Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

Dėl papildomo susitarimo pripažinimo negaliojančiu

 
Publikuota: 2020-04-17

 Civilinė byla Nr. e2-989-324/2019

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00801-2018-6
Procesinio sprendimo kategorijos:
3.1.17; 3.2.8.5; 3.2.7.1
 
 
KAUNO APYGARDOS TEISMAS
 
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 
2019 m. rugsėjo 24 d.
Kaunas
 
Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja V. G.,
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mono Status“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „PRO MERIDIAN“ dėl papildomo susitarimo pripažinimo negaliojančiu,
 
n u s t a t ė:
 
ieškovė teismo prašė pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2017 m. vasario 21 d. papildomą susitarimą Nr. 2 prie 2016 m. liepos 18 d. generalinės statybos rangos sutarties Nr. PR-2016-07-18/1; taikyti restituciją, sugražinant ieškovei reikalavimo teises atsakovės atžvilgiu į 69 850 Eur sumą; priteisti ieškovei iš atsakovės 69 850 Eur sumą; 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas.
Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Bylos nagrinėjimo metu šalys susitarė baigti bylą taikos sutartimi.
Ieškovė 2019 m. rugsėjo 23 d. teismui pateikė šalių 2019 m. rugsėjo 20 d. pasirašytą taikos sutartį ir prašo patvirtinti tokias jos sąlygas:
 1. Šalys abipusių nuolaidų ir derybų keliu susitarė taikos sutartimi taikiai užbaigti civilinę bylą Nr. e2-989-324/2019, nagrinėjamą Kauno apygardos teisme, kurioje ieškovė pareiškė ieškinį atsakovei dėl 2017 m. vasario 21 d. papildomo susitarimo Nr. 2 prie 2016 m. liepos 18 d. generalinės statybos rangos sutarties Nr. PR-2016-07-18/1 pripažinimo negaliojančiu ir 69 850 EUR sumos priteisimo.
 2. Šalys susitarė taikos sutartimi, remiantis CK 6.983 str. nuostatomis, užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje ir išspręsti ginčytiną klausimą, dėl kurio ieškovė teikė reikalavimą atsakovei iki ieškinio pateikimo teismui, kuris yra susijęs su ieškovės civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019 pateikto ieškinio dalyku, tačiau nėra atskirai aptartas civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019 pateiktame ieškinyje, t.y. dėl UAB „Mono Status", UAB „PRO MERIDIAN" ir UAB „Šilinė (juridinio asmens kodas 183694870) 2016 m. liepos 19 d. sudaryto susitarimo Nr. l (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) prie 2016 m. birželio 10 d. statybos rangos sutarties Nr. PER-2016-06-10/1, kuriuo ieškovė iš atsakovės perėmė visas užsakovo teises ir pareigas prieš rangovą UAB „Šilinė", nustačius apmokėjimo tvarką, kuria remiantis atsakovė už ieškovę mokėjo atlyginimą rangovui UAB „Šilinė".
 3. Atsakovė įsipareigoja 16 000 Eur (šešiolika tūkstančių eurų) skolą sumokėti šia tvarka ir terminais:
  1. 6000 Eur (šešių tūkstančių eurų) sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei per 14 (keturiolika) dienų nuo Kauno apygardos teismo priimtos nutarties civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos;
  2. 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų) sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei per 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios taikos sutarties 3.1 punkte nustatyto termino pabaigos;
  3. 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų) sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios taikos sutarties 3.2 punkte nustatyto termino pabaigos.
 4. Atsakovė įsipareigoja šios taikos sutarties 3 punkte numatytus mokėjimus atlikti į ieškovei priklausančią atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT.............., Šiaulių bankas, banko kodas 71803.
 5. Atsakovė, neatlikusi šios taikos sutarties 3 punkte nurodyto mokėjimo nustatytu terminu, įsipareigoja mokėti ieškovei 20 000 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) dydžio baudą.
