Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

Ieškinys dėl skolos priteisimo patenkintas

 
Publikuota: 2020-09-15

 Civilinė byla Nr. e2-24908-1097/2020

Teisminio proceso Nr. 2-68-3-19346-2020-6
Procesinio sprendimo kategorijos: 2.6.1.3.6;
3.2.6.6.1; 3.2.6.6.2; 3.1.7.6
 
VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS
S P R E N D I M A S U Ž A K I Ų
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 
2020 m. liepos 31 d.
Vilnius
 
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja R. L. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Remi Invest” ieškinį atsakovui A. Ch. dėl skolos priteisimo.
 
Teismas

 

  1. n u s t a t ė :
 
ieškovė pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 980 Eur skolą, 64,40 Eur delspinigius, 3,89 Eur palūkanas, 115 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidas, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti 2020 m. liepos 9 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl, ieškovės prašymu, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).
 
Ieškinys tenkintinas.
 
Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.
Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad UAB „Jaukus namas“ ir atsakovas A. Ch. 2019 m. rugpjūčio 22 d. sudarė dvi paslaugų teikimo sutartis Nr. 19/12 ir Nr. 19/13 (toliau – Sutartys), kurių pagrindu atsakovas įsipareigojo sukurti pradiniam kreditoriui internetines svetaines www.archipelag.lt ir www.jaukussodas.lt. Pradinis kreditorius, vykdydamas savo sutartinius įsipareigojimus, apmokėjo atsakovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą Nr. WEBSPRIS.00009 ir pervedė 980 Eur avansą. Sutartyse buvo numatytas 2 mėnesių darbų įvykdymo terminas, skaičiuojamas nuo Sutarčių pasirašymo dienos, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė ir liko skolingas 980 Eur. Ieškovė 2020 m. gegužės 28 d. pranešimu informavo atsakovą, kad vienašališkai nutraukia Sutartis ir pareikalavo grąžinti ieškovės sumokėta 980 Eur avansą. Duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovei susidariusį įsiskolinimą, byloje nėra (CPK 178 straipsnis).
2020 m. birželio 10 d. tarp pradinės kreditorės ir UAB „Remi Invest“ sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. IR-20-013, pagal kurią pradinė kreditorė perleido ieškovei reikalavimo teises į atsakovo skolą pagal Sutartis. Apie reikalavimo perleidimą atsakovas informuotas 2020 m. birželio 16 d. pranešimu.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju atsakovas apie reikalavimo perleidimą buvo informuotas 2020 m. birželio 10 d. pranešimu. Be to, įteikus CPK nustatyta tvarka atsakovui ieškinio su priedais kopijas, įskaitant ir reikalavimo perleidimo sutartį, laikytina, jog atsakovas tinkamai informuotas apie reikalavimo perleidimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.716 straipsnio 1 dalimi, paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Vadovaujantis CK 6.38 straipsniu, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartis nevykdė, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 980 skolos (CK 6.720 straipsnio 3 dalis).
Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261, 6.210 straipsniai). Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovei priteistina 3,89 Eur kompensuojamųjų palūkanų.
Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos laikomos iš anksto šalių nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam įrodinėti nereikia. CK 6.72 straipsnyje įtvirtinta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Sutarčių 2.1.5 punkte, šalys susitarė, kad už kiekvieną pavėluotą darbų atlikimo diena, atsakovas sumokės 0,02 proc. dydžio baudą (delspinigius) nuo užsakymo sumos. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, ieškovei iš atsakovo priteistini 64,40 Eur dydžio delspinigiai (bauda) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis).
Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1 163,29 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2020 m. liepos 8 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
Ieškovė į bylą pateikė įrodymus apie tai, kad patyrė 115 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, prašo šias išlaidas priteisti iš atsakovo. CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatyta, kad į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Šiuo atveju atsakovui negrąžinus ieškovės sumokėto avanso, ieškovė turėjo kreiptis dėl skolos išieškojimo ne teismo tvarka. Dėl to ji turėjo išlaidų, kurios laikytinos nuostoliais CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkto prasme. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistinos 115 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidų.
Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 386 Eur (26 Eur žyminis mokestis ir 360 Eur advokato išlaidos) (CPK 88, 98 straipsniai).
Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija įstatymo numatytos minimalios sumos, todėl jų priteisimo klausimas nesprendžiamas (CPK 92 straipsnis).
 
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais,
 
 
n u s p r e n d ž i a :
 
patenkinti ieškinį.
Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Remi Invest“ (j. a. k. 302637365) iš atsakovo A. Ch. 980 Eur (devynis šimtus aštuoniasdešimt eurų) skolos, 64,40 Eur (šešiasdešimt keturis eurus 40 ct) delspinigių, 3,89 Eur (tris eurus 89 ct) palūkanų, 115 Eur (vieną šimtą penkiolika eurų) ikiteisminio išieškojimo išlaidų, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą (1 163,29) Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. liepos 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 386 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų.
Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.
Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.
Ieškovė turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
 
 
Teisėja R. L.
 
smart foreash