Kad matytumėte pilną svetainę, prašome įjungti JavaScript palaikymą.
Enable JavaScript in your browser to see this website.
Включите JavaScript в своем браузере, чтобы увидеть этот сайт.

Paieška

Laimėtos bylos

<  1 2 3  >
BUAB APARKS-J ieškinys atsakovui J. J. dėl žalos priteisimo
2020 04 17

 Civilinė byla Nr. e2-562-278/2018

Teisminio proceso Nr .2-59-3-00186-2018-5 Procesinio sprendimo kategorija:
2.6.38; 2.6.10.9; 3.4.3.11
PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMAS


N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2018 m. lapkričio 22 d.
Panevėžys


Panevėžio apygardos teismo teisėja B. V., teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „APARKS-J” ieškinį atsakovui J. J. dėl žalos priteisimo,

N u s t a t ė:

ieškovė bankrutavusi UAB „APARKS-J” ieškiniu nurodė, kad Panevėžio apygardos teismas 2017-02-13 nutartimi įmonei iškėlė bankroto bylą, o buvusį bendrovės vadovą J. J. įpareigojo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus. Atsakovas šio įpareigojimo nevykdė, todėl 2017-04-20 nutartimi J. J. skirta bauda bei patvirtintas bendrovės kreditorių reikalavimas 34 016,60 Eur sumai. Teigė, jog atsakovas, būdamas įmonės vadovu ir atsakingas už bendrovės ūkinę, finansinę veiklą bei buhalterinės apskaitos organizavimą, neperdavė administratoriui įmonės vardu registruoto turto, nepateikė dokumentų, patvirtinančių turto panaudojimą įmonės veiklos tikslais, todėl tokie atsakovo veiksmai (neveikimas) laikytini neteisėtais. VĮ „Regitra“ duomenimis bendrovei priklausė 8 transporto priemonės, tačiau jų buvimo vieta nėra žinoma. Pagal rinkos vertę, bendra atsakovo neperduoto turto vidutinė rinkos vertė sudaro 68 490 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad automobiliai yra neperduoti bankroto administratoriui, jog jie galimai buvo realizuoti ar perduoti tretiesiems asmenims, todėl neperduoto turto verte, atsakovas J. J. sumažino bendrovės turto, iš kurio būtų galima patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus (jų dalį), dydį, tuo padarydamas žalą įmonei ir pažeisdamas kreditorių teises bei teisėtus interesus, jų galimybes gauti savo finansinių reikalavimų patenkinimą. Nurodė, kad ABĮ 37 straipsnyje nustatyta, jog bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, atsako už bendrovės veiklos organizavimą, jos tikslų įgyvendinimą, kitų šiame ir kituose įstatymuose ir teisės aktuose, bendrovės įstatuose, bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą. Kadangi J. J., būdamas tiesiogiai atsakingas už bendrovės turto apsaugą ir turto išsaugojimą pažeidė tiek CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendrąją pareigą elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai, tiek CK 2.87 straipsnyje įtvirtintas bendrovės vadovo fiduciarines pareigas įmonės kreditoriams, tiek ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalyje įtvirtintą imperatyvią pareigą - perduoti turtą paskirtam administratoriui, jis privalo atlyginti žalą. Prašė teismą priteisti bankrutavusios UAB „APARKS-J” naudai iš atsakovo J. J. 68 490 Eur žalos atlyginimo bei 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
Atsiliepimu į ieškinį bei parengiamajame teismo posėdyje atsakovas J. J. prašė ieškinį atmesti ir nurodo, kad ieškovė reikalavimą grindžia 4 metų senumo finansinės atskaitomybės dokumentais. Teigė, jog bendrovė iki bankroto bylos iškėlimo vykdė ūkinę-komercinę veiklą, finansiniai rodikliai nuolatos kito, bendrovė turtą didino bei mažino. Tvirtino, kad ieškovė neįrodo savo reikalavimo leistinais rašytiniais įrodymais, kurie pagrįstų realų reikalavimą. Nurodė, kad transporto priemonės faktiškai neegzistuoja, nes iki bankroto bylos iškėlimo UAB „APARKS-J“ nebuvo atliktas formalus dokumentų sutvarkymas, t. y. transporto priemonės neišregistruotos, nes tam atlikti buvo reikalingos lėšos, kurių bendrovė neturėjo. Be to, teigė, jog net tuo atveju jei laikytina, kad transporto priemonės egzistuoja, reikalaujama 68 490 Eur suma yra nepagrįsta, nes visos transporto priemonės buvo menkavertis turtas, kuris rinkoje nėra likvidus dėl savo susidėvėjimo. Teigė, jog jeigu bendrovė realiai turėjo transporto priemones iki bankroto bylos iškėlimo, bendrovės kreditoriai būtų galėję vykdyti priverstinį išieškojimą iš bendrovės turto, tačiau to padaryti negalėjo dėl to, jog bendrovė faktiškai turto neturėjo.
2018-11-20 gautas šalių prašymas byloje patvirtinti taikos sutartį, o klausimą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Be to, 2018-11-22 teisme gautas AB Šiaulių banko Panevėžio filialo sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad 2018-11-21 į bankrutavusios UAB „APARKS-J“ atsiskaitomąją sąskaitą pervesta 1 000 Eur, nurodant, jog pavedimas atliktas už J. J. pagal 2018-11-20 pasirašytą taikos sutartį.
Prašymas tenkintinas.
Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 42 straipsnio 1 dalies, 140 straipsnio 3 dalies nuostatos numato, jog šalys bet kurioje proceso stadijoje gali užbaigti bylą taikos sutartimi. Iš teismui pateiktos taikos sutarties projekto sąlygų matyti, kad sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, nepažeidžia šalių ir kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei yra pradėta vykdyti, ką patvirtina teismui pateiktas 2018-11-21 AB Šiaulių banko Panevėžio filialo sąskaitos išrašas iš kurio matyti, kad J. J. yra pervedęs ieškovei taikos sutartimi sutartą pradinę žalos atlyginimo dalį (CPK 42 str. 2 d.). Taikos sutarties projekte patvirtinta, kad šalims žinomos taikos sudarymo ir bylos nutraukimo procesinės pasekmės, numatytos CPK 293, 294 straipsniuose, todėl tvirtinti taikos sutartį kliūčių nėra.
Kadangi ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo, paduodant ieškinį, yra atleista, šalys taikos sutartį sudarė, pradėjus bylą nagrinėti iš esmės, o ieškinys yra teismui pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis, iš atsakovo J. J. valstybės naudai priteistina 73 Eur žyminio mokesčio (13 000 x 3% x 75% = 292,50 Eur x 25% = 73 Eur; CPK 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d., 83 str. 1 d. 8 p., 87 str. 2 d.).
Kolegialių institucijų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nagrinėjamoje byloje yra 2,40 Eur, t.y., mažesnės nei 3 Eur, todėl šios išlaidos iš atsakovo valstybės naudai nepriteistinos (CPK 92 str.).
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 2 dalimi, 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu, teismas