 6. Šalys susitaria, jog atsakovei nesumokėjus šios taikos sutarties 3 punkte nurodytos sumos per nustatytą terminą ar sumokėjus tik dalį nurodytos sumos ir pavėlavus visiškai sumokėti daugiau nei 14 (keturiolika) dienų, ieškovė turės teisę gauti vykdomąjį raštą dėl visos šia taikos sutartimi šalių sutartos ir atsakovės nesumokėtos ieškovei 16 000 Eur (šešiolikos tūkstančių eurų) sumos, šalių nustatytos 20 000 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) dydžio baudos bei pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui vykdyti.
 7. Ieškovė patvirtina, kad atsakovei sumokėjus šios taikos sutarties 3 punkte nurodytas sumas, ieškovė nereikš atsakovei jokių pretenzijų, pareikštų civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019.
 8. Ieškovė ir atsakovė patvirtina, kad po BUAB „Mono Status" bankroto bylos iškėlimo, atsakovė neturi teisės vykdyti jokių mokėjimų tretiesiems asmenims už ieškovę. Ieškovė pareiškia ir patvirtina, kad UAB „Šilinė" (juridinio asmens kodas 183694870) pateikė reikalavimus, kilusius iš šios taikos sutarties 2 punkte nurodyto susitarimo, tiesiogiai ieškovei BUAB „Mono Status" bankroto byloje.
 9. Ieškovė patvirtina, kad atsakovei sumokėjus šios taikos sutarties 3 punkte nurodytas sumas, ieškovė nereikš atsakovei jokių pretenzijų ir (ar) reikalavimų, kilusių iš UAB „Mono Status", UAB „PRO MERIDIAN" ir UAB „Šilinė (juridinio asmens kodas 183694870) 2016 m. liepos 19 d. sudaryto susitarimo Nr. l (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) prie 2016 m. birželio 10 d. statybos rangos sutarties Nr. PER-2016-06-10/1.
 10. Šalys susitaria, kad kiekviena šalis jų patirtas su bylos nagrinėjimu susijusias bylinėjimosi išlaidas apmoka savo sąskaita. Bylinėjimosi išlaidas valstybei, jei tokių būtų, atlygina ieškovė. Šalys patvirtina, kad neturi ir ateityje nereikš viena kitai jokių pretenzijų dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.
 11. Šalys patvirtina, kad taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės joms yra žinomos. Šalims yra žinoma, kad įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtinus taikos sutartį, kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.
 12. Kiekviena taikos sutarties šalis pareiškia kitai ir garantuoja, kad:
  1. nei viena iš šalių nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo tam, kad pasirašytų taikos sutartį tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos taikos sutartyje;
  2. visos taikos sutarties sąlygos šalių buvo aptartos ir suderintos individualiai, t. y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena taikos sutarties sąlyga;
  3. taikos sutartis nepažeidžia šalių kreditorių interesų;
  4. taikos sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.
 13. Atsakovė turi teisę sumokėti šios taikos sutarties 3 punkte nurodytą sumą ieškovei anksčiau nustatyto termino.
 14. Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, o res judicata galią įgyja ją įstatymų nustatyta tvarka patvirtinus teisme ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.
 15. Šalys supranta, jog teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.
 16. Visa su taikos sutartimi ir/ar jos vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio tą informaciją perdavusios šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai informacija turi būti perduodama teismui ginčo tarp šalių, susijusio su taikos sutartimi sprendimui ir kitais įstatymų numatytais atvejais.
 17. Įvykdžius visus taikos sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų, pareikštų civilinėje byloje Nr.e2-989-324/2019 bei susijusių su šios taikos sutarties 2 punkte paminėtu susitarimu viena kitai nebeturės.
 18. Ši sutartis teikiama teismui EPP sistemoje. Kiekviena iš šalių turi teisę pateikti šią taikos sutartį tvirtinti teismui. Šalys prašo teismo šią sutartį tvirtinti rašytinio proceso tvarka, o civilinę bylą Nr. e2-989-324/2019 nutraukti.
 19. Šalys pareiškia, jog tuo atveju, jeigu dėl bet kokių nuo šalių valios priklausančių ar nepriklausančių priežasčių Kauno apygardos teismas nepatvirtintų taikos sutarties, ši taikos sutartis netenka galios.
 20. Ši sutartis sudaryta ir ginčai dėl jo vykdymo sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais Kauno apygardos teisme.
 
