Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

 

Skolos priteisimas

 
Publikuota: 2023-12-05
Civilinė byla Nr. e2-19940-909/2023
Teisminio proceso Nr. 2-68-3-14649-2023-0
Procesinio sprendimo kategorijos 3.2.6.6.1;
3.2.6.6.2
 
 
VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS
 
S P R E N D I M A S   U Ž   A K I Ų
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 
2023 m. gruodžio 5 d.
Vilnius
 
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja J. R. rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Remi Invest“ ieškinį atsakovui mažajai bendrijai „Ligauto“ dėl skolos, delspinigių ir kitų sumų priteisimo.
 
Teismas
 
n u s t a t ė :
 
ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 354,93 Eur skolos, 9,34 Eur delspinigių, 75 Eur skolos administravimo mokestį, 10,5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas laikomi įteiktais Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.
Atsakovas per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285, 286 straipsniai).
 
Ieškinys tenkintinas.
 
Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).
Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „HORIZONTAL MEDIA“ ir atsakovas 2023 m. vasario 10 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 23-01822 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu tarp šalių susiklostė ilgalaikiai sutartiniai paslaugų teikimo santykiai, kurių pagrindu pirminis kreditorius įsipareigojo atsakovui teikti paslaugas (skelbti skelbimus), o atsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti su pirminiu kreditoriumi. Pirminis kreditorius tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir laikotarpiu nuo 2023 m. balandžio 14 d. iki 2023 m. birželio 30 d. už suteiktas paslaugas išrašė atsakovui PVM sąskaitas faktūras: 1) 2023 m. kovo 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija VMG Nr. 0066931 – 96,80 Eur sumai; 2) 2023 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija VMG Nr. 0067715 – 96,80 Eur sumai; 3) 2023 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija VMG Nr. 0068017 – 96,80 Eur sumai; ir 2) 2023 m. birželio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija VMG Nr. 0068719 – 64,53 Eur sumai;  Atsakovas šių PVM sąskaitų faktūrų neapmokėjo ir liko skolingas 354,93 Eur. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas iki kreipimosi į teismą būtų atsiskaitęs su pradiniu kreditoriumi ar ieškovu (CPK 178 straipsnis).
2023 m. rugsėjo 13 d. pradinis kreditorius UAB „HORIZONTAL MEDIA“ ir ieškovas UAB „Remi Invest“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. RI-23-009, kurios pagrindu pradinis kreditorius perleido savo reikalavimo teises į atsakovą ieškovui UAB „Remi Invest“.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju atsakovas apie reikalavimo perleidimą buvo informuotas rašytiniu pranešimu 2023 m. rugsėjo 14 d. Be to, įteikus CPK nustatyta tvarka atsakovui ieškinio su priedais kopijas, įskaitant ir reikalavimo perleidimo sutartį, laikytina, jog atsakovas tinkamai informuotas apie reikalavimo teisės perleidimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011). 
Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.716 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. CK 6.101 straipsnio 1 dalyje nustatyta teisė kreditoriui be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. CK 6.101 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės.
Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų sumokėjęs skolą pradiniam kreditoriui ar ieškovui, byloje nėra (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 354,93 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 straipsnis, CK 6.59 straipsnis, CK 6.256 straipsnio 1-2 dalys).
Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 9,34 Eur delspinigių. Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutarties 3.3 punkte šalys susitarė dėl 0,02 proc. dydžio delspinigių, skaičiuojamų nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Ieškovas už uždelstą atsiskaityti 180 dienų laikotarpį paskaičiavo atsakovui 9,34 Eur delspinigių. Esant nurodytoms aplinkybės, vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 1 dalimi, Sutarties 3.3 punktu, ieškovui iš atsakovo priteistina 9,34 Eur delspinigių.
Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 75 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidų. CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatyta, kad į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Šiuo atveju atsakovui laiku neatsiskaičius už suteiktas paslaugas ieškovas turėjo kreiptis dėl skolos išieškojimo ne teismo tvarka. Dėl to jis turėjo išlaidų, kurios yra laikytinos jo nuostoliais CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkto prasme. Tarp patirtų nuostolių ir atsakovo veiksmų yra priežastinis ryšys, nes jeigu atsakovas būtų laiku atsiskaitęs su ieškovu, ieškovui nebūtų reikėję kreiptis dėl skolos išieškojimo ne teismo tvarka. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovui iš atsakovo priteistinas 75 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidų atlyginimas.
Reikalavimas dėl procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo tenkintinas CK 6.37 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalies pagrindu. Iš atsakovo priteistinos 10,5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą (439,27 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2023 m. spalio 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.    
Ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistinos 322 Eur bylinėjimosi išlaidos, t. y. 22 Eur žyminis mokestis, 300 Eur išlaidos už advokato teisines paslaugas (CPK 79, 88, 93 straipsniai).
Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija (21,21 Eur) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1R-19/1K-2 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (5 Eur) – šios išlaidos iš atsakovo priteistinos valstybės naudai (CPK 92, 96 straipsniai).
 
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,
 
n u s p r e n d ž i a :
 
ieškinį tenkinti.
Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Remi Invest“ iš atsakovo mažosios bendrijos „Ligauto“ 354,93 Eur (tris šimtus penkiasdešimt keturis eurus 93 ct) skolos, 9,34 Eur (devynis eurus 34 ct) delspinigių, 75 Eur (septyniasdešimt penkis eurus) skolos administravimo mokesčio, 10,5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (439,27 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2023 m. spalio 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 322 Eur (tris šimtus dvidešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų.  
Priteisti valstybės naudai iš atsakovo mažosios bendrijos „Ligauto“ 21,21 Eur (dvidešimt vieną eurą 21 ct) pašto išlaidų. Valstybei priteista suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5662. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pateikti teismui.
Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.
Ieškovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
 
           
Teisėja                                                                                   J. R.

 

 
 

 

smart foreash