N u t a r i a:

civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „APARKS-J” ieškinį atsakovui J. J. dėl 68 490 Eur žalos atlyginimo priteisimo, patvirtinti sekančio turinio taikos sutartį:
1. Šalys susitaria civilinę bylą dėl žalos atlyginimo priteisimo baigti taikos sutartimi.
2. Atsakovas J. J. (a.k. 37112310309) įsipareigoja ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei “APARKS-J” (į. k. 302755730) sumokėti 13 000 Eur (trylika tūkstančių eurų) žalos atlyginimą sekančia tvarka:
a): 1 000 (vieną tūkstantį eurų) iki šios taikos sutarties teikimo teismui patvirtinti dienos;
b): kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 20 dienos, pradedant 2019 m. sausio mėn., dvejus metus mokant po 500 Eur (penkis šimtus eurų) ieškovei iki bus sumokėta 12 000 Eur (dvylika tūkstančių eurų).
3. Šia taikos sutartimi ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė “APARKS-J” atsisako visų kitų reikalavimų, pareikštų šioje byloje, taip pat patvirtina, kad neturi jokių kitų finansinių reikalavimų į atsakovą J. J., išskyrus reikalavimus, nurodytus šios taikos sutarties 2 punkte.
4. Ieškovė ir atsakovas pažymi, kad pasirašiusios šią taikos sutartį, taikos sutarties šalys neturi ir neturės viena kitai jokių turtinių ar neturtinių reikalavimų ir/ar su bankrutavusia UAB „APARKS-J” bet kokiu būdu susijusių pretenzijų.
 1. Šalys konstatuoja, kad sudaryta taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų. Šalys taip pat konstatuoja, jog tarp jų nėra ginčo dėl taikos sutarties sąlygų, sutarties sąlygų turinys šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka šalių išreikštą valią.
 2. Šalims žinoma, jog patvirtinus taikos sutartį, jos netenka teisės pakartotinai kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.
 3. Šalys patvirtina, kad atlyginti bylinėjimosi išlaidų viena iš kitos nereikalauja, o teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš atsakovo.
Civilinę bylą Nr. e2-562-278/2018 nutraukti.
Priteisti iš atsakovo J.J. 73 Eur (septyniasdešimt tris eurus) žyminio mokečio valstybės naudai (įmokos kodas 5660).
Panevėžio apygardos. J.J. apimtį sumažinti iki 12 000 Eur (dvylika tūkstančių eurų).
Nutartis per 7 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.


