Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

Privatumo politika

 

 Privatumo politika


Uždaroji akcinė bendrovė SOSTINĖS TEISĖ (toliau – SOSTINĖS TEISĖ) itin vertina ir saugo klientų, įmonės skolininkų bei darbuotojų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie SOSTINĖS TEISĖ nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės SOSTINĖS TEISĖ interneto svetainėje, užsisakote naujienlaiškius. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas SOSTINĖS TEISĖ atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau - Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Uždarosios akcinės bendrovės SOSTINĖS TEISĖ vykdomas asmens duomenų tvarkymas

Šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad SOSTINĖS TEISĖ tvarko asmens duomenis šiais pagrindais ir tikslais:

1. vykdant skolų išieškojimą ar teikiant teisines paslaugas, siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų/skolininkų duomenų bazes;
2. vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą;
3. asmens duomenų tvarkymas interesanto, kliento, skolininko ar darbuotojo sutikimu;
4. dėl SOSTINĖS TEISĖ teisėtų interesų, kai kliento, skolininko ar darbuotojo privatūs interesai nėra svarbesni;
5. kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant SOSTINĖS TEISĖ darbuotojų duomenis.

Kokie asmens duomenys yra renkami?

SOSTINĖS TEISĖ renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

a) pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams (vardą, pavardę, asmens kodą ir gimimo datą, kontaktinius duomenis, sąskaitos, esančios kredito įstaigoje, numerį ir pan., išskyrus informaciją apie asmens apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas bei kitus specialių kategorijų asmens duomenis (Reglamento 9 str.);
b) duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar skolos išieškojimui vykdyti;
c) duomenys surinkami panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt.;
d) kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Kokiais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

SOSTINĖS TEISĖ gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su SOSTINĖS TEISĖ sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį. SOSTINĖS TEISĖ teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai SOSTINĖS TEISĖ siunčia naujienlaiškius bei informuoja apie paslaugas, tikrina patikimumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą. SOSTINĖS TEISĖ gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (įgyvendintų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

Kaip ir kiek ilgai saugome Jūsų duomenis?

1. SOSTINĖS TEISĖ imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
2. SOSTINĖS TEISĖ saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
3. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga SOSTINĖS TEISĖ teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Kam mes teikiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, siekiant užtikrinti sutarties vykdymą, tiesioginės rinkodaros vykdymą ar kitais atvejais, kiek tai būtina šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams įvykdyti. Be to, SOSTINĖS TEISĖ asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka SOSTINĖS TEISĖ tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas). Duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, skolininkų, darbuotojų ir išteklių saugumą. Duomenų tvarkytojai, kuriems Bendrovė perduoda asmens duomenis ar sudaro prieigą prie asmens duomenų, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis visų reikiamų priemonių dėl asmens duomenų privatumo apsaugos užtikrinimo.

Jūsų teisės

1. Turite teisę į savo pateiktų SOSTINĖS TEISĖ duomenų perkeliamumą (Reglamento 20 straipsnis). Šią teisę galite įgyvendinti pateikdami prašymą tiesiogiai atvykus į SOSTINĖS TEISĖ ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prašymas įteikiamas per atstovą – pateikus atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Jei prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašius elektroniniu parašu. Jeigu prašymas siunčiamas paštu – pridedama ir Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
2. Galite kreiptis į SOSTINĖS TEISĖ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai Jūs susipažinę su asmens duomenimis nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
3. Galite kreiptis į SOSTINĖS TEISĖ su prašymu sunaikinti asmens duomenis ("teisė būti pamirštam") ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
4. Galite nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia SOSTINĖS TEISĖ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
5. Turite teisę pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt.
6. Galite kreiptis į SOSTINĖS TEISĖ su prašymu suteikti informaciją apie SOSTINĖS TEISĖ tvarkomus Jūsų asmens duomenis.
7. Jeigu Jums kelia susirūpinimą SOSTINĖS TEISĖ veiksmai/neveikimas, kuriais, Jūsų manymu, galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į SOSTINĖS TEISĖ bet kuriuo Jums patogiu būdu: el. paštu info@sostinesteise.lt, tel. Nr.: +370 5 213 4813, adresu Laisvės pr. 115A, Vilnius.

Privatumo politikos pakeitimai


Tam tikrais laiko intervalais SOSTINĖS TEISĖ peržiūri Politiką. Jei SOSTINĖS TEISĖ atliks esminius šios politikos pakeitimus, apie tai informuosime, paskelbdami pranešimą SOSTINĖS TEISĖ interneto svetainėje www.sostinesteise.lt
 
 
smart foreash