Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

 

Taikos sutartis

 
Publikuota: 2023-06-08
Civilinė byla Nr. e2-3380-793/2023
Proceso Nr. 2-06-3-01459-2023-7
Procesinio sprendimo kategorijos:
3.1.7.1.5.; 3.1.17.; 3.2.7.1.; 3.2.8.5.
(N)
 
KLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISMAS
 
NUTARTIS
 
2023 m. birželio 8 d.
Klaipėda
 
Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas P. M.,
rašytinio proceso tvarka, civilinėje pagal ieškovės likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „LTS servisas“, atstovaujamos nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Audmina“, ieškinį atsakovei G. S. dėl skolos ir kitų sumų priteisimo, išsprendė taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo klausimą.
 
Teismas
 
nustatė:
 
ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 41 425,35 Eur skolą, 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal byloje išlaidas patvirtinančius dokumentus
2023 m. balandžio 11 d. teismas nutartimi priėmė atsakovės atsiliepimą ir nustatė pasirengimą nagrinėti bylą paruošiamųjų dokumentų būdu.
2023 m. gegužės 17 d. nutartimi teismas nutarė skirti civilinę bylą Nr. e2-3380-793/2023 nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, 2023 m. birželio 6 d., 10.00 val., Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose, S. Daukanto g. 8, Klaipėda, 309 salėje.
2023 m. birželio 6 d. teismo posėdžio metu atsakovės atstovas pateikė tarp šalių sudarytą 2023 m. birželio 5 d. taikos sutartį, prašė ją priimti ir patvirtinti. Teismas protokoline nutartimi nutarė tenkinti atsakovės atstovo prašymą ir pareiškimą dėl taikos sutarties sudarymo priimti. Taikos sutarties patvirtinimo klausimą nutarė išspręsti rašytinio proceso tvarka 2023 m. birželio 8 d., 14:00 val.
 
Teismas
 
konstatuoja:
 
taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.
Šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Aplinkybių, kad taikos sutarties sąlygos ir jos sudarymo aplinkybės prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, pažeidžia šalių ar kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus, nenustatyta. Šalys supranta ir žino, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnio ir 6.985 straipsnio nuostatas taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje.
Ieškovė taikos sutartimi taip pat atsisako dalies ieškinio reikalavimų. Įstatyme numatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškovės atsisakymas nuo dalies ieškinio reikalavimų neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl jis priimtinas, byla toje dalyje nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 dalies 4 punktas).
Bylos šalims išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).
Esant nustatytoms aplinkybėms taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina (CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas).
Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nagrinėjamoje byloje įstatymu yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl iš atsakovės valstybei priteistina 25 proc. mokėtino žyminio mokesčio nuo patikslinto reikalavimo dydžio, nes šalims sudarius taikos sutartį grąžinama 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės valstybei priteistina 22,50 Eur žyminio mokesčio suma (4000 Eur * 0,03 proc. * 0,75 proc *0,25 proc.).
Valstybė šioje byloje nepatyrė išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, todėl bylinėjimosi išlaidos iš šalių nepriteistinos.
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, 293 straipsnio 5 punktu, teismas,
 
n u t a r i a :
 
