Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

Įmonės likvidavimo statuso nutraukimas

 
Publikuota: 2024-03-27
Civilinė byla Nr. e2SP-9506-964/2024
Teisminio proceso Nr. 2-68-3-04909-2024-9
Procesinio sprendimo kategorija 3.4.5.20.
 
 
VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS
 
NUTARTIS
 
2024 m. kovo 27 d.
Vilnius
 
Vilniau miesto apylinkės teismo teisėja L. Š. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB „X“ prašymą dėl juridinio asmens likvidavimo atšaukimo.
 
Teismas
 
n u s t a t ė:
 
pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu atšaukti UAB „X“ likvidavimą. Nurodė, kad 2022 m. gruodžio 14 d. buvo pranešta apie numatomą inicijuoti likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.70 straipsnį. 2023 m. kovo 27 d. priimtas sprendimas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą; sprendimas buvo išsiųstas ir įregistruotas 2023 m. kovo 29 d. Tokiu būdu, UAB „X“ įgijo teisinį statusą „inicijuojamas likvidavimas“. Terminas kreiptis dėl juridinio asmens likvidavimo atšaukimo nėra praleistas. Pareiškėjai inicijuotas likvidavimas todėl, kad ji neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų, nors tokią pareigą turėjo. Tai įvyko dėl buhalterės kaltės. Šiuo metu pareiškėja Valstybės įmonei „Registrų centras“ jau yra pateikusi visus trūkstamus finansinės atskaitomybės dokumentus. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas pareiškėjo astžvilgiu pradėtą likvidavimo procedūrą atšaukti.
Prašymas tenkintinas.
CK 2.70 straipsnyje reglamentuojama juridinio asmens likvidavimo juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva procedūra. Registro tvarkytojas turi teisę inicijuoti juridinio asmens likvidavimą, kai yra bent viena iš CK 2.70 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių. Viena jų – juridinis asmuo nepateikė CK 2.66 straipsnio 4 dalyje nustatytų dokumentų per dvylika mėnesių nuo šiame kodekse ar kituose įstatymuose nustatytų šių dokumentų pateikimo Juridinių asmenų registro terminų pabaigos (CK 2.70 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
CK 2.70 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, jog inicijuojamas juridinio asmens likvidavimas gali būti atšauktas teismo sprendimu Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta tvarka. Kreiptis į teismą su prašymu atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą gali juridinio asmens dalyvis ar valdymo organo narys per vienerius metus nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statuso įgijimo. Teismas, priėmęs šį prašymą, taip pat priėmęs sprendimą dėl inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo atšaukimo, privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Registro tvarkytojas, gavęs pranešimą apie teismo sprendimą dėl inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo atšaukimo, juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka išregistruoja juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statusą. Apie tai registro tvarkytojas viešai paskelbia juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytame šaltinyje.
Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Valstybės įmonė „Registrų centras“ juridiniam asmeniui UAB „X“ ir jo direktoriui E. Š. išsiuntė 2022 m. gruodžio 14 d. pranešimą apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą CK 2.70 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, kadangi registro tvarkytojui juridinis asmuo nepateikė metinių finansinių ataskaitų rinkinių.
Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenys patvirtina, kad 2023 m. kovo 29 d. juridiniam asmeniui UAB „X“ įregistruotas teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas“. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenimis juridinio asmens UAB „X“, iki jam įregistruojant teisinį statusą „inicijuojamas likvidavimas“, paskutiniai finansinės atskaitomybės dokumentai buvo pateikti 2012 m. birželio 12 d. už 2011 metus.
Finansinės atskaitomybės dokumentai už laikotarpį nuo 2012 m. iki 2022 m. turėjo būti pateikti iki kitų einančių metų gegužės mėnesio pabaigos (už 2012 metus - iki 2013 m. gegužės mėnesio pabaigos, <...> už 2022 metus – iki 2023 m. gegužės mėnesio pabaigos). Minėti finansinės atskaitomybės dokumentai faktiškai pateikti 2024 m. kovo 25 d., t. y. po teisinio statuso „inicijuojamas likvidavimas“ įregistravimo, tačiau nesuėjus metams nuo šios datos (nuo 2023 m. kovo 29 d.).
Kadangi prašymas atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą gautas teisme per vienerius metus nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statuso įgijimo ir yra išnykęs CK 2.70 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytas pagrindas UAB „X“ likvidavimo inicijavimui, pareiškėjo prašymas tenkinamas, inicijuojamas juridinio asmens UAB „X“ likvidavimas atšaukiamas (CK 2.70 straipsnio 5 dalis).
 
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 straipsnis, 579-582 straipsnis,
 
n u t a r i a:
 
pareiškėjo UAB „X“ prašymą tenkinti.
Atšaukti Valstybės įmonės „Registrų centro“ inicijuojamą UAB „X“, likvidavimą.
Nutarties kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties priėmimo dienos išsiųsti Valstybės įmonei „Registrų centrui“.
Nutartis neskundžiama.
 
 
Teisėja                                                                                     L. Š.
 
 
 
smart foreash