Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

 

Dėl statybos leidimo gavimo ginčijant jį kaimynams

 
Publikuota: 2023-11-03
Civilinė byla Nr. e2-781-1176/2023
Teisminio proceso Nr. 2-68-3-11641-2022-8
Procesinio sprendimo kategorijos: 2.6.10.2.1; 2.6.10.5.2.17; 3.2.6.1.

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS
 
SPRENDIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 
2023 m. lapkričio 3 d.
Vilnius
 
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja A. R.,
sekretoriaujant L. K.,
dalyvaujant ieškovo D. B. atstovui M. G., atsakovų I. K., V. K. atstovui advokatui A. S., trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovėms K. A. M. ir V. G.,
viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. B. patikslintą ieškinį atsakovams I. K., V. K., P. A. ir O. A. dėl leidimo (teisės pripažinimo) atlikti rekonstravimo darbus, trečiasis asmuo byloje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
 
Teismas
 
n u s t a t ė :
 
1.       ieškovas D. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams V. K., I. K., P. A. ir O. A., kurį patikslinęs, prašo pripažinti jam teisę atlikti pastato – gyvenamojo namo, esančio adresu ..., Vilniuje, kurio unikalus Nr. ..., rekonstravimo darbus, numatytus projektuotojo S. N. ind. projektavimo įmonės parengtame projekte, nesant atsakovų sutikimo, ieškovui siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą.
2.       Ieškinyje nurodyta, kad ieškovui asmeninės nuosavybės teise priklauso adresu ..., Vilnius, esantis žemės sklypas, kurio unikalus ..., ir ant jo esantis pastatas – gyvenamasis namas, kurio unikalus ... (toliau - gyvenamasis namas). P. A. (toliau – ir Atsakovas1) nuosavybės teise priklauso adresu ..., Vilnius, esantis žemės sklypas, kurio unikalus ..., o kartu su O. A. (toliau – ir Atsakovas2) bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso pastatas – gyvenamasis namas, kurio unikalus .... V. K. (toliau – ir Atsakovas3) ir I. K. (toliau – ir Atsakovas4) bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso adresu ..., Vilnius, esantis žemės sklypas, kurio unikalus ..., ir ant jo esantis pastatas – gyvenamasis namas, kurio unikalus .... Ieškovas ir atsakovai yra kaimynai. Gyvenamojo namo statybos pradžios metai – 1993 m., o statybos pabaigos metai – 2008 m. Ieškovas atliko savo namo rūsio pamatų sutvirtinimo darbus. Ieškovas manė, kad jo atlikti darbai patenka į paprastojo remonto kategoriją, tačiau paaiškėjo, kad šie darbai priskirtini rekonstravimo kategorijai. Ieškovas siekia įsiteisinti savavališką statybą. Kadangi ieškovo gyvenamasis namas yra sublokuotas su atsakovų gyvenamaisiais namais, ieškovas, norėdamas gauti leidimą rekonstruoti statinį, turi gauti atsakovų sutikimus rekonstravimo darbams atlikti, tačiau iš atsakovų tokio sutikimo negavo.  Ieškovas elgiasi rūpestingai ir siekia išvengti bet kokių neigiamų padarinių dėl atliktų rekonstravimo darbų, todėl kreipėsi į atsakovus dėl sutikimo. Ieškovas neturi jokių duomenų (įrodymų), kurie patvirtintų, jog nurodyti rekonstravimo darbai būtų padarę (padarys) kokią nors žalą atsakovams ar kad ieškovas apskritai neturėtų teisės tokius darbus atlikti. Kadangi ieškovas negavo atsakovų sutikimo, jis kreipiasi į teismą su ieškiniu.