patvirtinti ieškovės likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „LTS servisas“, įmonės kodas ---, buveinės adresas I. Simonaitytės g. 27-44, Klaipėda, atstovaujamos nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Audmina“, įmonės kodas ---, buveinės adresas ---, Vilnius, ir atsakovės G. S. , asmens kodas ---, gyvenamosios vietos adresas ---, 2023 m. birželio 5 d. sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-3380-793/2023 (toliau ir Taikos sutartis), žemiau nurodytomis sąlygomis:
1.1.      Atsakovė įsipareigoja sumokėti Ieškovui 4 000,00 EUR (keturių tūkstančių eurų 00 ct) kompensaciją (toliau - Kompensacija) per 15 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties patvirtinti Taikos sutartį priėmimo dienos. Kompensacija mokama i Ieškovo atstovo banko sąskaitą Nr. ---,esančią AB „Swedbank“.
1.2.      Atsakovui sumokėjus Kompensaciją laikoma, kad Atsakovas yra tinkamai ir pilnai įvykdęs visas ir bet kokias prievoles pagal šią Taikos sutartį.
1.3.      Kiekvienos Šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas už atstovavimo paslaugas), kiekviena Šalis padengia savo lėšomis ir viena iš kitos nereikalauja. Teismo išlaidas, susijusias su šios Taikos sutarties patvirtinimo (pašto ir kt.), jeigu tokių būtų, atlygina Ieškovas ir Atsakovas lygiomis dalimis.
1.4.      Ieškovas atsisako visų ieškinio, pareikšto Civilinėje byloje, reikalavimų Atsakovo atžvilgiu ir įsipareigoja ateityje Atsakovui nereikšti jokių reikalavimu, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su Civilinėje byloje pareikšto ieškinio pagrindu bei bylos dalyku.
2.           ŠALIŲ PRIPAŽĮSTAMOS APLINKYBĖS IR PAREIŠKIMAI
2.1    Pasirašydamos šių Sutartį Šalys besąlygiškai ir neatšaukiamai pripažįsta bei patvirtina, kad Atsakovas Šioje Taikos sutartyje nustatytą Kompensacijų Ieškovui moka gera valia, siekdamas išvengti tolesnio beprasmio bylinėjimosi dėl jo neekonomiškumo, saugodamas ir tausodamas savo gerą reputaciją, tačiau jokiais būdais nepripažįsta Ieškovo Civilinėje byloje pareikšto ieškinio.
2.1.      Šalys pareiškia ir patvirtina, kad Taikos sutartimi yra išsprendžiami visi iki šios dienos tarp jų buvę ir galėję kilti ginčai ir/ar nesutarimai. Teismui patvirtinus šią Taikos sutartį laikoma, kad Šalių ginčas šioje Civilinėje byloje yra pilnai išspręstas ir Ieškovas neturi ir ateityje neturės jokių reikalavimų ir/ar pretenzijų Atsakovui, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su Civilinėje byloje pareikšto ieškinio pagrindu bei bylos dalyku. Ieškovas taip pat pareiškia ir patvirtina, kad neturi jokių kitų piniginių (turtinių) reikalavimų Atsakovo atžvilgiu, kylančių bet kokiais kitais teisiniais ar faktiniais pagrindais nei nurodytieji Ieškovo procesiniuose dokumentuose Civilinėje byloje. Civilinėje byloje pareikšti visi reikalavimai, kuriuos Ieškovas ir jo bankroto byloje patvirtinti kreditoriai galėjo reikšti Atsakovui, Jeigu tam tikros pretenzijos ar reikalavimai nebuvo pilnai patenkinti ar sureguliuoti, tai šia Taikos sutartimi Šalys šių pretenzijų ar reikalavimų neatšaukiamai ir besąlygiškai atsisako, aiškiai suvokdamos tokio atsisakymo teisines pasekmes.
3.           SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR TVIRTINIMAS TEISME
3.1.      Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Taikos sutartis įgyja res judicata (galutinio teisino sprendimo) ir priverstinai vykdytino dokumento galių, kai įsiteisėja teismo nutartis, kuria ji patvirtinama.
3.2.      Jei teismas nepatvirtina Taikos sutarties, ši Sutartis laikoma nesudaryta (negaliojančia) tik tuo atveju, jei po to, kai buvo imtasi veiksmų, kad Taikos sutartis būtų patvirtinta (pavyzdžiui, atliekamos reikiamas korekcijas, nurodytas teismo nutartyje dėl atsisakymo tvirtinti taikos sutartį ir 1.1), teismas pakartotinai atsisako tvirtinti Taikos sutartį ir nebelieka perspektyvų, kad Taikos sutartis galėtų būti patvirtinta teismo.
3.3.      Teismui pakartotinai atsisakius patvirtinti Taikos sutartį ir nebelikus perspektyvų, kad Taikos sutartis galėtų būti patvirtinta teismo, Taikos sutartis nesukuria bylos Šalims jokių teisių bei pareigų, taip pat šios Taikos sutarties sąlygos nėra ir negali būti interpretuojamos kaip kitus Šalies reikalavimų pagrįstumo/nepagrįstumo pripažinimas.