Teisėja: B. V.


 
Skaityti plačiau
Dėl įsiskolinimo aktų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo
2020 04 17

 Civilinė byla Nr. e2-7056-339/2018

Teisminio proceso Nr. 2-47-3-01766-2018-7
Procesinio sprendimo kategorijos: 3.1.14.6;
3.1.18.6; 3.2.8.4
 
TELŠIŲ APYLINKĖS TEISMAS

 
N U T A R T I S

 
2018 m. lapkričio 21 d.
Telšiai

 
Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja V. L. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ambervest“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Analotė“ dėl įsiskolinimo aktų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys A. Drąsutavičiaus firma „Egliana“, uždaroji akcinė bendrovė „Autokaravanas“.
 
Teismas
 
n u s t a t ė:
 
ieškovė teismui pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo. Nurodė, kad atsakovė visiškai atsiskaitė, ieškovė nebeturi atsakovei jokių pretenzijų, todėl prašo nutraukti civilinę bylą. Taip pat prašo panaikinti Telšių apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir apie tai nedelsiant informuoti Turto areštų aktų registrą. Ieškinio atsisakymo pasekmės jai žinomos.
Ieškovės atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai, todėl priimtinas, o civilinė byla nutrauktina (LR CPK 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 4 punktas).
Panaikintinos Telšių apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (LR CPK 149 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į ieškovės prašymą, leistina nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo skubiai vykdyti (LR CPK 152 straipsnio 2 dalis).
 
Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalimi, 149 straipsnio 1 dalimi, 152 straipsnio 2 dalimi, 293 straipsnio 4 punktu, 295 straipsniu,

 
n u t a r i a:

 
ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ambervest“ atsisakymą nuo ieškinio priimti ir civilinę bylą nutraukti.
Panaikinti Telšių apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Analotė“, kodas 301817773, buveinė Telšiuose, Šiaurinės g. 10-4, priklausančių nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų, o jų esant nepakankamai arba jų nesant, ir piniginių lėšų, esančių pas atsakovę ar kitus asmenis, areštą, iš viso bendrai 3859,90 Eur sumai, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, tačiau iš sąskaitose esančių piniginių lėšų atsakovei leidžiant atlikti pinigines operacijas, susijusias su privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės ir savivaldybės biudžetams, išmokų, susijusių su darbo santykiais mokėjimu, bei atsiskaitymu su ieškove, taip pat nedraudžiama disponuoti piniginėmis lėšomis, viršijančiomis prašomą išieškoti sumą.
Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo skubiai vykdyti.
Nutartis per 7 dienas nuo kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.
 
Teisėja V. L.
 
Skaityti plačiau
Dėl papildomo susitarimo pripažinimo negaliojančiu
2020 04 17

 Civilinė byla Nr. e2-989-324/2019

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00801-2018-6
Procesinio sprendimo kategorijos:
3.1.17; 3.2.8.5; 3.2.7.1
 
 
KAUNO APYGARDOS TEISMAS
 
NUTARTIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 
2019 m. rugsėjo 24 d.
Kaunas
 
Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja V. G.,
rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mono Status“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „PRO MERIDIAN“ dėl papildomo susitarimo pripažinimo negaliojančiu,
 
n u s t a t ė:
 
