Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

Prašymas priteisti ieškovui iš atsakovo 43 706,17 Eurų žalos atlyginimą

 
Publikuota: 2020-07-21

 Civilinė byla Nr. e2-3895-258/2018

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-00912-2018-8
Procesinio sprendimo kategorija 3.2.1; 3.2.1.3
 
 
VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS
SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 
2018 m. lapkričio 15 d.
Vilnius
 
Vilniaus apygardos teismas, teisėja R. K.,
sekretorė E. Č.,
dalyvaujant ieškovo atstovei advokato padėjėjai M. T.,
atsakovui V. S., advokato padėjėjui K. K.,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Pelfas“ ieškinio pareiškimą atsakovui V. S. dėl turtinės žalos atlyginimo,
 
n u s t a t ė :
 
Ieškovas kreipėsi teismą, prašydamas priteisti ieškovui iš atsakovo 43 706,17 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
Ieškovas nurodė, kad 2017-03-02 Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Pelfas“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Vadybos apskaita“. Bankroto byloje 2018-03-14d. nutartimi buvo patvirtinti ieškovo kreditorių finansiniai reikalavimai 43 706,17 Eur sumai. Iškėlus bankroto bylą bankroto administratoriui nebuvo perduoti ieškovo dokumentai ir ieškovo turtas. Bankroto administratorius nurodo, jog jo nuomone ieškovas jau mažiausiai nuo 2015m. buvo nemokus. Ieškovas ieškinio pareiškimu kėlė administracijos vadovo, kai juridinio asmens valdymo organo civilinės atsakomybės klausimą, nurodydamas, kad atsakovas, esant įmonei nemokiai, pažeidė pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, tačiau bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovė šio reikalavimo nebepalaikė ir prašė bylą nagrinėti tik tuo pagrindu, kad atsakovas pažeidė ĮBĮ 10 str. 7d.1p įtvirtintą pareigą perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir dėl to padarė 43 706,17 Eur žalą, kuri yra konstatuota teismo nutartimi patvirtinta įmonės kreditorių finansinių reikalavimų suma.
Atsakovas, pateikęs atsiliepimą į ieškinį nurodo, kad buvusio bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės atsiradimui būtinas sąlygas. Nurodo, kad atsakomybė įmonės vadovui nėra taikoma tada, kai nenustatomas priežastinis ryšys tarp žalos kreditoriams padarymo fakto ir išaugusių įsipareigojimų dydžio atsakovo vadovavimo įmonei laikotarpiu. Pagal ieškovo nurodytą įmonės nemokumo galimą datą nebuvo nei vieno iš įstatyme numatytų kriterijų: įmonė nevėluodama mokėjo darbo užmokestį darbuotojams, taip pat visas su darbo santykiais susijusias išmokas. Nebuvo jokių skolų SODRAI. Mokesčių inspekcijai vien per 2016m. buvo sumokėta 5427,16 Eur. Įmonė vykdė veiklą, naujų skolų nesusidarė. Ieškovo nurodytos sąlygos ir aplinkybės, kaip įrodymai neatitinka CPK 178 str. ir 185 str. reikalavimų. Faktiškai ieškovas preziumuoja atsakovo kaltę, neįrodinėdamas neteisėtų atsakovo veiksmų, kaltės, priežastinio ryšio tarp jų ir žalos atsiradimo buvimo. Mano, kad ieškinys nepagrįstas, prašo jį atmesti.
Atsisakymas nuo ieškinio dalies priimtinas, likusioje dalyje ieškinys tenkintinas.
 
