Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

BUAB APARKS-J ieškinys atsakovui J. J. dėl žalos priteisimo

 
Publikuota: 2020-04-17

 Civilinė byla Nr. e2-562-278/2018

Teisminio proceso Nr .2-59-3-00186-2018-5 Procesinio sprendimo kategorija:
2.6.38; 2.6.10.9; 3.4.3.11
PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMAS


N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. lapkričio 22 d.
Panevėžys


Panevėžio apygardos teismo teisėja B. V., teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „APARKS-J” ieškinį atsakovui J. J. dėl žalos priteisimo,

N u s t a t ė:

ieškovė bankrutavusi UAB „APARKS-J” ieškiniu nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas 2017-02-13 nutartimi įmonei iškėlė bankroto bylą, o buvusį bendrovės vadovą J. J. įpareigojo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus. Atsakovas šio įpareigojimo nevykdė, todėl 2017-04-20 nutartimi J. J. skirta bauda bei patvirtintas bendrovės kreditorių reikalavimas 34 016,60 Eur sumai. Teigė, jog atsakovas, būdamas įmonės vadovu ir atsakingas už bendrovės ūkinę, finansinę veiklą bei buhalterinės apskaitos organizavimą, neperdavė administratoriui įmonės vardu registruoto turto, nepateikė dokumentų, patvirtinančių turto panaudojimą įmonės veiklos tikslais, todėl tokie atsakovo veiksmai (neveikimas) laikytini neteisėtais. VĮ „Regitra“ duomenimis bendrovei priklausė 8 transporto priemonės, tačiau jų buvimo vieta nėra žinoma. Pagal rinkos vertę, bendra atsakovo neperduoto turto vidutinė rinkos vertė sudaro 68 490 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad automobiliai yra neperduoti bankroto administratoriui, jog jie galimai buvo realizuoti ar perduoti tretiesiems asmenims, todėl neperduoto turto verte, atsakovas J. J. sumažino bendrovės turto, iš kurio būtų galima patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus (jų dalį), dydį, tuo padarydamas žalą įmonei ir pažeisdamas kreditorių teises bei teisėtus interesus, jų galimybes gauti savo finansinių reikalavimų patenkinimą. Nurodė, kad ABĮ 37 straipsnyje nustatyta, jog bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, atsako už bendrovės veiklos organizavimą, jos tikslų įgyvendinimą, kitų šiame ir kituose įstatymuose ir teisės aktuose, bendrovės įstatuose, bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą. Kadangi J. J., būdamas tiesiogiai atsakingas už bendrovės turto apsaugą ir turto išsaugojimą pažeidė tiek CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrąją pareigą elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai, tiek CK 2.87 straipsnyje įtvirtintas bendrovės vadovo fiduciarines pareigas įmonės kreditoriams, tiek ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalyje įtvirtintą imperatyvią pareigą - perduoti turtą paskirtam administratoriui, jis privalo atlyginti žalą. Prašė teismą priteisti bankrutavusios UAB „APARKS-J” naudai iš atsakovo J. J. 68 490 Eur žalos atlyginimo bei 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
Atsiliepimu į ieškinį bei parengiamajame teismo posėdyje atsakovas J. J. prašė ieškinį atmesti ir nurodo, kad ieškovė reikalavimą grindžia 4 metų senumo finansinės atskaitomybės dokumentais. Teigė, jog bendrovė iki bankroto bylos iškėlimo vykdė ūkinę-komercinę veiklą, finansiniai rodikliai nuolatos kito, bendrovė turtą didino bei mažino. Tvirtino, kad ieškovė neįrodo savo reikalavimo leistinais rašytiniais įrodymais, kurie pagrįstų realų reikalavimą. Nurodė, kad transporto priemonės faktiškai neegzistuoja, nes iki bankroto bylos iškėlimo UAB „APARKS-J“ nebuvo atliktas formalus dokumentų sutvarkymas, t. y. transporto priemonės neišregistruotos, nes tam atlikti buvo reikalingos lėšos, kurių bendrovė neturėjo. Be to, teigė, jog net tuo atveju jei laikytina, kad transporto priemonės egzistuoja, reikalaujama 68 490 Eur suma yra nepagrįsta, nes visos transporto priemonės buvo menkavertis turtas, kuris rinkoje nėra likvidus dėl savo susidėvėjimo. Teigė, jog jeigu bendrovė realiai turėjo transporto priemones iki bankroto bylos iškėlimo, bendrovės kreditoriai būtų galėję vykdyti priverstinį išieškojimą iš bendrovės turto, tačiau to padaryti negalėjo dėl to, jog bendrovė faktiškai turto neturėjo.
2018-11-20 gautas šalių prašymas byloje patvirtinti taikos sutartį, o klausimą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Be to, 2018-11-22 teisme gautas AB Šiaulių banko Panevėžio filialo sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad 2018-11-21 į bankrutavusios UAB „APARKS-J“ atsiskaitomąją sąskaitą pervesta 1 000 Eur, nurodant, jog pavedimas atliktas už J. J. pagal 2018-11-20 pasirašytą taikos sutartį.
Prašymas tenkintinas.
Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 42 straipsnio 1 dalies, 140 straipsnio 3 dalies nuostatos numato, jog šalys bet kurioje proceso stadijoje gali užbaigti bylą taikos sutartimi. Iš teismui pateiktos taikos sutarties projekto sąlygų matyti, kad sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, nepažeidžia šalių ir kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei yra pradėta vykdyti, ką patvirtina teismui pateiktas 2018-11-21 AB Šiaulių banko Panevėžio filialo sąskaitos išrašas iš kurio matyti, kad J. J. yra pervedęs ieškovei taikos sutartimi sutartą pradinę žalos atlyginimo dalį (CPK 42 str. 2 d.). Taikos sutarties projekte patvirtinta, kad šalims žinomos taikos sudarymo ir bylos nutraukimo procesinės pasekmės, numatytos CPK 293, 294 straipsniuose, todėl tvirtinti taikos sutartį kliūčių nėra.
Kadangi ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo, paduodant ieškinį, yra atleista, šalys taikos sutartį sudarė, pradėjus bylą nagrinėti iš esmės, o ieškinys yra teismui pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis, iš atsakovo J. J. valstybės naudai priteistina 73 Eur žyminio mokesčio (13 000 x 3% x 75% = 292,50 Eur x 25% = 73 Eur; CPK 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 83 str. 1 d. 8 p., 87 str. 2 d.).
Kolegialių institucijų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nagrinėjamoje byloje yra 2,40 Eur, t.y., mažesnės nei 3 Eur, todėl šios išlaidos iš atsakovo valstybės naudai nepriteistinos (CPK 92 str.).
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 2 dalimi, 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu, teismas

