Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

Įmonės likvidavimo statuso nutraukimas

 
Publikuota: 2024-03-20
Civilinė byla Nr. e2SP-4176-1048/2024 m.
Proceso Nr. 2-06-3-01823-2024-3
Procesinio sprendimo kategorija:
2.2.2.8.2.   
(N)
 
KLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISMAS
 
N U T A R T I S
 
2024 m. kovo 20 d.
Klaipėda
 
Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja A. D.
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB „Jukaca“, atstovaujamos advokato padėjėjos A. L., prašymą dėl juridinio asmens likvidavimo atšaukimo.
 
            Teismas
 
n u s t a t ė :
 
           pareiškėja UAB „Jukaca“ prašo atšaukti inicijuotą UAB „Jukaca“ likvidavimą. Prašymo pagrindu nurodė aplinkybes, kad 20223-05-30 buvo priimtas pranešimas apie numatomą inicijuoti likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK) 2.70 straipsnį. 2023-09-12 priimtas sprendimas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą, sprendimas išsiųstas ir įregistruotas 2023-09-12.VĮ „Registrų centras“ pareiškėjui inicijavo likvidavimą, kadangi pareiškėjas neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų, nors tokią pareigą turėjo. Pažymėjo, kad tai įvyko dėl buhalterės kaltės ir šiai dienai pareiškėjas VĮ „Registrų centras“ jau yra pateikęs visus trūkstamus finansinės atskaitomybės dokumentus.
CK 2.70 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad juridinių asmenų registro tvarkytojas turi teisę inicijuoti juridinio asmens likvidavimą, kai juridinis asmuo nepateikė CK 2.66 straipsnio 4 dalyje nustatytų dokumentų per dvylika mėnesių nuo šiame kodekse ar kituose įstatymuose nustatytų šių dokumentų pateikimo juridinių asmenų registrui terminų pabaigos.
Inicijuojamas juridinio asmens likvidavimas gali būti atšauktas teismo sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta tvarka. Kreiptis į teismą su prašymu atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą gali juridinio asmens dalyvis ar valdymo organo narys per vienerius metus nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statuso įgijimo (CK 2.70 straipsnio 5 dalis).
Iš teismui pateiktų duomenų nustatyta, jog UAB „Jukaca“ likvidavimas inicijuotas CK 2.70 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu – juridiniam asmeniui nepateikus CK 2.66 straipsnio 4 dalyje nustatytų dokumentų per dvylika mėnesių nuo šiame kodekse ar kituose įstatymuose nustatytų šių dokumentų pateikimo Juridinių asmenų registrui terminų pabaigos. VĮ „Registrų centras“ 2023-05-30 pranešimu apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą Nr. S-20129 (1.4 E), siųstu juridinio asmens buveinės adresu, UAB „Jukaca“informavo apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą CK 2.70 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, be to, UAB „Jukaca“ įpareigojo per tris mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo ar viešo paskelbimo dienos Registrų tvarkytojui pateikti dokumentus, paneigiančius likvidavimo pagrindu esančių aplinkybių buvimą, priešingu atveju, priims sprendimą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir įregistruos teisinį statusą ,,inicijuojamas likvidavimas“.
Šiuo atveju sprendimas dėl UAB „Jukaca“ likvidavimo buvo priimtas 2023-09-12 bei tą pačią dieną Juridinių asmenų registre įregistruotas UAB „Jukaca“ teisinis statusas ,,inicijuojamas likvidavimas“,  prašymas atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą teisme gautas 2024-03-18, taigi nepraleidus CK 2.70 straipsnio 5 dalyje numatyto termino. Iš Juridinių asmenų registro išrašo apie juridinį asmenį nustatyta, kad UAB „Jukaca“ vadovas yra K. C.. Pateiktas teisinių paslaugų sutartis patvirtina, kad šią sutartį su advokato padėjėja A. L. sudarė UAB „Jukaca“ vadovas K. C..
Prie prašymo pateikti įrodymai patvirtina, kad UAB „Jukaca“ Juridinių asmenų registrui 2023-10-05 pateikė UAB „Jukaca“ finansinės atskaitomybės dokumentus už 2020, 2021, 2022 metus, kurie tą pačią dieną registruoti.
Įvertinus UAB „Jukaca“ likvidavimo inicijavimo pagrindą, juridinio asmens aktyvius veiksmus siekiant išvengti juridinio asmens likvidavimo, atsižvelgus į tai, kad prašymas teismui paduotas tinkamo subjekto ir nepraleidus įstatyme nustatyto termino, darytina išvada, jog nėra priežasčių, kurios leistų spręsti, jog UAB „Jukaca“ likvidavimo atšaukimas yra negalimas. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad prašymas atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 2.70 straipsnio 5 dalis).
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 579-582 straipsniais, teismas
 
n u t a r i a :
 
Prašymą tenkinti.
Atšaukti inicijuojamą juridinio asmens UAB „Jukaca“, likvidavimą.
Apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.
 
Teisėja                                                                         A. D.
 
 
 
 
 
 
 

 

 
smart foreash