Prašymas patenkintinas.
Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, įstatymų reikalavimus atitinka, todėl tvirtintina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Taikos sutartis 17 punkte nurodytas šalių įsipareigojimas nereikšti viena kitai pretenzijų ateityje faktiškai yra susitarimas nereikšti pretenzijų dėl bylos nagrinėjimo dalyko, atitinkantis CPK 294 straipsnio 2 dalies nuostatas. Civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas).
Šalys susitarė, kad kiekviena šalis jų patirtas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas apmoka pačios.
Bankrutuojanti įmonė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo už ieškinį, todėl patvirtinus šalių taikos sutartį šios bylinėjimosi išlaidos iš ieškovės nepriteistinos (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Šalys susitarė, kad bylinėjimosi išlaidas valstybei, jei tokių būtų atlygina ieškovė, todėl iš ieškovės valstybei priteistina 3,32 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnio antroji dalis).
 
Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais,
 
nutaria:
 
patvirtinti tokias 2019 m. rugsėjo 20 d. tarp ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mono Status“, juridinio asmens kodas 301672662, ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „PRO MERIDIAN“, juridinio asmens kodas 302433195, sudarytos taikos sutarties sąlygas:
 1. Šalys abipusių nuolaidų ir derybų keliu susitarė taikos sutartimi taikiai užbaigti Kauno apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-989-324/2019, kurioje ieškovė pareiškė atsakovei ieškinį dėl 2017 m. vasario 21 d. papildomo susitarimo Nr. 2 prie 2016 m. liepos 18 d. generalinės statybos rangos sutarties Nr. PR-2016-07-18/1 pripažinimo negaliojančiu ir 69 850 EUR sumos priteisimo.
 2. Šalys susitarė taikos sutartimi, remiantis CK 6.983 str. nuostatomis, užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje ir išspręsti ginčytiną klausimą, dėl kurio ieškovė teikė reikalavimą atsakovei iki ieškinio pateikimo teismui, kuris yra susijęs su ieškovės civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019 pateikto ieškinio dalyku, tačiau nėra atskirai aptartas civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019 pateiktame ieškinyje, t.y. dėl UAB „Mono Status", UAB „PRO MERIDIAN" ir UAB „Šilinė (juridinio asmens kodas 183694870) 2016 m. liepos 19 d. sudaryto susitarimo Nr.l (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) prie 2016 m. birželio 10 d. statybos rangos sutarties Nr. PER-2016-06-10/1, kuriuo ieškovėatsakovės perėmė visas užsakovo teises ir pareigas prieš rangovą UAB „Šilinė", nustačius apmokėjimo tvarką, kuria remiantis atsakovėieškovę mokėjo atlyginimą rangovui UAB „Šilinė".
 3. Atsakovė įsipareigoja 16 000 Eur (šešiolika tūkstančių eurų) skolą sumokėti tokia tvarka ir terminais:
  1. 6000 Eur (šešių tūkstančių eurų) sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei per 14 (keturiolika) dienų nuo Kauno apygardos teismo priimtos nutarties civilinėje byloje Nr. e2-989- 324/2019, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos;
  2. 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų) sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei per 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios taikos sutarties 3.1 punkte nustatyto termino pabaigos;
  3. 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų) sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios taikos sutarties 3.2 punkte nustatyto termino pabaigos.
 4. Atsakovė įsipareigoja šios taikos sutarties 3 punkte numatytus mokėjimus atlikti į ieškovei priklausančią atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT............., Šiaulių bankas, banko kodas 71803.