ieškovė teismo prašė pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2017 m. vasario 21 d. papildomą susitarimą Nr. 2 prie 2016 m. liepos 18 d. generalinės statybos rangos sutarties Nr. PR-2016-07-18/1; taikyti restituciją, sugražinant ieškovei reikalavimo teises atsakovės atžvilgiu į 69 850 Eur sumą; priteisti ieškovei iš atsakovės 69 850 Eur sumą; 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas.
Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Bylos nagrinėjimo metu šalys susitarė baigti bylą taikos sutartimi.
Ieškovė 2019 m. rugsėjo 23 d. teismui pateikė šalių 2019 m. rugsėjo 20 d. pasirašytą taikos sutartį ir prašo patvirtinti tokias jos sąlygas:
 1. Šalys abipusių nuolaidų ir derybų keliu susitarė taikos sutartimi taikiai užbaigti civilinę bylą Nr. e2-989-324/2019, nagrinėjamą Kauno apygardos teisme, kurioje ieškovė pareiškė ieškinį atsakovei dėl 2017 m. vasario 21 d. papildomo susitarimo Nr. 2 prie 2016 m. liepos 18 d. generalinės statybos rangos sutarties Nr. PR-2016-07-18/1 pripažinimo negaliojančiu ir 69 850 EUR sumos priteisimo.
 2. Šalys susitarė taikos sutartimi, remiantis CK 6.983 str. nuostatomis, užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje ir išspręsti ginčytiną klausimą, dėl kurio ieškovė teikė reikalavimą atsakovei iki ieškinio pateikimo teismui, kuris yra susijęs su ieškovės civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019 pateikto ieškinio dalyku, tačiau nėra atskirai aptartas civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019 pateiktame ieškinyje, t.y. dėl UAB „Mono Status", UAB „PRO MERIDIAN" ir UAB „Šilinė (juridinio asmens kodas 183694870) 2016 m. liepos 19 d. sudaryto susitarimo Nr. l (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) prie 2016 m. birželio 10 d. statybos rangos sutarties Nr. PER-2016-06-10/1, kuriuo ieškovė iš atsakovės perėmė visas užsakovo teises ir pareigas prieš rangovą UAB „Šilinė", nustačius apmokėjimo tvarką, kuria remiantis atsakovė už ieškovę mokėjo atlyginimą rangovui UAB „Šilinė".
 3. Atsakovė įsipareigoja 16 000 Eur (šešiolika tūkstančių eurų) skolą sumokėti šia tvarka ir terminais:
  1. 6000 Eur (šešių tūkstančių eurų) sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei per 14 (keturiolika) dienų nuo Kauno apygardos teismo priimtos nutarties civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos;
  2. 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų) sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei per 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios taikos sutarties 3.1 punkte nustatyto termino pabaigos;
  3. 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų) sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios taikos sutarties 3.2 punkte nustatyto termino pabaigos.
 4. Atsakovė įsipareigoja šios taikos sutarties 3 punkte numatytus mokėjimus atlikti į ieškovei priklausančią atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT.............., Šiaulių bankas, banko kodas 71803.
 5. Atsakovė, neatlikusi šios taikos sutarties 3 punkte nurodyto mokėjimo nustatytu terminu, įsipareigoja mokėti ieškovei 20 000 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) dydžio baudą.
 6. Šalys susitaria, jog atsakovei nesumokėjus šios taikos sutarties 3 punkte nurodytos sumos per nustatytą terminą ar sumokėjus tik dalį nurodytos sumos ir pavėlavus visiškai sumokėti daugiau nei 14 (keturiolika) dienų, ieškovė turės teisę gauti vykdomąjį raštą dėl visos šia taikos sutartimi šalių sutartos ir atsakovės nesumokėtos ieškovei 16 000 Eur (šešiolikos tūkstančių eurų) sumos, šalių nustatytos 20 000 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) dydžio baudos bei pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui vykdyti.