3.4.      Taikus sutartis gali būti pasirašoma: (i) apsikeičiant ranka pasirašytais egzemplioriais; arba (ii) kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba (iii) pasirašant bei apsikeičiant skenuotu Taikos sutarties egzemplioriumi elektroniniu paštu (kai vienai Šaliai (ar jos atstovui) elektroniniu paštu atsiunčiamas kitos Šalies (ar jos atstovo) atspausdintos, pasirašytos ir nuskenuotos Taikos sutarties egzempliorius, ir gavusi Šalis (ar jos atstovas) Taikos sutartį atspausdina ir taip pat pasirašo). Elektroniniu paštu atsiųsta pasirašyta Taikos sutartis laikoma tinkamai pasirašyta, įteikta/gauta ir turi juridinę galią. 
3.5.      Šalims pasirašius šią Taikos sutartį, bet kuri Šalis ar jos atstovas turi teisę ją pateikti tvirtinti teismui ei. ryšio priemonėmis. Pasirašydama šią Taikos sutartį, Šalis tuo pačiu paveda kitai Šaliai pateikti šią Taikos sutartį tvirtinti teismui įstatymų nustatyta tvarka ir išreiškia savo valią, kad Taikos sutartis būtų patvirtinta teismo pagal kitos Šalies pareiškimą rašytinio proceso tvarka, nedalyvaujant šią Taikos sutartį pasirašiusioms Šalims (jų atstovams), Papildomas kitų Šalių (jų atstovų) informavimas apie teisminį Taikos sutarties tvirtinimą ar sutikimas dėl tokio jos tvirtinimo nėra reikalingas.
3.6.      Taikos sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik abiejų Šalių (ar jos atstovų) pasirašytu rašytiniu susitarimu.
3.7.      Pasirašydamos šią Taikos sutartį Šalys patvirtina ir pripažįsta, kad Šalims žinomos, suprantamos ir visiškai priimtinos Taikos sutarties sudarymo bei jos patvirtinimo teisme pasekmės, numatytos Civilinio kodekso 6.985 straipsnyje, t. y. kad teismo patvirtinta Taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendinio (res judicata) galią ir kad teismo patvirtinta Taikos sutartis yra privestinai vykdytinas dokumentas.
3.8.      Šalims išaiškintos bei suprantamos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Civilinio proceso kodekso 293 ir 294 straipsnyje.
4.            BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1.      Šiai Taikos sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
4.2.      Šalių ginčai ir nesutarimai, kurie negali būti išspręsti geranoriškų derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę.
4.3.      Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba - po vieną Taikos sutarties egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai. Tuo atveju, jei Taikos sutartis pasirašyta el. būdu, laikoma egzistuojant tik vienam - skaitmeniniam - Taikos sutarties egzemplioriui
4.4.      Šalys, vadovaudamosi, be kita ko, Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi bei 293 straipsnio 5 punkto normomis, teismo prašo:
4.4.1.     patvirtinti šią Taikos sutartį;
4.4.2.     patvirtinti šią Taikos sutartį rašytinio proceso tvarka nedalyvaujant šią Taikos sutartį pasirašiusioms Šalims (jų atstovams);
4.4.3.     nutraukti Civilinę bylą Atsakovo atžvilgiu.
 
Priimti ieškovės likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „LTS servisas“, atstovaujamos nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Audmina“ dalies ieškinio reikalavimų atsisakymą.
Civilinę bylą Nr. e2-3380-793/2023 nutraukti.
Priteisti iš atsakovės G. S., asmens kodas ---, 22,50 Eur (dvidešimt du Eur 50 ct) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.
Išaiškinti atsakovei G. S., jog žyminis mokestis turi būti sumokėtas į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant juridinio asmens kodą – ---, įmokos kodą – -, mokėjimo paskirtį – priteistas žyminis mokestis.
            Išaiškinti bylos šalims, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią ir dar kartą kreiptis dėl ginčo tarp tų pačių šalių tuo pačiu pagrindu negalima.
Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.
 
 
Teisėjas                                                                                                                        P. M.
 

 

smart foreash