Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

Dėl įskaitymo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu bei restitucijos taikymo

 
Publikuota: 2020-04-17

 Civilinė byla Nr. e2-35060-925/2019

Teisminio proceso Nr. 2-03-3-28715-2019-4
Procesinio sprendimo kategorijos: 3.1.17.; 3.2.8.5.

 

 

 

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

N U T A R T I S

 


2019 m. spalio 23 d.
Vilnius

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja J. P. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB ,,Priešgaisrinės sistemos“ ieškinį atsakovui UAB ,,HSC BALTIC“ dėl įskaitymo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu bei restitucijos taikymo ir 10234,13 Eur priteisimo.

Teismas

n u s t a t ė :

Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo BUAB ,,Priešgaisrinės sistemos“ ieškinį atsakovui UAB ,,HSC BALTIC“ dėl įskaitymo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu bei restitucijos taikymo ir 10234,13 Eur priteisimo.
2019 m. spalio 17 d. teisme gauta tarp ieškovo ir atsakovo pasirašyta 2019 m. spalio 15 d. taikos sutartis, kurią šalys prašė patvirtinti ir tuo pagrindu bylą nutraukti, nurodydami, kad teisinės taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės yra žinomos ir suprantamos. Prašė taikos sutarties patvirtinimo klausimą spręsti rašytinio proceso tvarka.

Šalių prašymas tenkintinas, pateikta taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.
Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalis). Šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Taikos sutartyje šalys nurodė, kad su taikos sutarties sudarymo ir jos nutraukimo teisinėmis pasekmėmis šalys susipažino ir jas suprato, todėl taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas, 294 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnio 2 dalį, CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Tai reiškia, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria patvirtinta taikos sutartis, ir kuriai nors iš sutarties šalių nevykdant taikos sutarties, kita sutarties šalis įgyja teisę kreiptis į teismą su rašytiniu pareiškimu dėl vykdomojo rašto išdavimo, o teismui išdavus vykdomąjį raštą, pateikti šį vykdomąjį dokumentą antstoliui, kad šis pradėtų priverstinį taikos sutarties vykdymą (CPK 586 straipsnis, 587 straipsnio 1 punktas, 588 straipsnio 1 dalis, 646 straipsnio 1, 3 dalys, 650 straipsnio 1 dalis). Šalių teismui pateikta taikos sutartis tvirtintina joje išdėstytomis sąlygomis, kurių esmė perkeliama į teismo nutarties rezoliucinę dalį.
Šalys patirtų atstovavimo išlaidų, neaptartų šioje nutartyje, tarpusavio atlyginimo klausimą išsprendė taikos sutartimi, todėl dėl jų teismas nepasisako.
Šalys taikos sutarties 6 punktu susitarė, jog teismo turėtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, atlygina lygiomis dalimis. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu ir priteistinos iš šalių, neviršija sumos, nustatytos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“, todėl nepriteisiamos (CPK 92 straipsnis).
Vadovaudamasis CPK 140 straipsnio 3 dalimi, 290 – 291 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 295 straipsniu, teismas

n u t a r i a :