 7. Ieškovė patvirtina, kad atsakovei sumokėjus šios taikos sutarties 3 punkte nurodytas sumas, ieškovė nereikš atsakovei jokių pretenzijų, pareikštų civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019.
 8. Ieškovė ir atsakovė patvirtina, kad po BUAB „Mono Status" bankroto bylos iškėlimo, atsakovė neturi teisės vykdyti jokių mokėjimų tretiesiems asmenims už ieškovę. Ieškovė pareiškia ir patvirtina, kad UAB „Šilinė" (juridinio asmens kodas 183694870) pateikė reikalavimus, kilusius iš šios taikos sutarties 2 punkte nurodyto susitarimo, tiesiogiai ieškovei BUAB „Mono Status" bankroto byloje.
 9. Ieškovė patvirtina, kad atsakovei sumokėjus šios taikos sutarties 3 punkte nurodytas sumas, ieškovė nereikš atsakovei jokių pretenzijų ir (ar) reikalavimų, kilusių iš UAB „Mono Status", UAB „PRO MERIDIAN" ir UAB „Šilinė (juridinio asmens kodas 183694870) 2016 m. liepos 19 d. sudaryto susitarimo Nr. l (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) prie 2016 m. birželio 10 d. statybos rangos sutarties Nr. PER-2016-06-10/1.
 10. Šalys susitaria, kad kiekviena šalis jų patirtas su bylos nagrinėjimu susijusias bylinėjimosi išlaidas apmoka savo sąskaita. Bylinėjimosi išlaidas valstybei, jei tokių būtų, atlygina ieškovė. Šalys patvirtina, kad neturi ir ateityje nereikš viena kitai jokių pretenzijų dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.
 11. Šalys patvirtina, kad taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės joms yra žinomos. Šalims yra žinoma, kad įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtinus taikos sutartį, kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.
 12. Kiekviena taikos sutarties šalis pareiškia kitai ir garantuoja, kad:
  1. nei viena iš šalių nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo tam, kad pasirašytų taikos sutartį tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos taikos sutartyje;
  2. visos taikos sutarties sąlygos šalių buvo aptartos ir suderintos individualiai, t. y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena taikos sutarties sąlyga;
  3. taikos sutartis nepažeidžia šalių kreditorių interesų;
  4. taikos sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.
 13. Atsakovė turi teisę sumokėti šios taikos sutarties 3 punkte nurodytą sumą ieškovei anksčiau nustatyto termino.
 14. Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, o res judicata galią įgyja ją įstatymų nustatyta tvarka patvirtinus teisme ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.
 15. Šalys supranta, jog teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.
 16. Visa su taikos sutartimi ir/ar jos vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio tą informaciją perdavusios šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai informacija turi būti perduodama teismui ginčo tarp šalių, susijusio su taikos sutartimi sprendimui ir kitais įstatymų numatytais atvejais.
 17. Įvykdžius visus taikos sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų, pareikštų civilinėje byloje Nr.e2-989-324/2019 bei susijusių su šios taikos sutarties 2 punkte paminėtu susitarimu viena kitai nebeturės.
 18. Ši sutartis teikiama teismui EPP sistemoje. Kiekviena iš šalių turi teisę pateikti šią taikos sutartį tvirtinti teismui. Šalys prašo teismo šią sutartį tvirtinti rašytinio proceso tvarka, o civilinę bylą Nr. e2-989-324/2019 nutraukti.
 19. Šalys pareiškia, jog tuo atveju, jeigu dėl bet kokių nuo šalių valios priklausančių ar nepriklausančių priežasčių Kauno apygardos teismas nepatvirtintų taikos sutarties, ši taikos sutartis netenka galios.
 20. Ši sutartis sudaryta ir ginčai dėl jo vykdymo sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais Kauno apygardos teisme.
 
