Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

Įmonės likvidavimo statuso nutraukimas

 
Publikuota: 2024-02-19
Civilinė byla Nr. e2SP-3447-1115/2024
Teisminio proceso Nr. 2-52-3-00529-2024-6
Procesinio sprendimo kategorijos:
3.2.3.2; 3.2.7.1; 3.2.7.2; 3.4.5.20.
 
VILNIAUS REGIONO APYLINKĖS TEISMAS
 
N U T A R T I S
 
2024 m. vasario 19 d.
Vilnius
 
Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja I. S.,
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Hormis“ prašymą dėl inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo atšaukimo,
 
n u s t a t ė :
 
1.       pareiškėja UAB „Hormis“ kreipėsi į teismą prašydama atšaukti UAB „Hormis“ inicijuojamą likvidavimą.
2.       Pareiškėja nurodo, kad 2022 m. gruodžio 21 d. buvo priimtas pranešimas apie numatomą inicijuoti likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva. 2023 m. balandžio 4 d. sprendimas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą įregistruotas. VĮ Registrų centras pareiškėjai inicijavo likvidavimą, kadangi pareiškėja neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centrui, nors tokią pareigą turėjo. Tai įvyko dėl buhalterės kaltės ir šiai dienai pareiškėja VĮ Registrų centrui jau yra pateikusi visus trūkstamus balansus. Todėl yra pagrindas pareiškėjos atžvilgiu pradėtą likvidavimo procedūrą nutraukti.
Prašymas tenkintinas
3.       Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 579 straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK) numatytais atvejais prašymai dėl teismo leidimų veiksmams atlikti išdavimo, pareiškimų ar faktų patvirtinimo, turto administravimo, paveldėjimo procedūrų taikymo ir kiti klausimai, pagal CK ir kitus įstatymus nagrinėtini supaprastinto proceso tvarka, nagrinėjami šiame skyriuje (XXXIX) nustatyta tvarka.
4.       CK 2.70 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad juridinių asmenų registro tvarkytojas turi teisę inicijuoti juridinio asmens likvidavimą, kai juridinis asmuo nepateikia CK 2.66 straipsnio 4 dalyje nustatytų dokumentų per dvylika mėnesių nuo šiame kodekse ar kituose įstatymuose nustatytų dokumentų pateikimo juridinių asmenų registrui terminų pabaigos. CK 2.70 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kai yra CK 2.70 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės, juridinių asmenų registro tvarkytojas turi išsiųsti pranešimą apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą į juridinio asmens buveinę ir juridinių asmenų registre nurodytais valdymo organo narių adresais. Tuo atveju, kai nėra galimybės pranešimo apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą išsiųsti į juridinio asmens buveinę ir (arba) juridinių asmenų registre nurodytais valdymo organo narių adresais, registro tvarkytojas apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą viešai paskelbia juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytame šaltinyje ir šį pranešimą įteikia kitais juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytais būdais.
5.       Vadovaujantis CK 2.70 straipsnio 5 dalimi, inicijuojamas juridinio asmens likvidavimas gali būti atšauktas teismo sprendimu CPK XXXIX skyriuje nustatyta tvarka. Kreiptis į teismą su prašymu atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą gali juridinio asmens dalyvis ar valdymo organo narys per vienerius metus nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statuso įgijimo. Teismas, priėmęs šį prašymą, taip pat priėmęs sprendimą dėl inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo atšaukimo, privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Registro tvarkytojas, gavęs pranešimą apie teismo sprendimą dėl inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo atšaukimo, juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka išregistruoja juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statusą. Apie tai registro tvarkytojas viešai paskelbia juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytame šaltinyje.
6.       Bylos duomenimis, A. N. yra UAB „Hormis“ direktorius. Jis, atstovaudamas įmonės interesus, sudarė sutartį dėl teisinės pagalbos su advokato padėjėja A. L., kuri įmonės vardu pateikė prašymą dėl juridinio asmens likvidavimo atšaukimo. Atsižvelgiant į tai, vertintina, kad su prašymu atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą kreipėsi tinkamas asmuo (CK 2.70 straipsnio 5 dalis).
7.       Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad registro tvarkytojas VĮ Registrų centras pateikė pranešimą apie numatomą inicijuoti likvidavimą registro tvarkytojo iniciatyva, kuris įregistruotas 2022 m. gruodžio 22 d. 2023 m. balandžio 4 d. įregistruotas sprendimas, priimtas 2023 m. balandžio 3 d., inicijuoti juridinio asmens likvidavimą. Į teismą su prašymu atšaukti likvidavimą pareiškėja kreipėsi 2024 m. vasario 12 d., t. y. nepraleisdama įstatyme nustatyto vienerių metų termino, per kurį galima kreiptis į teismą dėl inicijuoto juridinio asmens likvidavimo atšaukimo.
8.       Pareiškėja nurodė ir pateikė į bylą įrodymus, jog ji pateikė Juridinių asmenų registrui reikalaujamus finansinės atskaitomybės dokumentus.
9.       Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, sudarančių pagrindą spręsti, jog įmonės likvidavimo atšaukimas yra negalimas, pateikus prašymą pagrindžiančius duomenis, pareiškėjos prašymas atšaukti inicijuojamą juridinio asmens – UAB „Hormis“ likvidavimą tenkinamas.
 
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291, 582 straipsniais,
 
n u t a r i a :
 
prašymą tenkinti.
Atšaukti inicijuojamą juridinio asmens uždarosios akcinės bendrovės „Hormis“, likvidavimą.
Apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui, pateikiant jam šią nutartį.
Nutartis neskundžiama. 
 
 
Teisėja                                                                                               I. S.
 
smart foreash