Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

 

Įmonės likvidavimo statuso nutraukimas

 
Publikuota: 2024-02-29
Civilinė byla Nr. eS2-1837-1024/2024
Teisminio proceso Nr. 2-33-3-00497-2024-9
Procesinio sprendimo kategorijos:
2.5.5; 2.5.6; 3.4.5.20.
 
 
PLUNGĖS APYLINKĖS TEISMAS
 
NUTARTIS
 
2024 m. vasario 29 d.
Plungė
 
Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėja I. J.,
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Monakto Group Inc“ prašymą dėl inicijuojamo likviduojamo juridinio asmens statuso atšaukimo.
 
Teismas
 
n u s t a t ė :
 
1.               Pareiškėja prašo teismo atšaukti Valstybės įmonės Registrų centro inicijuotą juridinio asmens uždarosios akcinės bendrovės „Monakto Group Inc“, likvidavimą.
2.               Pareiškėja pareiškime nurodė, kad sprendimas dėl inicijuojamo likvidavimo buvo išsiųstas ir įregistruotas 2023-11-21. VĮ „Registrų centras“ pareiškėjui inicijavo likvidavimą, kadangi pareiškėjas neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų, nors tokią pareigą turėjo. Pažymėjo, kad tai įvyko dėl buhalterės kaltės ir šiai dienai pareiškėjas VĮ „Registrų centras“ jau yra pateikęs visus trūkstamus balansus.
Prašymas tenkinamas.
3.               Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –CK)2.70 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad juridinių asmenų registro tvarkytojas turi teisę inicijuoti juridinio asmens likvidavimą, kai: juridinis asmuo nepateikiaCK2.66 straipsnio 4 dalyje nustatytų dokumentų per dvylika mėnesių nuo šiame kodekse ar kituose įstatymuose nustatytų dokumentų pateikimo juridinių asmenų registrui terminų pabaigos (1 punktas).CK2.70 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kai yraCK2.70 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės, juridinių asmenų registro tvarkytojas turi išsiųsti pranešimą apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą į juridinio asmens buveinę ir juridinių asmenų registre nurodytais valdymo organo narių adresais. Tuo atveju, kai nėra galimybės pranešimo apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą išsiųsti į juridinio asmens buveinę ir (arba) juridinių asmenų registre nurodytais valdymo organo narių adresais, registro tvarkytojas apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą viešai paskelbia juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytame šaltinyje ir šį pranešimą įteikia kitais juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytais būdais.
4.               Vadovaujantis CK 2.70 straipsnio 5 dalimi, inicijuojamas juridinio asmens likvidavimas gali būti atšauktas teismo sprendimu CPK XXXIX skyriuje nustatyta tvarka. Kreiptis į teismą su prašymu atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą gali juridinio asmens dalyvis ar valdymo organo narys per vienerius metus nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statuso įgijimo. Teismas, priėmęs šį prašymą, taip pat priėmęs sprendimą dėl inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo atšaukimo, privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Registro tvarkytojas, gavęs pranešimą apie teismo sprendimą dėl inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo atšaukimo, juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka išregistruoja juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statusą. Apie tai registro tvarkytojas viešai paskelbia juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytame šaltinyje.
5.               Bylos duomenys patvirtina, kad registro tvarkytojas  „Registrų centras“ 2023 m. lapkričio 20 d. parengė pranešimą apie numatomą inicijuoti pareiškėjos likvidavimą registro tvarkytojo iniciatyva, kadangi pareiškėjas  „Registrų centrui“ nepateikė metinių finansinių ataskaitų ir yra pagrindas manyti, kad šis juridinis asmuo jokios veiklos nevykdo. Pareiškėja su prašymu atšaukti likvidavimą į teismą kreipėsi 2024 m. vasario 28 d., t. y., nepraleidusiCK2.70 straipsnio 5 dalyje nustatyto vienerių metų termino.
6.               Kaip nurodyta aukščiau, pareiškėja Registrų tvarkytojui nepateikė metinių finansinių ataskaitų ir yra pagrindas manyti, kad šis juridinis asmuo jokios veiklos nevykdo. Iš pareiškėjo pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėja Registrų centrui pateikė metines finansines atskaitas. Iš juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad pareiškėja 2024 m. sausio 26, 30 d. pateikė juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentus už 2021–2022 metus, kurie buvo priimti ir įregistruoti registre, t. y. pareiškėja įvykdė  „Registrų centras“ nurodytus trūkumus.
7.               Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, dėl kurių būtų pagrindas spręsti, jog įmonės likvidavimo atšaukimas yra negalimas, pateikus prašymą pagrindžiančius duomenis, pareiškėjos prašymas atšaukti inicijuojamą juridinio asmens UAB „Monakto Group Inc“ likvidavimą tenkinamas.
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, 579 – 582 straipsniais,
n u t a r i a :
prašymą tenkinti.
Atšaukti inicijuojamą juridinio asmens – uždarosios akcinės bendrovės „Monakto Group Inc“, likvidavimą.
Apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui, pateikiant jam šią nutartį.
Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.
 
 
Teisėja                                                                 I. J.

 

 

 

 

smart foreash