3.       Atsakovai P. A. ir O. A. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškovo ieškiniu nesutinka. Jie nurodė, kad šiaurinėje namo pusėje be jų sutikimo pastatytas priestatas, uždengiantis didžiąją dalį vaizdo ir šviesos pro jų langus. Priestatas buvo pastatytas ankstesnio namo savininko. Atsakovai nėra įsitikinę, ar remontas yra techniškai leistinas. Laikosi pozicijos, kad taikos sutartis galima tik tokiu atveju, jei ieškovas pateiks pagrįstą Inspekcijos išvadą ir teisės aktuose nustatytą tvarka patvirtintą įsipareigojimą kompensuoti bet kokią žalą.
4.       Atsakovai V. K. ir I. K. pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nesutinka su ieškiniu.
5.       Atsakovai atsiliepime nurodė, kad gyvenamojo namo rūsio pamatų būklė buvo gera ir nekėlė jokios grėsmės iki 2020 m. balandžio mėnesio, kol ieškovas nepradėjo savavališkai vykdyti statybos darbų. Ieškovui pradėjus vykdyti statybos darbus, iš pradžių buvo vykdomi ardymo ir griovimo darbai. Atliekant ardymo ir griovimo darbus, buvo naudojami betono ardymo kirstuvai – kūjai, kurie sukėlė labai didelę vibraciją. Dėl ieškovo vykdomais statybos darbais sukeltos vibracijos atsakovų name nuo sienų krito paveikslai, taip pat atsirado sienų, lubų ir grindų įtrūkimai. Vėliau atsakovams priklausančiame name atsirado namo sienų plyšiai. Šią aplinkybę patvirtina antstolio A. B. 2020 m. gegužės 22 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas ... Ieškovas iš pradžių trukdė Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atlikti atliekamas statybas. Ieškovas, žinodamas, kad vykdomus statybos darbus nori patikrinti inspekcijos pareigūnai ir jam bus surašytas savavališkos statybos aktas, neteisėtais veiksmais siekė apsunkinti padarytų pažeidimų nustatymą ir įvertinimą, bei apsunkinti statinio grąžinimą į padėtį, buvusią iki savavališkų statybos darbų pradžios. Tik 2021 m. rugpjūčio 6 d. ieškovas įleido Rytų Lietuvos statybos Valstybinės priežiūros departamento inspektorių į ieškovui priklausančio namo vidų ir leido atlikti faktinių duomenų patikrinimą vietoje, dėl ko 2021 m. rugpjūčio 20 d. buvo surašytas faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas. Rytų Lietuvos statybos Valstybinės priežiūros departamento inspektorius 2021 m. rugpjūčio 24 d. ieškovui surašė savavališkos statybos aktą ... ir 2021 m. rugsėjo 9 d. surašė privalomąjį nurodymą nevykdyti jokių statybos darbų ... ir 2021 m. rugsėjo 9 d. privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius .... Atsakovai nurodo, kad ieškovas minėto akto ir privalomųjų nurodymų neskundė, todėl jie ieškovui yra privalomi. Atsakovai, siekdami gauti kompetentingo specialisto išvadą dėl jiems priklausančiame name atsiradusių defektų kreipėsi į MB „Stabili konstrukcija“. Buvo nustatyta, kad įtrūkimai name galimai  atsiradę dėl 2020 – 2021 m. pastato, ..., Vilnius, statybos darbų (2021 m. rugpjūčio 24 d. surašytas savavališkos statybos aktas ...). Įtrūkimo atsiradimo galimos priežastys, vibracija atliekant gretimo pastato savavališką statybą, pamatų konstrukcijos sėdimas atkasus pamatų konstrukciją. MB „Stabili konstrukcija“ rekomendavo atlikti dalinę statinio ekspertizę siekiant nustatyti ar konstrukcijos neturi avarinės būklės požymių pagal STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“. Taigi, specialias žinias turintis specialistas patvirtinto, kad atsakovų