Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

Įmonės likvidavimo statuso nutraukimas

 
Publikuota: 2024-02-15
Civilinė byla Nr. e2SP-6680-862/2024
Proceso Nr. 2-68-3-02372-2024-1
Procesinio sprendimo kategorija: 3.4.5.20
 

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS
N U T A R T I S
 
2024 m. vasario 15 d.
Vilnius
 
         Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja R. K. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Vilto“ prašymą dėl inicijuoto juridinio asmens likvidavimo atšaukimo.
 
         Teismas
 
n u s t a t ė :
 
         pareiškėja prašo atšaukti inicijuotą juridinio asmens likvidavimą. Nurodo, kad pareiškėja nebuvo pateikusi Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinių, todėl registro tvarkytojas nuo 2024-01-23 priėmė sprendimą inicijuoti pareiškėjos likvidavimą. Paaiškino, kad pareiškėja įvykdė savo prievolę ir pateikė registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinius.
 
         Prašymas tenkintinas.
         Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.70 straipsnio 5 dalis nustato, kad inicijuojamas juridinio asmens likvidavimas gali būti atšauktas teismo sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXXIX skyriuje nustatyta supaprastinto proceso tvarka (CPK 579–582 straipsniai).
         CK 2.70 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad juridinių asmenų registro tvarkytojas turi teisę inicijuoti juridinio asmens likvidavimą, kai yra bent viena iš šių aplinkybių: 1) juridinis asmuo nepateikė CK 2.66 straipsnio 4 dalyje nustatytų dokumentų per dvylika mėnesių nuo šiame kodekse ar kituose įstatymuose nustatytų šių dokumentų pateikimo juridinių asmenų registrui terminų pabaigos; 2) nesuformuoti juridinio asmens valdymo organai ir dėl to jie negali priimti sprendimų ilgiau negu šešis mėnesius; 3) juridinio asmens valdymo organų narių ilgiau negu šešis mėnesius negalima surasti juridinio asmens buveinėje ir jų adresais, nurodytais juridinių asmenų registre; 4) juridinis asmuo per penkerius metus neatnaujino savo duomenų juridinių asmenų registre ir yra pagrindas manyti, kad šis juridinis asmuo jokios veiklos nevykdo; 5) politinė partija Politinių partijų įstatymo nustatyta tvarka vienerius metus nepateikė savo narių sąrašo; 6) akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas yra mažesnis už įstatymuose nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį; 7) teismas priima nutartį atsisakyti iškelti nemokaus juridinio asmens bankroto bylą ir pavesti inicijuoti juridinio asmens likvidavimą juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva ir apie tai praneša juridinių asmenų registro tvarkytojui. CK 2.70 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kai yra CK 2.70 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės, juridinių asmenų registro tvarkytojas turi išsiųsti pranešimą apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą į juridinio asmens buveinę ir juridinių asmenų registre nurodytais valdymo organo narių adresais. Tuo atveju, kai nėra galimybės pranešimo apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą išsiųsti į juridinio asmens buveinę ir (arba) juridinių asmenų registre nurodytais valdymo organo narių adresais, registro tvarkytojas apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą viešai paskelbia juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytame šaltinyje ir šį pranešimą įteikia kitais juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytais būdais.
         Vadovaujantis CK 2.70 straipsnio 5 dalimi, inicijuojamas juridinio asmens likvidavimas gali būti atšauktas teismo sprendimu CPK XXXIX skyriuje nustatyta tvarka. Kreiptis į teismą su prašymu atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą gali juridinio asmens dalyvis ar valdymo organo narys per vienerius metus nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statuso įgijimo. Teismas, priėmęs šį prašymą, taip pat priėmęs sprendimą dėl inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo atšaukimo, privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Registro tvarkytojas, gavęs pranešimą apie teismo sprendimą dėl inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo atšaukimo, juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka išregistruoja juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statusą. Apie tai registro tvarkytojas viešai paskelbia juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytame šaltinyje.
         Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad registro tvarkytojas VĮ „Registrų centras“ 2023-10-10 pateikė pranešimą apie pareiškėjos numatomą inicijuoti likvidavimą registro tvarkytojo iniciatyva, kuris įregistruotas 2023-10-11. Iš 2024-02-08 išplėstinio Juridinio asmens registro išrašo nustatyta, kad 2024-01-23 VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre įregistravo UAB „Vilto“ teisinį statusą „Inicijuojamas likvidavimas“. Į teismą su prašymu atšaukti likvidavimą pareiškėja kreipėsi 2024-02-12, todėl nepraleido įstatymų nustatyto vienerių metų termino, per kurį galima kreiptis į teismą dėl inicijuoto juridinio asmens likvidavimo atšaukimo.
         Iš byloje esančio išplėstinio juridinių asmenų registro išrašo, matyti, kad pareiškėja pateikė Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentus už 2020-2022 metus, kurie buvo priimti ir įregistruoti registre.
         Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, dėl kurių būtų pagrindas spręsti, jog pareiškėjos likvidavimo atšaukimas yra negalimas, pateikus prašymą pagrindžiančius duomenis, pareiškėjos prašymas atšaukti inicijuojamą juridinio asmens UAB „Vilto“ likvidavimą tenkintinas.
         Teismas vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, 582 straipsniu,
 
n u t a r i a :
 
         pareiškėjos UAB „Vilto“, prašymą dėl inicijuoto juridinio asmens likvidavimo atšaukimo tenkinti.
         Apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti VĮ „Registrų centras“, pateikiant jam šią nutartį.
         Nutartis neskundžiama.
 
Teisėja                                                                                                                        R. K.  
 
smart foreash