 5. Atsakovė, nustatytu terminu neatlikusi šios taikos sutarties 3 punkte nurodyto mokėjimo, įsipareigoja mokėti ieškovui 20 000 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) dydžio baudą.
 6. Šalys susitaria, jog atsakovei nesumokėjus šios taikos sutarties 3 punkte nurodytos sumos per nustatytą terminą ar sumokėjus tik dalį nurodytos sumos ir pavėlavus visiškai sumokėti daugiau nei 14 (keturiolika) dienų, ieškovė turės teisę gauti vykdomąjį raštą dėl visos šia taikos sutartimi šalių sutartos ir atsakovės nesumokėtos ieškovei 16 000 Eur (šešiolikos tūkstančių eurų) sumos, šalių nustatytos 20 000 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) dydžio baudos bei pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui vykdyti.
 7. Ieškovė patvirtina, kad atsakovei sumokėjus šios taikos sutarties 3 punkte nurodytas sumas, ieškovė nereikš atsakovei jokių pretenzijų, pareikštų civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019.
 8. Ieškovė ir atsakovė patvirtina, kad po BUAB „Mono Status" bankroto bylos iškėlimo, atsakovė neturi teisės vykdyti jokių mokėjimų tretiesiems asmenims už ieškovę. Ieškovė pareiškia ir patvirtina, kad UAB „Šilinė" (juridinio asmens kodas 183694870) pateikė reikalavimus, kilusius iš šios taikos sutarties 2 punkte nurodyto susitarimo tiesiogiai ieškove BUAB „Mono Status" bankroto byloje.
 9. Ieškovė patvirtina, kad atsakovei sumokėjus šios taikos sutarties 3 punkte nurodytas sumas, ieškovė nereikš atsakovei jokių pretenzijų ir (ar) reikalavimų, kilusių iš UAB „Mono Status", UAB „PRO MERIDIAN", ir UAB „Šilinė (juridinio asmens kodas 183694870) 2016 m. liepos 19 d. sudaryto susitarimo Nr. l (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) prie 2016 m. birželio 10 d. statybos rangos sutarties Nr. PER-2016-06-10/1.
 10. Šalys susitaria, kad kiekviena šalis jų patirtas su bylos nagrinėjimu susijusias bylinėjimosi išlaidas apmoka savo sąskaita. Bylinėjimosi išlaidas valstybei, jei tokių būtų, atlygina ieškovė. Šalys patvirtina, kad neturi ir ateityje nereikš viena kitai jokių pretenzijų dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.
 11. Kiekviena taikos sutarties šalis pareiškia kitai ir garantuoja, kad:
  1. nei viena iš šalių nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo tam, kad pasirašytų taikos sutartį tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos taikos sutartyje;
  2. visos taikos sutarties sąlygos šalių buvo aptartos ir suderintos individualiai, t. y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena taikos sutarties sąlyga;
  3. taikos sutartis nepažeidžia šalių kreditorių interesų;
  4. taikos sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.
 12. Atsakovė turi teisę sumokėti šios taikos sutarties 3 punkte nurodytą sumą ieškovei anksčiau nustatyto termino.
 13. Visa su taikos sutartimi ir/ar jos vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio tą informaciją perdavusios šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai informacija turi būti perduodama teismui ginčo tarp šalių, susijusio su taikos sutartimi sprendimui ir kitais įstatymų numatytais atvejais.
 14. Įvykdžius visus taikos sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų, pareikštų civilinėje byloje Nr.e2-989-324/2019 bei susijusių su šios taikos sutarties 2 punkte paminėtu susitarimu viena kitai nebeturės.
Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mono Status“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „PRO MERIDIAN“ dėl papildomo susitarimo pripažinimo negaliojančiu.
Priteisti iš ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mono Status“, juridinio asmens kodas 301672662, 3,32 Eur (tris eurus 32 centus) Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant šią sumą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.
Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.
 
 
Teisėja V. G.
 
 
smart foreash