Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

Įmonės likvidavimo statuso nutraukimas

 
Publikuota: 2024-02-26
Civilinė byla Nr. e2SP-7509-989/2024
Teisminio proceso Nr. 2-68-3-03137-2024-1
Procesinio sprendimo kategorija: 3.4.5.20.
 
 
VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS
 
N U T A R T I S
 
2024 m. vasario 26 d.
Vilnius
 
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja A. R.-B. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Sowelu“ prašymą dėl inicijuoto įmonės likvidavimo atšaukimo.
 
Teismas
 
n u s t a t ė :
 
1.       Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Sowelu“ pateikė teismui prašymą dėl inicijuoto pareiškėjos likvidavimo atšaukimo.
2.       Pareiškėja nurodė, kad 2023 m. sausio 10 d. valstybės įmonė (toliau – VĮ) „Registrų centras“ surašė pranešimą apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.70 straipsnį, o 2023 m. balandžio 24 d. – sprendimą inicijuoti juridinio asmens likdvidavimą. Anot pareiškėjos, finansinės atskaitomybės dokumentai nebuvo pateikti dėl buhalterės kaltės ir šiai dienai pareiškėja VĮ „Registrų centras“ jau yra pateikusi visus trūkstamus dokumentus.
 
Prašymas tenkintinas.
 
3.       Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 579 straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK) numatytais atvejais prašymai dėl teismo leidimų veiksmams atlikti išdavimo, pareiškimų ar faktų patvirtinimo, turto administravimo, paveldėjimo procedūrų taikymo ir kiti klausimai, pagal CK ir kitus įstatymus nagrinėtini supaprastinto proceso tvarka.
4.       CK 2.70 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad juridinių asmenų registro tvarkytojas turi teisę inicijuoti juridinio asmens likvidavimą, kai juridinis asmuo nepateikė CK 2.66 straipsnio 4 dalyje nustatytų dokumentų per dvylika mėnesių nuo šiame kodekse ar kituose įstatymuose nustatytų šių dokumentų pateikimo juridinių asmenų registrui terminų pabaigos. CK 2.66 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įstatymų nustatytais atvejais juridinių asmenų registrui pateikiamas juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita arba metinė ataskaita kiekvienais metais per trisdešimt dienų nuo jų patvirtinimo momento, jei įstatymai nenumato kito termino. Tais atvejais, kai yra atliktas finansinių ataskaitų auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniu) turi būti pateikta ir auditoriaus išvada.
5.       CK 2.70 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kai yra CK 2.70 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės, juridinių asmenų registro tvarkytojas turi išsiųsti pranešimą apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą į juridinio asmens buveinę ir juridinių asmenų registre nurodytais valdymo organo narių adresais. Tuo atveju, kai nėra galimybės pranešimo apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą išsiųsti į juridinio asmens buveinę ir (arba) juridinių asmenų registre nurodytais valdymo organo narių adresais, registro tvarkytojas apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą viešai paskelbia juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytame šaltinyje ir šį pranešimą įteikia kitais juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytais būdais.
6.       Vadovaujantis CK 2.70 straipsnio 5 dalimi, inicijuojamas juridinio asmens likvidavimas gali būti atšauktas teismo sprendimu CPK XXXIX skyriuje nustatyta tvarka. Kreiptis į teismą su prašymu atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą gali juridinio asmens dalyvis ar valdymo organo narys per vienerius metus nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statuso įgijimo. Teismas, priėmęs šį prašymą, taip pat priėmęs sprendimą dėl inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo atšaukimo, privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Registro tvarkytojas, gavęs pranešimą apie teismo sprendimą dėl inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo atšaukimo, juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka išregistruoja juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statusą. Apie tai registro tvarkytojas viešai paskelbia juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytame šaltinyje.
7.       Iš 2024 m. vasario 26 d. Juridinių asmenų registro išrašo apie juridinį asmenį UAB „Sowelu“ (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad Linas Butajevas yra įmonės vadovas, sudaręs atstovavimo sutartį su advokato padėjėja A. L., kuri ir pateikė prašymą atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą. Atsižvelgiant į tai, vertintina, kad advokato padėjėja A. L., kuri atstovauja pareiškėją UAB „Sowelu,“ turi teisę kreiptis į teismą su prašymu atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą (CK 2.70 straipsnio 5 dalis).
8.       Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad registro tvarkytojas VĮ „Registrų centras“ 2023 m. sausio 12 d. įregistravo 2023 m. sausio 10 d. pranešimą apie UAB „Sowelu“ numatomą inicijuoti likvidavimą registro tvarkytojo iniciatyva. Šiame pranešime nurodyta, kad UAB „Sowelu“ yra informuojama apie numatomą įmonės likvidavimą CK 2.70 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. UAB „Sowelu“ nepateikus metinių finansinių atskaitomybės dokumentų (CK 2.66 straipsnio 4 dalis). Taip pat nustatyta, kad VĮ „Registrų centras“ 2023 m. balandžio 24 d. priėmė sprendimą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą, o 2023 m. balandžio 25 d. VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre įregistravo UAB „Sowelu“ teisinį statusą „Inicijuojamas likvidavimas“. Į teismą su prašymu atšaukti likvidavimą pareiškėja kreipėsi 2024 m. vasario 23 d., taigi, nepraleido įstatymų nustatyto vienerių metų termino, per kurį galima kreiptis į teismą dėl inicijuoto juridinio asmens likvidavimo atšaukimo.
9.       Iš Juridinių asmenų registro išrašo nustatyta, kad pareiškėja 2024 m. vasario 2 d. pateikė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentus už 2020, 2021 ir 2022 metus, kurie buvo priimti ir įregistruoti registre. Finansinės atskaitomybės dokumentai pateikti ir teismui.
10.    Nurodytų aplinkybių pagrindu, teismas sprendžia, kad pareiškėja pašalino CK 2.70 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2023 m. sausio 10 d. VĮ „Registrų centras“ pranešime nurodytas aplinkybes, todėl pareiškėjos prašymas atšaukti inicijuojamą juridinio asmens UAB „Sowelu“  likvidavimą tenkintinas (CK 2.70 straipsnio 5 dalis).
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 582 straipsniais, teismas
 
n u t a r i a:
 
pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Sowelu“ prašymą tenkinti.
Atšaukti inicijuojamą uždarosios akcinės bendrovės „Sowelu“, j. a. k. 302934808, likvidavimą.
Apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui, pateikiant jam šią nutartį.
Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.
 
 
Teisėja                                                                                     A. R.-B.
 
smart foreash