name defektai atsirado dėl ieškovo vykdytų statybos darbų. Atkreipė dėmesį, kad iki ieškovo darbų defektų jiems priklausančiame name nebuvo. Be to, atsakovai nevykdė jokių statybos darbų jiems priklausančiame name, nei prieš, nei ieškovui pradėjus vykdyti statybos darbus, nei vėliau. Statybos darbų nevykdė ir kiti atsakovų kaimynai. Dėl šios priežasties konstatuotina, kad dėl ieškovo vykdytų savavališkos statybos darbų jiems priklausančiam namui buvo padaryta žala. Iš 2022 m. birželio 7 d. Statinio apžiūros akto Nr. KAL201G-1 išvadų matyti, kad dėl bendro pamato konstrukcijos sėdimo po pamatų atkasimo, namo sienų įtrūkimai ir plyšiai plečiasi. Atsakovai atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas pateikė rekonstravimo projektą, kuriame nurodyta, kad jis yra sudarytas 2020 m. vasario mėnesį. Tačiau bylos įrodymai paneigia tokias aplinkybes – nei 2020 m. birželio 17 d., nei 2021 m. rugpjūčio 6 d. apžiūros metu, nei vėliau ieškovas Rytų Lietuvos statybos Valstybinės priežiūros departamento inspektoriui tokio dokumento neteikė. Tai leidžia spręsti, kad projektas buvo sudarytas po savavališkos statybos akto ir privalomojo nurodymo surašymo. Pažymėjo, kad rekonstravimo projektas neturi aiškinamojo rašto, kuris yra privalomas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, todėl jis neatitinka teisės aktų reikalavimų, todėl negali būti vertinamas kaip leistinas įrodymas byloje. Atsakovai taip pat nurodė, kad ieškovas, prieš atlikdamas rekonstravimo darbus, turėjo atlikti projektinius inžinierinius geologinius tyrimus. Tik IGG ataskaitoje esant išvadai, kad gruntas yra tinkamas planuojamiems statybos darbams (STR 1.04.02:2011 124 p.), galima buvo pradėti rengti rūsio pamatų rekonstrukcijos projektą. Nesant IGG tyrimų, nėra galimybės nustatyti ar rūsio pamatų rekonstrukcijos projekte parinkti sprendiniai atitinka statybas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, tame tarpe ar bus užtikrintas statinio mechaninis atsparumas ir pastovumas (STR 2.01.01 (I):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“). Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų daręs minėtus tyrimus, todėl ieškovo parengtu projektu remtis byloje negalima. Atsakovų nuomone, ieškovo atlikti statybos darbai yra paslėpti, t. y. neatliekant statinio konstrukcijos ardomųjų tyrimų, nėra galimybės nustatyti ar ieškovo atlikti darbai atitinka pateiktą rekonstravimo projektą, ar vykdant statybos darbus buvo naudojamos tinkamos statybos medžiagos (reikalaujamo storio ir sertifikuota armatūra, projekte numatyto betono stiprio klasės betonas). Todėl ieškovui kyla pareiga įrodyti, kad faktiškai atlikti statybos darbai atitinka statybas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, bei, kad juos vykdant buvo laikomasi rekonstravimo projekte numatytų sprendinių ir reikalavimų. Atsakovų pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovo savavališkai atlikti statybos darbai daro žalą jų namui, todėl jų atsisakymas  duoti ieškovui sutikimą yra teisėtas.
