Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

 

Įmonės likvidavimo statuso nutraukimas

 
Publikuota: 2024-03-07
Civilinė byla Nr. e2SP-3165-400/2024
Teisminio proceso Nr. 2-08-3-00987-2024-5
Procesinio sprendimo kategorijos: 3.2.3.2;
3.2.7.1; 3.4.5.20
 
PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMAS
 
N U T A R T I S
 
2024 m. kovo 7 d.
Panevėžys
 
Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja R. Š., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Panevėžio virvės traukimo klubo „Ąžuolas“ pareiškimą dėl inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo atšaukimo.
 
Teismas
 
n u s t a t ė :
 
1.           Pareiškėjas Panevėžio virvės traukimo klubas „Ąžuolas“ (toliau – ir pareiškėjas), atstovaujamas vadovo M. S., kreipėsi į teismą prašydamas atšaukti registro tvarkytojo inicijuotą pareiškėjo likvidavimą.
2.           Nurodė, kad likvidavimas pradėtas dėl to, jog Panevėžio virvės traukimo klubas „Ąžuolas“ dėl buhalterinės kaltės nebuvo pateikęs finansinės atskaitomybės dokumentų, todėl valstybės įmonė (toliau – VĮ) Registrų centras pranešė apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą.
3.           Pareiškėjas nurodė, jog Panevėžio virvės traukimo klubas „Ąžuolas“ šiai dienai yra pateikęs visus trūkstamus balansus, todėl yra pagrindas atšaukti inicijuotą juridinio asmens likvidavimą.
 
Teismas
 
k o n s t a t u o j a :
 
pareiškimas tenkintinas.
 
 
4.       Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.70 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos aplinkybės, kada juridinių asmenų registro tvarkytojas turi teisę inicijuoti juridinio asmens likvidavimą. Minėtos straipsnio dalies 1 punkte nurodyta, kad juridinio asmens likvidavimo procedūra pradedama, kai juridinis asmuo nepateikia CK 2.66 straipsnio 4 dalyje nustatytų dokumentų per dvylika mėnesių nuo šiame kodekse ar kituose įstatymuose nustatytų šių dokumentų pateikimo Juridinių asmenų registrui terminų pabaigos.
5.       Iš teismui pateiktų duomenų nustatyta, jog Panevėžio virvės traukimo klubo „Ąžuolas“ likvidavimas inicijuotas CK 2.70 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu – juridinis asmuo nepateikė šio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje nustatytų dokumentų per dvylika mėnesių nuo šiame kodekse ar kituose įstatymuose nustatytų šių dokumentų pateikimo juridinių asmenų registrui terminų pabaigos. VĮ Registrų centras 2023 m. vasario 22 d. pranešimu informavo pareiškėją apie numatomą inicijuoti likvidavimą registro tvarkymo iniciatyva pagal CK 2.70 straipsnio nuostatas ir nustatė 3 mėnesių terminą per kurį pareiškėjas turi pateikti registro tvarkytojui praėjusių metų finansinių metų dokumentus. Remiantis VĮ Registrų centro teikiamais viešaisiais duomenimis, pareiškėjo pateiktaisiais, sprendimas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą priimtas 2023 m. birželio 5 d., pareiškėjas aktualius dokumentus registrų tvarkytojui pateikė 2024 m. vasario 13 d., kurie registro tvarkytojo buvo užregistruoti.
6.       Kreiptis į teismą su prašymu atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą gali juridinio asmens dalyvis ar valdymo organo narys per vienerius metus nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statuso įgijimo (CK 2.70 straipsnio 5 dalis). Šiuo atveju sprendimas dėl Panevėžio virvės traukimo klubo „Ąžuolas“ likvidavimo buvo priimtas 2023 m. birželio 5 d., prašymas atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą teisme gautas 2024 m. kovo 1 d., taigi nepraleidus CK 2.70 straipsnio 5 dalyje numatyto termino. Kartu su prašymu pateikti įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas šiai dienai VĮ Registrų centrui yra pateikęs metines finansines ataskaitas už 2019 – 2023 metus.
7.       Įvertinus juridinio asmens likvidavimo inicijavimo pagrindą, juridinio asmens aktyvius veiksmus siekiant išvengti likvidavimo, atsižvelgus į tai, kad prašymas teismui paduotas tinkamo subjekto ir nepraleidus įstatyme nustatyto termino, daroma išvada, jog nėra priežasčių, kurios leistų spręsti, jog Panevėžio virvės traukimo klubo „Ąžuolas“ likvidavimo atšaukimas yra negalimas. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuojama, kad prašymas atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą yra pagrįstas (CK 2.70 straipsnio 5 dalis).
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 579-582 straipsniais,
 
n u t a r i a :
 
pareiškėjo prašymą tenkinti.
Atšaukti inicijuojamą juridinio asmens Panevėžio virvės traukimo klubo „Ąžuolas“, juridinio asmens kodas 148533190, likvidavimą.
Apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui (VĮ Registrų centrui).
Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjui.
Nutartis neskundžiama.
 
 
Teisėja                                                                                  R. Š.
 
 

 

 

 

smart foreash