. Kai kyla ginčas, kam priklauso reikalavimas, skolininkas turi teisę atsisakyti mokėti konkrečiam kreditoriui ir gali prievolę įvykdyti įmokėdamas sumą į notaro, banko ar kitos kredito įstaigos depozitinę sąskaitą.
Skolininkas turi teisę reikšti naujojo kreditoriaus reikalavimams visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui tuo metu, kai gavo pranešimą apie reikalavimo perleidimą. Kai prievolei patvirtinti yra išduotas skolos dokumentas, o reikalavimas perleistas ir šis dokumentas perduotas, skolininkas neturi teisės atsikirsti naujajam kreditoriui motyvuodamas tuo, kad prievolė buvo apsimestinė ar fiktyvi arba kad perleidimas draudžiamas, jeigu naujasis kreditorius reikalavimo perleidimo metu nežinojo ir negalėjo žinoti apie šias aplinkybes. Jeigu po reikalavimo perleidimo skolininkas pareiškia ieškinį pradiniam kreditoriui dėl juridinio fakto, iš kurio atsirado prievolė, pripažinimo negaliojančiu, skolininkas apie tai privalo pranešti naujajam kreditoriui, išskyrus atvejus, kai to juridinio fakto pripažinimas negaliojančiu negali būti panaudotas prieš naująjį kreditorių.
Skolininkas, turintis priešpriešinį reikalavimą pradiniam kreditoriui, turi teisę įskaityti naujojo kreditoriaus reikalavimą, išskyrus atvejus, kai priešpriešinio reikalavimo įgijimo metu jis žinojo apie reikalavimo perleidimą arba išieškojimo pagal reikalavimą senaties terminas suėjo po to, kai jis sužinojo apie reikalavimo perleidimą, ar po to, kai baigėsi išieškojimo pagal perleistą reikalavimą senaties terminas.
Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Jeigu skolininko buvimo vieta nežinoma, apie reikalavimo perleidimą gali būti pranešta viešu skelbimu Apie reikalavimo teisės, kuri įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre, perleidimą pranešama įstatymų nustatyta tvarka ir šis perleidimo faktas pažymimas viešame registre. Jeigu kreditorius pranešė skolininkui apie reikalavimo perleidimą, jis nebeturi teisės skolininkui ginčyti perleidimo, nors reikalavimas iš tikrųjų nebūtų perleistas ar perleidimas būtų pripažintas negaliojančiu. Pranešimu apie reikalavimo perleidimą laikomas sutarties dėl reikalavimo perleidimo perdavimas naujajam kreditoriui ir šios sutarties pateikimas skolininkui. Pranešimas apie reikalavimo perleidimą gali būti atšauktas tik tuo atveju, kai naujasis kreditorius sutinka. Skolininkas privalo įvykdyti prievolę naujajam kreditoriui tik tuo atveju, kai šis reikalaudamas pateikia ir reikalavimo perleidimo sutartį. Naujojo kreditoriaus pareikštas atsisakymas prievolės arba reikalavimas ją įvykdyti negalioja, jeigu jie pareikšti nepateikus sutarties apie reikalavimo perleidimą. Ši taisyklė netaikoma, jeigu pradinis kreditorius raštu pranešė skolininkui apie reikalavimo perleidimą. Reikalavimo perleidimo tvarką nustatančios taisyklės taikomos perleidžiant ir kitas teises, jeigu įstatymai nenumato ko kita.
 