prašymą tenkinti.
Patvirtinti ieškovo BUAB ,,Priešgaisrinės sistemos“, juridinio asmens kodas 302542344, ir atsakovo UAB ,,HSC Baltic“, juridinio asmens kodas 300130281, 2019 m. spalio 15 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:
1. Šalys pripažįsta Įskaitymą negaliojančiu, Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 5 000 Eur (penkių tūkstančių eurų) dydžio sumą (toliau - Skola) šioje Taikos sutartyje numatytomis sąlygomis, o Ieškovas sutinka su Skolos suma ir visų kitų Ieškinio reikalavimų Byloje atsisako.
2. Šalys susitaria, kad Atsakovas Skolą įsipareigoja sumokėti Ieškovui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Teismo nutarties, kuria patvirtinama ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.
3. Nuo šios Taikos sutarties sudarymo dienos Ieškovas visiškai pripažįsta Atsakovo reikalavimo teisę į 81 617,90 Eur delspinigių sumą pagal rangos darbų sutartį Nr. 2017/06/09/001L/PS2017-ES-068 (toliau - Sutartis) Ieškovo atžvilgiu ir Ieškovo Bankroto administratorius įsipareigoja pritarti Bankroto byloje Atsakovo Kreditoriniam reikalavimui 81 617,90 Eur sumai bei pateikti į Bankroto bylą visus su Kreditorinio reikalavimo tvirtinimu susijusius dokumentus, o taip pat įsipareigoja neginčyti Atsakovo 81 617,90 Eur dydžio Kreditorinio reikalavimo Ieškovo atžvilgiu jokiu pagrindu.
4. Šalys patvirtina, kad sumokėjus Skolą Šalys laiko, kad Atsakovas įvykdė visus įsipareigojimus pagal Sutartį ir Atsakovas Ieškovo atžvilgiu nebeturi jokių prievolių, kylančių iš Sutarties. Atsižvelgiant į tai, Šalys patvirtina, kad Ieškovas atsisako visų reikalavimų dėl Sutarties ir ateityje neturės bei nereikš jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų, tiesiogiai ar netiesiogiai kildinamų iš Sutarties ar susijusių su Sutartimi, ar kylančių iš Ieškinio pagrindą sudarančių aplinkybių.
5. Visi Atsakovo mokėjimai pagal šią Taikos sutartį atliekami mokėjimo pavedimu į Ieškovo banko sąskaitą Nr. LT327180300036467523 AB Šiaulių bankas.
6. Šalys susitaria, jog visas Teismo išlaidas Byloje, įskaitant procesinių dokumentų įteikimo išlaidas, lygiomis dalimis sumoka Šalys, t. y. sumoka po 1/2 šių išlaidų
7. Kiekvienai Šaliai tenka jos Byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos.
8. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad joms yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su šios Taikos sutarties sudarymu ir/ar nulėmę šios Taikos sutarties sudarymą būtent tokiomis sąlygomis, kurios yra išdėstytos šioje Taikos sutartyje. Visos šios Taikos sutarties sąlygos Šalių buvo visiškai aptartos ir suderintos individualiai, t. y. buvo aptarta ir suderinta kiekviena šios Taikos sutarties sąlyga.
9. Šalys patvirtina, kad turi visas galias, įgaliojimus ir teises sudaryti ir pasirašyti šią Taikos sutartį, vykdyti visus pagal šią Taikos sutartį prisiimamus įsipareigojimus. Šalys turi visus leidimus, sprendimus, sutikimus ir patvirtinimus, kurių reikia norint sudaryti šią Taikos sutartį, taip pat visiškai ir tinkamai įvykdyti šia Taikos sutartimi prisiimamus įsipareigojimus.
10. Šalys patvirtina, kad nei šios Taikos sutarties sudarymas, nei Šalių įsipareigojimų pagal šią Taikos sutartį vykdymas neprieštarauja (i) jokiam teismo, valstybės ar vietinės valdžios institucijos sprendimui, įsakymui, potvarkiui ar nurodymui, kuriam Šalys privalo paklusti; (ii) jokiai sutarčiai ar kitam sandoriui, kurių šalimi yra Ieškovas ir/ar Atsakovas; (iii) jokioms Šalims taikomų įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatoms; (iv) ir/arba jokioms Šalių kreditorių ir/ar šeimos teisėms ir jų nepažeidžia.
11. Šalys pareiškia, kad sutinka su visomis Taikos sutarties sąlygomis. Taikos sutartis Šalių susitarimu yra laikoma jų prašymu patvirtinti Taikos sutartį Teismui rašytinio proceso tvarka Šalims nedalyvaujant ir, kad bet kuri iš Šalių turi teisę pateikti ją tvirtinti Teismui bet kuriuo metu.
12. Šalys patvirtina, kad Šalims yra žinomos ir suprantamos Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo Teisme procesinės pasekmės, t. y. kad Teismui patvirtinus šią Taikos sutartį, ji Šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas, ir nė vienai iš Šalių nebus leidžiama kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių Šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Šios teisinės pasekmės atitinka tikrąją Šalių valią, išreiškiamą sudarant šią Taikos sutartį.
13. Šiai Taikos sutarčiai, jos aiškinimui, įsigaliojimui, taikymui, vykdymui, nutraukimui ir/ar pabaigai, bei visoms iš šios Taikos sutarties atsirandančioms teisėms bei pareigoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šios Taikos sutarties aiškinimo, įsigaliojimo, galiojimo, vykdymo ir/ar pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo, pabaigos ar kitaip iš šios ar dėl šios Taikos sutarties kylantys ginčai, nesutarimai ar reikalavimai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.
14. Ši Taikos sutartis įsigalioja ir yra privaloma Šalims nuo Teismo nutarties, kuria bus patvirtina ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.
15. Ši Taikos sutartis sudaroma Taikos sutartyje nurodytą dieną.
16. Ši Taikos sutartis sudaroma 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai, bei 1 (vieną) Teismui.
Patvirtindamos tai, kas išdėstyta aukščiau, Šalys pasirašė šią Taikos sutartį aukščiau nurodytą dieną.

Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo BUAB ,,Priešgaisrinės sistemos“ ieškinį atsakovui UAB ,,HSC BALTIC“ dėl įskaitymo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu bei restitucijos taikymo ir 10234,13 Eur priteisimo.
Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.


Teisėja J. P.
 
smart foreash