Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

Įmonės likvidavimo statuso nutraukimas

 
Publikuota: 2024-01-30
Civilinė byla Nr. e2YT-1642-922/2024
Teisminio proceso Nr. 2-51-3-00095-2024-3
Procesinio sprendimo kategorijos:
2.2.2.8.2.; 3.2.3.2.; 3.2.7.1.; 3.4.5.20.
 
 
ALYTAUS APYLINKĖS TEISMAS
 
N U T A R T I S
2024 m. sausio 30 d.
Varėna
 
 
Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja L. J.,
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl inicijuoto juridinio asmens likvidavimo atšaukimo pagal pareiškėjos UAB „Techara“ pareiškimą suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Registrų centras.
 
Teismas
 
n u s t a t ė :
 
pareiškėja prašo atšaukti valstybės įmonės Registrų centro 2023-02-06 sprendimu, kuris 2023-02-07 įregistruotas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, inicijuotą juridinio asmens – UAB „Techara“, likvidavimą.
Pareiškėja nurodo, kad 2022-10-25 buvo priimtas pranešimas apie numatomą inicijuoti likvidavimą Registro tvarkytojo iniciatyva pagal CK 2.70 str., 2023-02-06 sprendimas inicijuoti juridinio asmens likvidavimą. Sprendimas buvo išsiųstas ir įregistruotas. Tokiu būdu, UAB „Techara“ įgijo teisinį statusą „inicijuojamas likvidavimas“. Terminas kreiptis dėl juridinio asmens likvidavimo atšaukimo nepraleistas (pervienerius metus nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statuso įgijimo), nes statusas įgytas 2023-­02-07. VĮ „Registrų centras“ pareiškėjui inicijavo likvidavimą, kadangi pareiškėjas neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ “Registrų centras”, nors tokią pareigą turėjo. Pažymima, kad tai įvyko dėl buhalterės kaltės ir šiai dienai pareiškėjas VĮ „Registrų centras“ jau yra pateikęs visus trūkstamus balansus, todėl yra pagrindas pareiškėjo atžvilgiu pradėtą likvidavimo procedūrą nutraukti/atšaukti.
 
Teismas
 
konstatuoja:
 
pareiškimas tenkintinas.
Pareiškėja neginčija aplinkybės, kad suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Registrų centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70 straipsnio 1 dalies 1 punktu pagrįstai inicijavo juridinio asmens likvidavimą, nes juridinis asmuo (pareiškėja) nepateikė šio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje nustatytų dokumentų per dvylika mėnesių nuo šiame kodekse ar kituose įstatymuose nustatytų šių dokumentų pateikimo juridinių asmenų registrui terminų pabaigos.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70 straipsnio 5 dalis numato, kad inicijuojamas juridinio asmens likvidavimas gali būti atšauktas teismo sprendimu Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta tvarka. Kreiptis į teismą su prašymu atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą gali juridinio asmens dalyvis ar valdymo organo narys per vienerius metus nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statuso įgijimo. Teismas, priėmęs šį prašymą, taip pat priėmęs sprendimą dėl inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo atšaukimo, privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Registro tvarkytojas, gavęs pranešimą apie teismo sprendimą dėl inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo atšaukimo, juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka išregistruoja juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statusą. Apie tai registro tvarkytojas viešai paskelbia juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytame šaltinyje.
Iš galiojančio teisinio reguliavimo yra aišku, kad juridinio asmens likvidavimas gali būti atšauktas teismo sprendimu Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta tvarka, tačiau nėra numatyti konkretūs atvejai, kuriems esant likvidavimas gali būti atšauktas. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad į teismą su prašymu atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą kreipėsi juridinio asmens dalyvis – UAB „Techara“ 2024-01-26, t. y., anksčiau nei per vienerius metus nuo juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statuso įgijimo 2023-02-06 sprendimu. Pareiškėjos pareiškimas yra priimtas, t. y., jos reikalavimai nagrinėtini teisme. Teismas nustatė visas reikalingas įstatymų ir kituose teisės aktuose numatytas sąlygas, kurioms esant pareiškėjos pareiškimas dėl inicijuoto juridinio asmens likvidavimo atšaukimo gali būti nagrinėjamas iš esmės.
Nustatyta, kad juridinio asmens likvidavimas buvo inicijuotas dėl to, kad juridinis asmuo – UAB „Techara“ vėlavo pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinių bei neatnaujino savo duomenų Registre. Pareiškėja iki 2024-01-25 pateikė Valstybės įmonei Registrų centrui visus trūkstamus balansus (finansines ataskaitas). Šios aplinkybės, kurias yra patvirtinęs ir suinteresuotas asmuo, sudaro faktinį pagrindą išvadai, kad likvidavimo pagrindą sudariusios aplinkybės šiuo metu pašalintos. Tai, reiškia, kad nebeliko teisinio pagrindo tęsti pradėtą juridinio asmens likvidavimą, atitinkamai visiškai tenkinamas pareiškėjos pareiškimas.
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579, 582 straipsniais, teismas
 
n u t a r i a :
 
tenkinti pareiškimą.
Atšaukti valstybės įmonės Registrų centro 2023-02-06 sprendimu, kuris 2023-02-07 įregistruotas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, inicijuotą juridinio asmens – UAB „Techara“, likvidavimą.
Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios nutarties priėmimo dienos šios nutarties kopiją išsiųsti juridinių asmenų registro tvarkytojui valstybės įmonei Registrų centrui, tikslu kad jis juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka išregistruotų juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, statusą ir apie tai būtų viešai paskelbta juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytame šaltinyje, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70 straipsnio 5 dalis.
Ši nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.
 
 
Teisėja                                                 L. J.

 

 

 

 
smart foreash