6.       Trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateiktame atsiliepime į ieškinį prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Atsiliepime nurodo, kad pareiga įrodyti, kad atsisakymas duoti sutikimą pagrįstas, tenka atsisakančiam duoti sutikimą bendraturčiui. Tuo tarpu ieškovas turi įrodyti, kad parengto projekto sprendiniai nepažeis kitų bendraturčių teisių ir teisėtų interesų, nepablogins jų padėties ir pan. Pažymi, kad šioje byloje nėra nagrinėjamas su ieškiniu parengto ir į šią bylą pateikto projekto teisėtumas ir / ar pagrįstumas. Projekto, kuriam būtini atsakovų sutikimai, rengimo tikslas yra Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos privalomojo nurodymo vykdymas (savavališkos statybos padarinių pašalinimas). Atkreipia dėmesį į tai, kad statybą leidžiančio dokumento teisėtumo ir projekto sprendinių atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimas galimas tik Vilniaus miesto savivaldybės administracijai išdavus statybos leidimą, todėl šioje stadijoje, projekto sprendinių vertinimo inspekcija neatlieka, dėl šių aplinkybių nepasisako.
7.       Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Atsiliepime nurodo, kad ieškovas pareikštu reikalavimu siekia atlikti savavališkos statybos įteisinimą be atsakovų sutikimo. Šiame kontekste ieškovas turi įrodyti, kad parengto projekto sprendiniai nepažeis kitų bendraturčių teisių ir teisėtų interesų, nepablogins jų padėties.Bendraturčiui manant, kad kitas bendraturtis su jo siūlomu disponavimo būdu nesutinka nepagrįstai, t. y. be pagrindo trukdo įgyvendinti jo teisę disponuoti daiktu visiems savininkams naudingu būdu, turi teisę kreiptis į teismą dėl, jo manymu, pažeistos teisės gynimo. Projekto, kuriam būtini atsakovų sutikimai, rengimo tikslas yra Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos privalomojo nurodymo vykdymas. Taigi, statybą leidžiančio dokumento teisėtumo ir projekto sprendinių atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimas yra galimas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai išdavus statybos leidimą, dėl kurio šiuo atveju galima būtų kreiptis, jei yra atliktas privalomojo nurodymo vykdymas.
8.       2023 m. gegužės 22 d. teismo posėdyje atsakovai P. A. ir O. A. pareiškė prašymą, kad byla būtų išnagrinėta jiems nedalyvaujant.
9.       2023 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto apylinkės teismui pateiktas ieškovo D. B. ir atsakovų O. A., P. A. sudaryta taikos sutartis.
10.    2023 m. rugpjūčio 14 d. teismo posėdyje parodymus davė liudytojai V. B., V. R., I. Š., paaiškinimus teikė teismo ekspertas S. Z..
11.    Liudytoja V. B. parodė, kad ją su bylos šalimis sieja kaimynystės ryšiai kotedžų bendruomenėje. Ji yra ... bendrijos pirmininkė, gyvena name, esančiame .... Aptariamoje vietoje esantys namai yra sujungti, kaimynai turi po vieną bendrą sieną. Savo name apsigyveno 1997 m. su tėvais. Gyvendama savo name, ji susidūrė su šiais defektais: namas buvo nusidėvėjęs, buvo įtrūkimas balkono sienoje, pro stogą tekėjo vanduo, namo viršuje dėl stogo trūkumų buvo šalta. Parodė, kad Klebanovų namas nėra prižiūrimas. Atsakovui K. priklauso žalio pastato stogas. Žalias pastatas yra jungtinis pastatas tarp kotedžų, jame yra šilumos mazgas. Šiame pastate buvo kilusi avarinė situacija, tada pastebėta, kad pastato stogas netvarkingas.
12.    L. V. R. parodė, kad gyvena name, adresu .... Su atsakovu K. nebendrauja, tačiau bendrauja su ieškovu. Parodė, kad jis kotedžą nusipirko prieš 20 metų, atliko kapitalinį remontą, nes sienose buvo daug natūralių, paviršutinių įtrūkimų. Įtrūkimų buvo ir plytelėse. Atsakovų K. namo būklės pakomentuoti negalėjo.