Skolos perkėlimas
Trečiasis asmuo gali pagal sutartį su kreditoriumi perimti skolininko pareigas ir teises. Perkelti savo skolą kitam asmeniui skolininkas gali tik tuo atveju, kai kreditorius sutinka. Sutikimas pareiškiamas tik po to, kai skolininkas ir skolos perėmėjas praneša kreditoriui apie numatomą skolos perkėlimą. Kol toks sutikimas negautas, šalys gali pakeisti ar nutraukti sutartį. Kai gautas kreditoriaus sutikimas, pradinio ir naujojo skolininko sutartis nebegali būti keičiama. Kreditorius savo sutikimą perkelti skolą skolininkui gali duoti iš anksto. Išankstinio sutikimo kreditorius neturi teisės atšaukti, išskyrus atvejus, kai tokią teisę išankstiniame sutikime buvo nurodęs. Jeigu kreditorius neduoda sutikimo perkelti skolą, laikoma, kad skola neperkelta. Jeigu skolininkas ir skolos perėmėjas nustato kreditoriui terminą, per kurį turi būti duotas sutikimas, tai sutikimas gali būti duodamas per tą terminą. Jeigu per nustatytą terminą sutikimas negaunamas, laikoma, kad kreditorius nesutinka leisti perkelti skolą. Kol kreditorius nepareiškia savo sutikimo ar nesutikimo, prisiimantis skolą asmuo atsako skolininkui už prievolės įvykdymą kreditoriui. Įkeitimo teisė į skolininko turtą, kai skolininkas perkelia įkeitimo (hipotekos) užtikrintą skolą, lieka galioti.Skolos perkėlimo sutartis turi būti rašytinė. Naujasis skolininkas turi teisę reikšti kreditoriaus reikalavimams visus atsikirtimus, paremtus kreditoriaus ir pradinio skolininko prievolių santykiu. Tačiau naujasis skolininkas negali reikalauti įskaityti pradiniam skolininkui priklausantį reikalavimą. Naujasis skolininkas negali atsikirsti kreditoriui remdamasis pradinio skolininko ir naujojo skolininko santykiais, sudariusiais pagrindą skolai perkelti. Kai skolininkas pasikeičia, papildomos teisės, kurios nėra neatsiejamai susijusios su pradinio skolininko asmeniu, lieka nepakitusios. Kai skola perkeliama, laidavimas ar trečiojo asmens duotas įkeitimas (hipoteka) baigiasi, jeigu laiduotojas arba įkaito davėjas aiškiai nepareiškia sutikimo atsakyti už naująjį skolininką.Kai skolos perkėlimo sutartis pripažįstama negaliojančia, atnaujinamos pradinio skolininko prievolės ir visos jo papildomos teisės bei pareigos, tačiau lieka galioti sąžiningų trečiųjų asmenų teisės. Kreditorius turi teisę reikalauti iš naujojo skolininko atlyginti nuostolius, patirtus dėl skolos perkėlimo sutarties pripažinimo negaliojančia, išskyrus atvejus, kai dėl sutarties pripažinimo negaliojančia ir nuostolių atsiradimo naujasis skolininkas nekaltas.

