Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

Skolos priteisimas

 
Publikuota: 2023-11-22
Civilinė byla Nr. e2-9824-980/2023
Teisminio proceso Nr. 2-52-3-02936-2023-9
Procesinio sprendimo kategorijos: 2.6.1.3.6; 2.6.1.4; 2.6.1.5; 2.6.8.10; 3.1.7.6; 3.2.6.6.1; 3.2.6.6.2
(N)
 
 
KLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISMAS
 
SPRENDIMAS UŽ AKIŲ
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 
2023 m. lapkričio 22 d.
Klaipėda
 
Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja V. Č. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „REMI INVEST“ ieškinį atsakovui UAB „Adomo obuoliai“ dėl skolos, delspinigių ir kitų sumų priteisimo.
 
Teismas
 
n u s t a t ė:
 
ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 700,00 Eur skolą, 25,20 Eur delspinigius, 85,00 Eur administravimo mokestį,10,5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir 522,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas.
Atsakovui ieškinys ir jo priedai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalis). Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas byloje priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).
Teismas
 
k o n s t a t u o j a:
 
byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (CPK 285 straipsnio 2 dalis).
Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatytos faktinės aplinkybės, kad tarp pradinio kreditoriaus UAB „Tridens LT“ (toliau – pradinis kreditorius) ir UAB „Adomo obuoliai“ buvo sudaryta 2016 m. gegužės 31 d. Prekių pardavimo – pirkimo sutartis Nr. VLNH20160531/02 (toliau – Sutartis). Tarp šalių susiklostė ilgalaikiai prievoliniai santykiai. Iš pradžių atsakovas tinkamai atsiskaitydavo už pagal Sutartį pristatytas prekes, tačiau vėliau buvo neatsiskaityta pagal dvi ieškovo pateiktas apmokėti sąskaitas faktūras: 2022-04-21 PVM sąskaita-faktūra TDN Nr. 140029979 – 536,31 Eur (skolos likutis 221,07 Eur); 2022-05-19 PVM sąskaita-faktūra TDN Nr. 140030670 – 478,93 Eur. Bendra įsiskolinimo suma 700,00 Eur.
2023 m. liepos 26 d. tarp Pradinio kreditoriaus ir UAB „REMI INVEST“ buvo pasirašyta Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. RI-23-007, kurios pagrindu Pradinis kreditorius perleido ieškovei turėtą reikalavimo teisę išieškoti 700,00 Eur skolą bei kitas su perleidžiamu reikalavimu susijusias mokėtinas sumas, o ieškovė įgijo 700,00 Eur bei kitų su perleidžiamu reikalavimu susijusių mokėtinų sumų reikalavimo teisę.
Ieškovės atstovas 2023 m. rugsėjo 4 d. parengė pranešimą dėl reikalavimo teisės perleidimo ir skolos grąžinimo kuris buvo išsiųstas atsakovo buveinės adresu.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, atsakovas apie reikalavimo perleidimą buvo informuotas pranešimu. Be to, atsakovui CPK nustatyta tvarka įteikus ieškinio ir jo priedų kopijas, įskaitant reikalavimo perleidimo sutartį, laikytina, kad atsakovas tinkamai informuotas apie reikalavimo perleidimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).
Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas pripažįsta, kad tarp pirminės kreditorės ir atsakovo sudarytos atlygintinų paslaugų teikimo sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1-6.4 straipsniai, 6.716 straipsnio 1 dalis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Aplinkybių, kad reikalavimas negalėjo būti perleistas ar pažeistų atsakovo interesus, nenustatyta (CK 6.101, 6.102 straipsniai). Pradinė kreditorė sutarties pagrindu atsiradusias prievoles vykdė tinkamai. Tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas savo sutartines prievoles pradinei kreditorei vykdė tinkamai, atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolių neįvykdymą, todėl įvertinus tai, kad reikalavimo teisė į atsakovo įsiskolinimą buvo perleista ieškovei, darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas dėl 700,00 Eur skolos tenkintinas.
Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 25,20 Eur delspinigius. Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutarties 7.1 punkte šalys susitarė dėl 0,02 proc. dydžio delspinigių, skaičiuojamų nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Ieškovas už uždelstą atsiskaityti 180 dienų laikotarpį paskaičiavo atsakovui 25,20 Eur delspinigius (700,00 Eur x 0,02 proc. x 180 d.). Esant nurodytoms aplinkybės, vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 1 dalimi, Sutarties 7.1 punktu, ieškovui iš atsakovo priteistina 25,20 Eur delspinigių.
Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 85,00 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidų. CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatyta, kad į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Šiuo atveju atsakovui laiku neatsiskaičius už suteiktas paslaugas ieškovė turėjo kreiptis dėl skolos išieškojimo ne teismo tvarka. Dėl to ji turėjo išlaidų, kurios yra laikytinos jos nuostoliais CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkto prasme. Tarp patirtų nuostolių ir atsakovo veiksmų yra priežastinis ryšys, nes jeigu atsakovas būtų laiku atsiskaitęs su ieškove, ieškovei nebūtų reikėję kreiptis dėl skolos išieškojimo ne teismo tvarka. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovei iš atsakovo priteistinas 85,00 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidų atlyginimas.
Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, jog pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Vadovaujantis europos centrinio banko internetiniame tinklalapyje skelbiamais oficialiais duomenimis, šiuo metu galioja fiksuotoji 2,5 proc. palūkanų norma. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos 10,5 procentų (8 proc. + 2,5 proc.) dydžio palūkanos nuo priteistos sumos (810,20 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2023 m. spalio 10 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.
Ieškovė byloje patyrė 522,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro sumokėtas 22 Eur žyminis mokestis ir 500,00 Eur išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovo priteistina 522,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas
 
n u s p r e n d ž i a:
 
ieškinį tenkinti.
Priteisti iš atsakovo UAB „Adomo obuoliai“  700,00 Eur skolą, 25,20 Eur delspinigių, 85,00 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidų, 10,5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 810,20 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2023 m. spalio 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 522,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „REMI INVEST“.
Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.
Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.
 
 
Teisėja                                                                                                                       V. Č.

 

 

 

 
smart foreash