13.    Liudytojas I. Š. paaiškino, kad anksčiau gyveno name, adresu .... Jo kaimynai buvo atsakovai. Name gyveno nuo 1995 m. Apie 2018-2019 m. namą pardavė ieškovui. Namai pastatyti 1993 m., visų namų statyba vyko vienu metu. Kai pardavė namą, namo būklė buvo bloga. Buvo daug įtrūkimų, problemų su vidine ir išorine apdaila.
14.    Teismo ekspertas S. Z. dėl teismo ekspertizės ties 2.14 pav. išdėstytų paaiškinimų paaiškino, kad visi pastatai stovi L forma, todėl ant jų šešėlis krenta nevienodai, todėl teigti, kad visi fasado taškai gauna vienodą atmosferos ar kritulių kiekį, temperatūros poveikį, jis negali. Reikia atsižvelgti į tai, kad ant atsakovų namo krenta šešėlis ir kad jis yra kampinis. Šalia esantis pastatas taip pat daro tam tikrą įtaką atsakovų namui. Išorinio tinko drėgmės matavimo jis neatliko, nes tai būtų momentinis matavimas, todėl reikšmingi duomenys nebūtų gauti. Reiktų ilgalaikių matavimų, kurie būtų atliekami ištisus metus. Remdamasis savo turimomis specialiomis žiniomis ir ilgalaike praktika, laiko, kad tokie pažeidimai būdingi dėl vandens atšalimo, šilimo, pasikartojančių ciklų. Tai nėra netikėtas ir staigus pažeidimas, kurio nebuvo, o paskui atsirado. Pažaidos (įtrūkimai), pavaizduoti 2.14 paveikslėlyje, laikui bėgant padidės dar labiau, ypač žiemos ciklai yra pavojingi, žiemos metu vyksta garų judėjimas, nes pastato viduje būna 20-25 laipsniai, o lauke minus 5-10, todėl vandens garai juda į išorę ir tai daro įtaką. Jei atsakovai nieko nedarys, padėtis dar labiau blogės, didės. Pažaidų atsiradimo pagrindinės priežastys yra pastato netinkamas eksploatavimas, nes atsiradus įtrūkimams, jos turėjo būti tvarkomos, kadangi tai nebuvo daroma, jos didėjo. Paaiškino, kad drėgmę sukelia trinkelės ir tai padidina ardantį efektą. Reikia prižiūrėti namo fasadą. Jei apsauginė danga praranda vientisumą ir neprižiūrima, fasado yrimas tęsiasi. Paveikslėlyje dažų nusilupimas nebuvo konkrečiu metu, atsirado po truputį, tai ilgesnio nei kelių metų rezultatas. Įtrūkimas yra tik tinko ir dažų. Paaiškino, kad tyrimo metu atliko objekto vizualinę apžiūrą, gręžimo, ardomųjų darbų atlikti jam nereikėjo. Jei būtų atlikęs gręžimą, būtų sugadinęs atsakovų fasadą, jis būtų likęs su skylėmis. Paaiškino, kad ardomieji darbai nebuvo atliekami, nes jis rinkosi tokius tyrimo būdus, metodus, kad būtų kuo mažiau ardančiųjų, ardė tik pamatus 217 name, bet nepakenkiant pastatui. Paaiškino, kad jo pasirinkti tyrimo metodai yra įprasti, pakankami atlikti ekspertizei. Jei būtų imami kenai, būtų padaryta didžiulė žala namams. Atliekant 2.17 paveikslėlyje pavaizduotą zondavimą, atsakovas dalyvavo ir buvo šalia. Jis neprieštaravo, jam buvo aiškinama, ką jis ketina atlikti, darbus darė, kad būtų kuo mažiau atliekami ardomieji darbai, kad statinio kokybė nepablogėtų. Jei matytų, kad trūksta informacijos, atsakant į vieną ar kitą klausimą, darytų ardomuosius darbus. Dėl ieškovo namo paaiškino, kad jame padaryta nauja apdaila, todėl ardyti ją, būtų žalinga pastatui, be to, jį apžiūrėjus nebuvo nustatyta mechaninių požymių. Paaiškino, kad atliekant tyrimą, nebuvo tam tikrų duomenų – nebuvo statybos žurnalo ir kitų dokumentų. Nesant dokumentacijos, objektas buvo įvertintas vizualiai. Paaiškino, kad jei griūva