Turto arba juridinio asmens perėmimas
Asmuo, perėmęs turtą arba įmonę su aktyvais ir pasyvais, prisiima su turtu ar įmone susijusias teises bei prievoles. Prievolių perėmimas juridinio asmens reorganizavimo atvejais nustatomas pagal šio kodekso antrosios knygos normas.
Šeimos teisinės paslaugos
 • Santuokos nutraukimo klausimais;
 • Gyvenimas skyrium(separacija)klausimais;
 • Vedybų sutarčių parengimas, sudarymas;
 • Tėvystės nustatymo klausimais;
 • Tėvystės (motinystės) nuginčijimo klausimais;
 • Tėvų valdžios apribojimo klausimais;
 • Išlaikymo priteisimas vaikams klausimais;
 • Globos, rūpybos nustatymo klausimais.
Skolos išieškojimas teisminiu būdu, dokumentinio proceso tvarka (Lietuvoje)
CPK 424 straips­nis lei­džia kreip­tis su ieš­ki­niu į teis­mą do­ku­men­ti­nio pro­ce­so tvar­ka tuo at­ve­ju, jei­gu vi­si rei­ka­la­vi­mai pa­grin­džia­mi leis­ti­nais ra­šy­ti­niais įro­dy­mais. Va­di­na­si, net jei ir yra ko­kių nors su­tar­ti­nių ne­su­ta­ri­mų (dėl ter­mi­nų, kai­nų, kie­kių ir pan.), jie ga­li bū­ti iš­spręs­ti ša­lims (ar jų at­sto­vams) pa­čioms ne­da­ly­vau­jant teis­me, t. y. do­ku­men­ti­nio pro­ce­so tvar­ka. To­kiu at­ve­ju vėl­gi rei­kia pa­reng­ti ieš­ki­nį teis­mui, pri­dė­ti tu­ri­mus do­ku­men­tus, su­mo­kė­ti ½ da­lį 3 proc. žy­mi­nio mo­kes­čio ir nu­siųs­ti ieš­ki­nį teis­mui. Tuo­met teis­mas, iš pa­teik­tų do­ku­men­tų pa­da­ręs iš­va­dą, kad ieš­ki­nys ten­kin­ti­nas, pri­ima pre­li­mi­na­rų spren­di­mą pri­teis­ti iš sko­li­nin­ko pra­šo­mą su­mą, siun­čia šį spren­di­mą sko­li­nin­kui ir lau­kia jo prieš­ta­ra­vi­mo. Jį ga­vęs (ne­ga­vęs), teis­mas ga­li pa­keis­ti anks­čiau pri­im­tą spren­di­mą ar­ba pa­lik­ti ga­lio­ti to­kį pat. Šis įsi­sko­li­ni­mo pri­tei­si­mo bū­das yra per­pus pi­ges­nis nei gin­čas teis­me (ne­pri­rei­kia mo­ka­mos at­sto­vų pa­gal­bos teis­me) ir grei­tes­nis. Pateikta informacija yra bendro pobūdžio, ja neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija.
Skolos išieškojimas teisminiu būdu, ginčo teisenos tvarka (Lietuvoje)
Jei ne­są­ži­nin­gas (ar ne­mo­kus) part­ne­ris vis ža­da, bet nie­kaip ne­grą­ži­na pri­klau­san­čių pi­ni­gų, be­lie­ka vie­na – at­gau­ti juos teis­mo bū­du, t. y. at­si­ran­da tei­sė kreip­tis į teis­mą gin­ti sa­vo pa­žeis­tą tei­sę. Pateikiame ieš­ki­nį teis­mui, pri­de­da­me rei­ka­lin­gas su­tar­tis, ki­tus do­ku­men­tus, mo­ka­me žy­mi­nį mo­kes­tį – 3 proc. rei­ka­lau­ja­mos su­mos, pa­tei­kia­me ieš­ki­nį teis­mui, lau­kia­me, kol at­si­lieps ki­ta ša­lis ir įvyks teis­mas. Tuo­met, su­si­ti­kę akis į akį su sko­li­nin­ku (ir/ar­ba jo at­sto­vu, o šiems ne­at­vy­kus, ga­li­ma pra­šy­ti, kad teis­mas pri­im­tų spren­di­mą sko­li­nin­kui ne­da­ly­vau­jant), įro­di­nė­ja­me sa­vo tie­sas, ne­pa­da­ry­tus dar­bus, ne­su­mo­kė­tas su­mas. Teis­mas per ke­lias die­nas (sa­vai­tes ar net mė­ne­sius) pa­tei­kia ver­dik­tą. Šis bū­das yra pats bran­giau­sias (rei­kia mo­kė­ti ne­ma­žą žy­mi­nio mo­kes­čio da­lį vals­ty­bei, mo­kė­ti at­sto­vams ar ki­tiems spe­cia­lis­tams ir pan.), il­giau­siai trun­kan­tis, bet pats ob­jek­ty­viau­sias.
Skolos išieškojimas teisminiu būdu, supaprastinto proceso tvarka (Lietuvoje)
Dėl teismo leidimų išdavimo, pareiškimų ar faktų patvirtinimo, turto administravimo, paveldėjimo procedūrų taikymo (palikimo administratoriaus skyrimo, turto aprašo sudarymo, testamento paskelbimo ir pan.) bei kitas bylas, kurios pagal Civilinį kodeksą ir kitus įstatymus nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka.
Skundo, pretenzijos parengimas
Administracinė procedūra – pagal Viešojo administravimo įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.
Administracinės procedūros dalyviai:
 • asmuo, padavęs skundą arba
 • asmuo, dėl kurio galimai pažeistų viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais teisių ir teisėtų interesų yra gautas pranešimas, ir viešojo administravimo subjektas, kuris dėl skundo ar gauto pranešimo pradėjo administracinę procedūrą.

Pagrindas pradėti administracinę procedūrą yra:
 • asmens skundas;
 • valstybės politiko, pareigūno ar valstybės tarnautojo pranešimas;
 • kito asmens pranešimas.

Administracinės procedūros pradžia
Administracinę procedūrą pradeda viešojo administravimo subjekto vadovas arba jo įgaliotas pareigūnas ar valstybės tarnautojas rašytiniu pavedimu (įsakymu, potvarkiu, rezoliucija) per 3 darbo dienas nuo nurodytų dokumentų gavimo dienos. Administracinei procedūrai pradėti reikalingą informaciją, kurią turi viešojo administravimo subjektas arba kuri yra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose, surenka pats skundą gavęs viešojo administravimo subjektas.