Byloje kilo ginčas dėl atsakovo V. S. nuo 2005-01- 05 d. iki 2017-03-21 buvusio BUAB „Pelfas“ įmonės vadovu civilinės atsakomybės, kylančios konkrečiu įstatyme įtvirtintu pagrindu - pažeidus pareigą perduoti bankroto administratoriui turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Bendrovės vadovo pareiga elgtis rūpestingai su juridinio asmens turtu apima pareigą tinkamai vesti turto apskaitą ir užtikrinti jo apsaugą. Bendrovės vadovas atsako už finansinės atskaitomybės parengimą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK 2.87 straipsnio 1 dalis), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ( toliau ABĮ 37 straipsnio 7,8 dalys, 12 dalies 2,3,4 punktai), tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą bendrovėje (Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau-BAĮ) 4,12 straipsniai, 21 straipsnio 1 dalis), bendrovės dokumentų ir turto perdavimą bankroto administratoriui (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalis.
Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2017-03-02d. nutartimi UAB „Pelfas“ iškelta bankroto byla. Įsiteisėjusioje teismo nutartyje nustatyta, kad įmonė aktualių finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikė. Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentai pateikti už 2015 metų laikotarpį, deklaruota turto 193 841 Eur sumai, iš to skaičiaus ilgalaikis turtas sudarė 3741 Eur sumą, pagrindinį 143 692 Eur vertės trumpalaikį turtą sudarė atsargos, nebaigtos vykdyti sutartys. Per vienerius metus gautinos sumos sudarė 45 775 Eur, deklaruota 124 393 Eur mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Atsakovo pateiktas 2016m. gruodžio 31d. balansas, sudarytas 2017-03-14d. tvirtina, jog įmonės turto vertė išaugo nuo 193 841 iki 226 245 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 156 362 Eur. 2017m. vasario 28 d. balanse apskaityto turto vertė nurodyta 226 245 iš jo per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudarė 156 362 Eur. Kaip matyti iš byloje atsakovo 2016-12-29d. prašymo VMI dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo ir išdėstymo, atsakovas nurodė, jog Bendrovei 2015-11-11 patikslinus Pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją FR0600 už 2013-12-01 iki 2013-12-31 mokestinį laikotarpį susidarė mokestinė nepriemoka 6058,56 Eur ir 2015-11-12 patikslinus Pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją FR0600 už 2014-12-01 iki 2014-12-31 mokestinį laikotarpį susidarė mokestinė nepriemoka 7000,97 Eur. Šio įsiskolinimo dalis jau yra atsiskaityta, likusią 2016-12-29 PVM mokestinę prievolę 11 829,20 Eur prašė sudaryti su UAB „Pelfas“ 5 metų mokestinės paskolos sutartį ir atsiskaitymo grafiką. Nurodė, jog Bendrovės veiklos pajamoms gauti didelę įtaką turi metų sezoniškumas, todėl prašė nepriemokos sumokėjimą išdėstyti. Nurodė, jog kitiems kreditoriams mokestinių nepriemokų neturi, tačiau teigdamas Verslo planą prie prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį nurodė, jog Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė: skolos tiekėjams - 135345 Eur; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1 726 Eur; mokestinės prievolės (PVM, GPM) – 13 414 Eur.
2017-04-14d. VMI patikrinusi Bendrovės kasos knygos išrašus už laikotarpį nuo 2016-10-01 iki 2017-01-04 dėl didelio atsiskaitymų kiekio pateikė tik dalį finansinių operacijų, kurios pažeidė VMI prie FM interesus. Nurodė, jog Bendrovė, turėdama gyventojų pajamų mokesčio, pridėtinės vertės mokesčio nepriemoką, vykdė atsiskaitymus su kitais kreditoriais. Iš nurodytos 38 117,77 Eur sumos- 34 120 Eur suma buvo išmokėta atsakovui. Byloje taip pat nustatyta, kad įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą laikotarpyje nuo 2017-04-25 d. iki 2017 05-08d. UAB „Pelfas“ pardavė prekių 19 830,64 Eur sumai.
Bankroto administratorius nurodė, kad atsakovas, nebūdamas rūpestingas ir atidus, galimai neišsaugojo ir prarado įmonės balanse apskaitytą turtą, kuriuo būtų galima padengti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus: Kredito unijos Centro taupomoji kasa 10 777,26 Eur reikalavimą atsiradusį 2015-07-14d. , VMI 14 868,86 Eur reikalavimą, kuris faktiškai pradėjo formuotis nuo 2010 m., VSDFV 1 973,61 Eur reikalavimą, kuris susidarė iškėlus įmonei bankroto bylą ir atleidus įmonės darbuotojus, trečiosios eilės kreditoriaus UAB „Apsaugos komanda“ 48,75 Eur reikalavimas susidariusį 2011-11-30 ir UAB „Lenora“ 16 037,69 Eur reikalavimą, atsiradusį 2017-04-19d.
Pagal byloje pateiktą 2017m. vasario 28d. UAB „Pelfas“ balansą matyti, jog nurodytai datai Bendrovės atsargų vertė sudarė 228 157 Eur. Bankroto administratorius nurodė, kad atsakovas neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir kitų su įmonės veikla susijusių dokumentų. Dėl šių priežasčių Ieškovas šiuo metu nevaldo ir neatgauna turto, kuris galėtų būti panaudotas atsiskaityti su kreditoriais.
CK 6.246 str. 1 d. numatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Konkrečiu atveju Atsakovo neteisėti veiksmai įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą bankrutuojančios įmonės turto ir finansinių dokumentų neperdavimas pasireiškia kaip pareigų elgtis atidžiai ir rūpestingai, veikti išimtinai įmonės interesais nepaisymą ir sudaro pakankamas pagrindas reikalauti atlyginti kreditoriams padarytą žalą. Atsakovui neperdavus įmonės balanse apskaityto turto ir finansinių dokumentų, debitorinių skolų, kurias būtų galima išieškoti, pripažintina, kad teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma liks nepakitusi, nes nėra iš ko tokių reikalavimų patenkinti. Nurodytu pagrindu pripažintina, kad atsakovas pripažintinas atsakingu už įmonei, jos kreditoriams padarytą žalą, kurios dydį sudaro ieškovo prašoma priteisti bankroto byloje teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suma - 43 706,17 Eur .
CK 6.210 str. nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas.
CPK 93 str. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Šioje byloje ieškovas pateikė įrodymus, patyręs 360 Eur advokato padėjėjo teisinės pagalbos išlaidas. Šios išlaidos priteistinos ieškovo naudai iš atsakovo.
Vadovaujantis išdėstytu, CPK 140 str. , 259 str., 260 str., 270 str. teismas,
 
n u s p r e n d ė :
 
UAB „Pelfas“ atsisakymą nuo ieškinio dalies atsakovui V. S. dėl žalos atlyginimo, pavėlavus pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Pelfas“ iškėlimo priimti, šioje dalyje bylą nutraukti. Likusioje dalyje ieškinį tenkinti.
Iš V. S. priteisti 43 706,17 Eur (keturiasdešimt tris tūkstančius septynis šimtus šešis eurus ir septyniolika euro centų) žalos atlyginimo BUAB „Pelfas“ (j.a.k. 124551963) naudai. Nuo 2018m. gegužės 24d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skaičiuoti 5 procentų dydžio metines palūkanas.
Iš V. S. priteisti 360,00 Eur advokato atstovavimo išlaidas BUAB „Pelfas“ (j.a.k. 124551963) naudai.
Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.
 
Teisėja R. K.
 
 
 
 
smart foreash