pastatas, matosi tokiai padėčiai būdingi (charakteringi) požymiai, jei jų nėra, gadinti apdailą, daryti ardomuosius tyrimus, nėra tikslinga. Reiktų ardyti ne visą apdailą, bet pakankamai daug. Jei būtų priėjimas prie betono, galima taikyti ultragarsinius impulso greičio ir ištraukimo jėgos, atšokimo lygio metodus. Tačiau šių metodų paklaida labai didelė – iki 20 proc. Kenų paėmimas yra geriausias ir patikimiausias metodas, tačiau tokiu atveju reikia gadinti apdailą. Kad ieškovo pastatas būtų padarytas blogai ar su technologiniais pažeidimas, jis nenustatė. Paaiškino, kad tam, kad siekiant nustatyti, ar darbai atitinka projektą, reiktų nustatyti ne tik betono stiprumo, bet ir armavimo koeficientą, armatūros tinklų išdėstymą, kiekį, klasę, reiktų atlikti labai didelius ardomuosius darbus ir skirtinguose taškuose. Neturint tiesioginių požymių, kad pastatas turi riziką, jog neišlaikys stabilumo, ardymo darbai yra ekonomiškai neracionalūs, atsižvelgiant į atstatymo darbus. Paaiškino, kad projekte numatytos „šachmatų“ tvarkos laikymasis minimizuoja pastato pamato judėjimo galimybę. Ar buvo laikomasi „šachmatų“ tvarkos, jis nenustatė, tačiau jei būtų nesilaikoma šios tvarkos statybos eigoje, tai galėtų turėti pasekmių, bet jau pastatytame name, neturi reikšmės. Pasekmės pirmiausia atsirastų ieškovo pastate. Paaiškino, kad jei pastatui trūksta stabilumo, tai pasireiškia namo įtrūkimais, tačiau jie turi būti nepaviršiniai. Patyręs ekspertas, matydamas pastato statybos metus ir medžiagiškumą, gali padaryti pirmines prielaidas, dėl ko atsirado įtrūkimai, detaliau apžiūrint, įsitikinti arba paneigti pirminę prielaidą. Atsakydamas į atsakovų advokato klausimą, ar nauja apdaila po įgilinimo galėjo paslėpti defektus, kurie atsirado dėl pamato darbų, paaiškino,  kad atliekant pastate darbus, kai jis apkraunamas, yra būdingas plytų mūro valkšnumas. Tarp plytų naudojant skiedinį, laikui bėgant per pirmus keturis metus pasireiškia poveikis, nes skiedinyje naudojamas vanduo. Kai mūras užtinkuojamas, ta statybinė drėgmė išsigaruoja per pirmus metus. Tada atsiranda tam tikra deformacija, nes medžiagos traukiasi. Stabilizuojasi per 3-4 metus. Valkšnumas – deformacijos padidėjimas, kai yra veikiamas ilgalaikės apkrovos. Jei plyšiai pas ieškovą buvo iki remonto, tai juos ieškovas galėjo paslėpti, tačiau jei dėl atliktų darbų atsirastų įtrūkimai, jie pasireikštų. Paaiškino, kad dalis rūsio sienų pas ieškovą yra apklijuota gipso kartonu, dalis – aptaisyta. Jei konstrukcija juda, gipso kartono plokštė juda kartu. Jei tolygiai juda, nepamatysi jokių požymių ant gipso kartono, bet jei netolygiai – pamatysi, pvz., kampuose, prie nešančių konstrukcijų. Ar ant gipso kartono atsiras požymių, priklauso nuo to, kaip pastatas eksploatuojamas ir nuo gruntinių vandenų. Jeigu aplinkoje nebūtų jokių poveikių, tai priklausytų nuo pastato eksploatavimo – apie 3-4 metus. Namas yra mūrinis, pamatai betoniniai. Ieškovo, konkrečiai, pamatai monolitiniai gelžbetoniniai. Betonas sukietėja per 28 paras. Laikui bėgant betonas kietėja. Paaiškino dėl ekspertizėje nurodyto teiginio, kad atsakovų V. K. ir I. K. gyvenamajame name, adresu ..., 2020-05-22 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole ... ir 2022-06-07 statinio apžiūros akte ... užfiksuotų lubų, sienų, grindų įtrūkimų ir sienų