Skundo priėmimas ir nagrinėjimas
Kiekvienas viešojo administravimo subjektas privalo priimti skundus ir juos nagrinėti pagal įgaliojimus. Skundo priėmimo faktas patvirtinamas tam tikru dokumentu, kuriame nurodoma skundo priėmimo data, skundą priėmusio pareigūno, valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas, pavardė, telefono numeris, skundo registracijos numeris. Skundo priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas asmeniui įteikiamas arba siunčiamas paštu ar elektroniniu paštu. Skundo priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formą nustato Vyriausybė. Skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Atsakymai į šiuos skundus pateikiami asmeniui elektroniniu paštu, o asmenų pageidavimu – siunčiami paštu skunde nurodytu adresu arba įteikiami asmeniškai. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo saugiu elektroniniu parašu. Skundai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba asmens nepasirašyti, viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami. Jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui. Draudžiama persiųsti skundą nagrinėti viešojo administravimo subjektui, jo administracijos padaliniui arba perduoti nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kurių veiksmai yra skundžiami. Skundas nenagrinėjamas, jeigu teismas ar tas pats viešojo administravimo subjektas jau yra priėmęs administracinės procedūros sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą, taip pat jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų padarymo iki skundo padavimo yra praėję daugiau kaip vieneri metai. Apie sprendimą nenagrinėti skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. Dėl skundo, adresuoto keliems viešojo administravimo subjektams ir priklausančio kelių viešojo administravimo subjektų kompetencijai, administracinę procedūrą pradeda ir skundo nagrinėjimą organizuoja pirmasis skunde nurodytas viešojo administravimo subjektas. Kiti administracinėje procedūroje dalyvaujantys viešojo administravimo subjektai privalo per 10 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikti pagal kompetenciją savo pasiūlymus dėl skundo sprendimo administracinę procedūrą pradėjusiam viešojo administravimo subjektui. Viešojo administravimo subjekto vadovas pareigūnų, valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dalyvaujančių administracinėje procedūroje, atostogų, komandiruočių, seminarų metu ir kitais nebuvimo darbe atvejais paveda dalyvauti administracinėje procedūroje kitiems pareigūnams, valstybės tarnautojams ar darbuotojams, turintiems ne mažesnius įgaliojimus.
Viešojo administravimo subjektas privalo organizuoti savo darbą taip, kad asmenys, norintys ar privalantys pateikti prašymą ar skundą asmeniškai, galėtų tai padaryti visą darbo dienos laiką. Viešojo administravimo subjektas privalo nustatyti ne mažiau kaip dvi papildomas prašymų ir skundų priėmimo valandas per savaitę pasibaigus viešojo administravimo subjekto darbo dienos laikui.
Sutarties parengimas
Sutartis – tai priemonė, kuria siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. 
Sutartis turi išreikšti tikrąją sutarties šalių valią, neprieštarauti bendriesiems teisės, sutarčių principams, imperatyvioms įstatymų normoms. Sudarant sutartį reikia atsižvelgti į daugybę aplinkybių: nuo kada ji įsigalioja (atskiroms sutarčių rūšims įstatymas numato skirtingą įsigaliojimą), kokia forma ji turi būti sudaryta, kokios esminės sutarties sąlygos ir t.t.
Rengiame visų rūšių sutartis:
 • Paskolos sutartis;
 • Pirkimo - pardavimo sutartis;
 • Kilnojamojo ir nekilnojamojo daikto nuomos sutartis
 • Kilnojamojo ir nekilnojamojo daikto panaudos sutartis;
 • Dovanojimo sutartis;
 • Akcijų pirkimo pardavimo sutartis;
 • Mainų sutartis;
 • Tiekimo sutartis;
 • Paslaugų teikimo sutartis;
 • Preliminarias sutartis;
 • Rangos sutartis;
 • Pervežimo sutartis;
 • Darbo sutartis;
 • Visiškos materialinės atsakomybės sutartis;
 • Konfidencialumo sutartis;
 • Nekonkuravimo sutartis;
 • Jungtinės veiklos sutartis;
 • Kitas sutartis.
Konsultuojame sutarties formos pasirinkimo, sutarties pakeitimo, nutraukimo klausimais, atliekame teisinį sutarčių vertinimą.
Teisinės konsultacijos
Konsultuojame teisiniais klausimais. Teikiame teisines išvadas, teisės aktų komentarus, konsultuojame Jums priimtinu būdu (raštu, žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu ar susitikimo metu).
Teisinio ir neteisinio dokumento analizė

Analizuojame visų rūšių teisinius ir neteisinius dokumentus, teikiame vertinimus ir pasiūlymus. Aiškiname teismo priimtus sprendimus ir nutartis.