N u t a r i a:

civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „APARKS-J” ieškinį atsakovui J. J. dėl 68 490 Eur žalos atlyginimo priteisimo, patvirtinti sekančio turinio taikos sutartį:
1. Šalys susitaria civilinę bylą dėl žalos atlyginimo priteisimo baigti taikos sutartimi.
2. Atsakovas J. J. (a.k. 37112310309) įsipareigoja ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei “APARKS-J” (į. k. 302755730) sumokėti 13 000 Eur (trylika tūkstančių eurų) žalos atlyginimą sekančia tvarka:
a): 1 000 (vieną tūkstantį eurų) iki šios taikos sutarties teikimo teismui patvirtinti dienos;
b): kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 20 dienos, pradedant 2019 m. sausio mėn., dvejus metus mokant po 500 Eur (penkis šimtus eurų) ieškovei iki bus sumokėta 12 000 Eur (dvylika tūkstančių eurų).
3. Šia taikos sutartimi ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė “APARKS-J” atsisako visų kitų reikalavimų, pareikštų šioje byloje, taip pat patvirtina, kad neturi jokių kitų finansinių reikalavimų į atsakovą J. J., išskyrus reikalavimus, nurodytus šios taikos sutarties 2 punkte.
4. Ieškovė ir atsakovas pažymi, kad pasirašiusios šią taikos sutartį, taikos sutarties šalys neturi ir neturės viena kitai jokių turtinių ar neturtinių reikalavimų ir/ar su bankrutavusia UAB „APARKS-J” bet kokiu būdu susijusių pretenzijų.
  1. Šalys konstatuoja, kad sudaryta taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų. Šalys taip pat konstatuoja, jog tarp jų nėra ginčo dėl taikos sutarties sąlygų, sutarties sąlygų turinys šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka šalių išreikštą valią.
  2. Šalims žinoma, jog patvirtinus taikos sutartį, jos netenka teisės pakartotinai kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.
  3. Šalys patvirtina, kad atlyginti bylinėjimosi išlaidų viena iš kitos nereikalauja, o teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš atsakovo.
Civilinę bylą Nr. e2-562-278/2018 nutraukti.
Priteisti iš atsakovo J.J. 73 Eur (septyniasdešimt tris eurus) žyminio mokečio valstybės naudai (įmokos kodas 5660).
Panevėžio apygardos. J.J. apimtį sumažinti iki 12 000 Eur (dvylika tūkstančių eurų).
Nutartis per 7 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.


Teisėja: B. V.


 
 
smart foreash