plyšių atsiradimas su tariamos vibracijos dėl gretimame (ieškovo) name vykusių rekonstravimo darbų nėra susiję, o nagrinėjamųjų defektų atsiradimą nulėmė ne ieškovo D. B. gyvenamajame name, adresu ..., atlikti statybos (rekonstravimo) darbai (rūsio pamatų sutvirtinimas/įgilinimas). Detalizavo, kad atliekant rekonstravimo darbus reikėjo atlikti griovimo darbus. Šiems darbams gali būti naudojama įvairi įranga. Galėjo būti naudojamas betono pjūklas, plaktukas, betono grąžtai (kompleksiškai). Vibracija statybos metu nėra išmatuota. Kažkam gali pasirodyti, kad vibracija buvo didelė, o kažkam maža. Jeigu vibracija iš tikrųjų itin didelė, pradėtų skylinėti statinio konstrukcijos, net ir tinkamai prižiūrėtos, tačiau tokiu atveju suskiltų pirmiausia langai. Bet jei pakako tik stuksenimo, kad prasidėtų plyšimas, tai įrodo, kad ne vibracija buvo didelė, o pastato būklė neatitiko atsargumo koeficiento. Jis yra tikras, kad pas atsakovus name esantys defektai nėra vibracijos pasekmė. Klebanovų namuose įtrūkimai atsirado dėl orų pokyčių, dėl mūro valkšnumo, dėl eksploatacijos, dėl drėgmės, dėl pastato judėjimo, dėl namo statybos eigoje padarytų technologinių pažeidimų. Jo vertinimu, atsakovų name įtrūkimai atsirado įvairiu laikotarpiu, kurie laikui bėgant didėjo ir daugėjo. Dėl ties 2.17 pav. pateiktų paaiškinimų apie betoną paaiškino, kad betono sudėtį nustatė pagal savo turimas žinias. Jis žino, kokios sudėties turi būti betonas. Jei betonas būna geros sudėties, tu paprastai jo nenukrapštysi. Galima daryti kenus, tačiau atsakymo jokio negautum. Nustatytum betono stiprumą, tačiau namo projekto nėra. Jeigu lengvai ardomas, vadinasi betono stiprumas nėra pakankamas, labai trapus mišinys. Betono trapumas gali nulemti sienų įtrūkimus. Gali turėti reikšmės laikančiųjų galiai. 2.17 paveikslėlyje pavaizduotas įtrūkimas yra gilesnis, tada tokiu atveju reiktų daryti kenus. Tačiau mano, kad yra pakankamai silpnas betonas. Įtrūkimų pas atsakovus jis nustatė ne tik tose sienose, kurios jungiasi su ieškovo namu. Paaiškino, kad įrengiant naujus laiptus, tai galėjo daryti įtaką bendrai konstrukcijai, jei konstrukcija silpna. Mūro trapumo netyrė, tačiau pagal užduotus klausimus nereikėjo tirti. Ieškovui atliekant šiuos darbus turėjo būti liečiamos konstrukcijos, turėjo būti pašalinta dalis perdangos. Šalia esanti siena galėjo būti paveikta. Jei sveika siena, sveikas mūras, atliekant perdangoje angą, neturėjo būti poveikio. Pagal atliktus tyrimus, padaryta anga neturėjo neigiamos įtakos namo būklei. Nenustatė, kad ieškovui atlikus rekonstravimo darbus, atsirado požymių, sudarančių pagrindą spręsti, kad kilo grėsmė atsakovų ir ieškovo statinių stabilumui, kad gali kilti avarinė būklė. Jeigu nebūtų apdailos, būtų lengviau viską nustatyti. Neatsimena, ar klausė ieškovo, kokie įrankiai galėjo būti naudojami.     
15.    2023 m. rugsėjo 25 d. teismo posėdyje paaiškinimus teikė ieškovo D. B. atstovas advokatas M. G., atsakovų V. K. ir I. K. atstovas advokatas A. S., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovės K. A. M. ir V. G.. Ieškovo atstovas advokatas palaikė patikslintame ieškinyje nurodytus argumentus ir pareikštą reikalavimą. Atsakovų atstovas advokatas nesutiko su ieškiniu, palaikė atsiliepime nurodytus argumentus bei teikė papildomus paaiškinimus.
Teismas
 