Galutinio naudos gavėjo registravimas
Nuo 2022 m. sausio Lietuvoje įsteigti visų teisinių formų juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė) privalo pateikti duomenis apie savo galutinius naudos gavėjus.
Duomenis galima pateikti tik elektronine forma Registrų centre. Tai gali padaryti vadovas arba įgaliotas asmuo.
 
Kas yra galutinis naudos gavėjas
Galutiniu naudos gavėju laikomas fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo, arba kuris tiesiogiai ar netiesiogiai valdo juridinį asmenį, arba jį kontroliuoja kitais būdais. Tiesiogiai kontroliuojančiu asmeniu yra laikomas asmuo, kuriam juridiniame asmenyje priklausančių akcijų dalis viršija 25 proc., arba kuris turi daugiau nei 25 proc. juridinio asmens turto. Netiesiogiai kontroliuojančiu – fizinis asmuo, kurio kontroliuojama įmonė ar įmonės turi 25 proc. plius vieną akciją arba didesnę nei 25 proc. turto dalį kitame juridiniame asmenyje.
 
Atsakomybė
Už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų reikalavimų nesilaikymą gali kilti administracinė atsakomybė, bei būti skiriamos baudos (atsakingiems asmenims 500 – 1 800 Eur, už pakartotinį pažeidimą – 1 500 – 5 200 Eur, juridinių asmenų vadovams – 2 000 – 3 500 Eur, už pakartotinį pažeidimą – 3 500 – 5 800 Eur). Taip pat, juridiniams asmenims kyla rizika būti vieniems metams įrašytiems į viešai skelbiamą nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą, o tai gali tapti pagrindu pašalinti tiekėją iš viešojo pirkimo procedūros.
 
UAB „SOSTINĖS TEISĖ“  - parengia visus su galutiniu naudos gavėjo registravimu susijusius dokumentus, teikia juos Registrų centrui. 
Hipotekos tarp juridinių asmenų įregistravimas/išregistravimas
Hipotekų/įkeitimo sandorių sudarymas ir registravimas. 
Nuo šiol elektroniniu būdu galima sudaryti kilnojamojo turto įkeitimo sandorį, kai visos sandorio šalys yra juridiniai asmenys (pvz., juridinis asmuo kreipiasi į kredito įstaigą su prašymu suteikti paskolą apyvartinėms lėšoms ir įkeičia savo turimą kilnojamąjį turtą). Dažniausiai juridiniai asmenys įkeičia transporto priemones, pinigines lėšas, turtines teises, gamybos įrangą. Tokiam sandoriui, nėra reikalingas notaro patvirtinimas. Juridiniai asmenys sutarties projektą sudaryti, įrašyti visus duomenis, juos patikrinti ar papildyti sutartį papildomais duomenimis gali Registrų centro savitarnoje. Suderinta sutartis pasirašoma elektroniniu parašu ir pateikiama registruoti.
 
Hipotekų/įkeitimo sandorių išregistravimas. 
Iki šiol pasibaigus paskolos ar kredito išsimokėjimui, reikėdavo kreiptis į kredito įstaigą, kad ši išduotų patvirtinantį dokumentą, jog paskola ar kreditas yra grąžintas. Vėliau su šiuo dokumentu reikėdavo vykti pas notarą, kuris patvirtindavo prašymą ir įvedęs duomenis į Hipotekos registrą išregistruodavo pasibaigusią hipoteką ar įkeitimą. Nuo šiol nebelieka būtinybės kreiptis į notarą patvirtinimo - sandorio šalys, prisijungę prie Registrų centro savitarnos, gali pačios pateikti prašymą Registrų centrui iš Sutarčių ir teisių suvaržymų registro ar Nekilnojamojo turto registro išregistruoti pasibaigusį įkeitimą (hipoteką). Jei tokį prašymą teiks skolininkas, kreditorius elektroniniu būdu gaus pranešimą, kad tokį prašymą patvirtintų. Svarbi sąlyga - įkeitimu (hipoteka) užtikrinta prievolė turi būti tinkamai įvykdyta.
 
UAB „SOSTINĖS TEISĖ“  - parengia visus su hipotekų/įkeitimo sandorių įregistravimu ar išregistravimu susijusius dokumentus, teikia juos Registrų centrui. 
 

 

 

 
smart foreash