 
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,
 
n u s p r e n d ž i a :
 
patikslintą ieškinį toje dalyje, kuri pareikšta atsakovams V.K. ir I. K., tenkinti.
Pripažinti ieškovui D. B., gimusiam ...., teisę atlikti pastato – gyvenamojo namo, esančio adresu ..., Vilnius, kurio unikalus ..., rekonstravimo darbus, numatytus projektuotojo (S. N. ind. Projektavimo įmonė) parengtame projekte, nesant atsakovų V. K. ir I. K. sutikimo, siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą.
 Priteisti lygiomis dalimis ieškovui D. B., gimusiam ..., iš atsakovų V. K., gimusio ., ir I. K., gimusios ..., 3 379 Eur (tris tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt devynis eurus) bylinėjimosi išlaidų, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 1 689,50 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus ir 50 ct).
 
Patvirtinti civilinėje byloje Nr. e2-781-1176/2023 teismui pateiktą ieškovo D. B., gimusio ..., ir atsakovų P. A., gimusio ..., O. A., gimusios ..., 2023 m. liepos 19 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:
„1.1. Taikos sutartimi atsakovai pripažįsta ieškinį ir ieškovo teisę atlikti pastato – gyvenamojo namo, esančio adresu ..., kurio unikalus ., rekonstravimo darbus, numatytus projektuotojo (S. N. ind. projektavimo įmonė) parengtame projekte, nesant atsakovų P. A. bei O. A. sutikimo, ieškovui siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą.
1.2. Šalys susitaria, jog nė viena šalis neatlygina kitos šalies patirtų bylinėjimosi išlaidų.“
 
Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-781-1176/2023 toje dalyje, kurioje ieškovas D. B. yra pareiškęs patikslintą ieškinį atsakovams O. A.i ir P. A. dėl leidimo (teisės pripažinimo) atlikti rekonstravimo darbus.
Grąžinti ieškovui D. B., gimusiam ..., 53 Eur (penkiasdešimt trijų eurų) dydžio žyminio mokesčio dalį, sumokėtą 2022 m. gegužės 17 d. mokėjimo nurodymu Nr. 1 per „Swedbank“, akcinę bendrovę. Išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, remdamasi šiuo sprendimu.
Priteisi lygiomis dalimis valstybei iš atsakovų P. A., gimusio ..., ir O. A., gimusios ..., 102,56 Eur (vieną šimtą du eurus ir 56 ct) teismo bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 51,28 Eur (penkiasdešimt vieną eurą ir 28 ct). Ši suma turi būti sumokėta į vieną iš pasirinktų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamųjų sąskaitų, įmokos kodas .... Sumokėjus išlaidas, teismo raštinei būtina pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
 
 
Teisėja                                                                                                        A. R.
 
 

 

 

 

smart foreash