Prašymas patenkintinas.
Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, įstatymų reikalavimus atitinka, todėl tvirtintina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Taikos sutartis 17 punkte nurodytas šalių įsipareigojimas nereikšti viena kitai pretenzijų ateityje faktiškai yra susitarimas nereikšti pretenzijų dėl bylos nagrinėjimo dalyko, atitinkantis CPK 294 straipsnio 2 dalies nuostatas. Civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas).
Šalys susitarė, kad kiekviena šalis jų patirtas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas apmoka pačios.
Bankrutuojanti įmonė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo už ieškinį, todėl patvirtinus šalių taikos sutartį šios bylinėjimosi išlaidos iš ieškovės nepriteistinos (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Šalys susitarė, kad bylinėjimosi išlaidas valstybei, jei tokių būtų atlygina ieškovė, todėl iš ieškovės valstybei priteistina 3,32 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnio antroji dalis).
 
Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais,
 
nutaria:
 
patvirtinti tokias 2019 m. rugsėjo 20 d. tarp ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mono Status“, juridinio asmens kodas 301672662, ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „PRO MERIDIAN“, juridinio asmens kodas 302433195, sudarytos taikos sutarties sąlygas:
 1. Šalys abipusių nuolaidų ir derybų keliu susitarė taikos sutartimi taikiai užbaigti Kauno apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-989-324/2019, kurioje ieškovė pareiškė atsakovei ieškinį dėl 2017 m. vasario 21 d. papildomo susitarimo Nr. 2 prie 2016 m. liepos 18 d. generalinės statybos rangos sutarties Nr. PR-2016-07-18/1 pripažinimo negaliojančiu ir 69 850 EUR sumos priteisimo.
 2. Šalys susitarė taikos sutartimi, remiantis CK 6.983 str. nuostatomis, užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje ir išspręsti ginčytiną klausimą, dėl kurio ieškovė teikė reikalavimą atsakovei iki ieškinio pateikimo teismui, kuris yra susijęs su ieškovės civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019 pateikto ieškinio dalyku, tačiau nėra atskirai aptartas civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019 pateiktame ieškinyje, t.y. dėl UAB „Mono Status", UAB „PRO MERIDIAN" ir UAB „Šilinė (juridinio asmens kodas 183694870) 2016 m. liepos 19 d. sudaryto susitarimo Nr.l (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) prie 2016 m. birželio 10 d. statybos rangos sutarties Nr. PER-2016-06-10/1, kuriuo ieškovėatsakovės perėmė visas užsakovo teises ir pareigas prieš rangovą UAB „Šilinė", nustačius apmokėjimo tvarką, kuria remiantis atsakovėieškovę mokėjo atlyginimą rangovui UAB „Šilinė".
 3. Atsakovė įsipareigoja 16 000 Eur (šešiolika tūkstančių eurų) skolą sumokėti tokia tvarka ir terminais:
  1. 6000 Eur (šešių tūkstančių eurų) sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei per 14 (keturiolika) dienų nuo Kauno apygardos teismo priimtos nutarties civilinėje byloje Nr. e2-989- 324/2019, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos;
  2. 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų) sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei per 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios taikos sutarties 3.1 punkte nustatyto termino pabaigos;
  3. 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų) sumą atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios taikos sutarties 3.2 punkte nustatyto termino pabaigos.
 4. Atsakovė įsipareigoja šios taikos sutarties 3 punkte numatytus mokėjimus atlikti į ieškovei priklausančią atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT............., Šiaulių bankas, banko kodas 71803.
 5. Atsakovė, nustatytu terminu neatlikusi šios taikos sutarties 3 punkte nurodyto mokėjimo, įsipareigoja mokėti ieškovui 20 000 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) dydžio baudą.
 6. Šalys susitaria, jog atsakovei nesumokėjus šios taikos sutarties 3 punkte nurodytos sumos per nustatytą terminą ar sumokėjus tik dalį nurodytos sumos ir pavėlavus visiškai sumokėti daugiau nei 14 (keturiolika) dienų, ieškovė turės teisę gauti vykdomąjį raštą dėl visos šia taikos sutartimi šalių sutartos ir atsakovės nesumokėtos ieškovei 16 000 Eur (šešiolikos tūkstančių eurų) sumos, šalių nustatytos 20 000 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) dydžio baudos bei pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui vykdyti.
 7. Ieškovė patvirtina, kad atsakovei sumokėjus šios taikos sutarties 3 punkte nurodytas sumas, ieškovė nereikš atsakovei jokių pretenzijų, pareikštų civilinėje byloje Nr. e2-989-324/2019.
 8. Ieškovė ir atsakovė patvirtina, kad po BUAB „Mono Status" bankroto bylos iškėlimo, atsakovė neturi teisės vykdyti jokių mokėjimų tretiesiems asmenims už ieškovę. Ieškovė pareiškia ir patvirtina, kad UAB „Šilinė" (juridinio asmens kodas 183694870) pateikė reikalavimus, kilusius iš šios taikos sutarties 2 punkte nurodyto susitarimo tiesiogiai ieškove BUAB „Mono Status" bankroto byloje.
 9. Ieškovė patvirtina, kad atsakovei sumokėjus šios taikos sutarties 3 punkte nurodytas sumas, ieškovė nereikš atsakovei jokių pretenzijų ir (ar) reikalavimų, kilusių iš UAB „Mono Status", UAB „PRO MERIDIAN", ir UAB „Šilinė (juridinio asmens kodas 183694870) 2016 m. liepos 19 d. sudaryto susitarimo Nr. l (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) prie 2016 m. birželio 10 d. statybos rangos sutarties Nr. PER-2016-06-10/1.
 10. Šalys susitaria, kad kiekviena šalis jų patirtas su bylos nagrinėjimu susijusias bylinėjimosi išlaidas apmoka savo sąskaita. Bylinėjimosi išlaidas valstybei, jei tokių būtų, atlygina ieškovė. Šalys patvirtina, kad neturi ir ateityje nereikš viena kitai jokių pretenzijų dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.
 11. Kiekviena taikos sutarties šalis pareiškia kitai ir garantuoja, kad:
  1. nei viena iš šalių nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo tam, kad pasirašytų taikos sutartį tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos taikos sutartyje;
  2. visos taikos sutarties sąlygos šalių buvo aptartos ir suderintos individualiai, t. y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena taikos sutarties sąlyga;
  3. taikos sutartis nepažeidžia šalių kreditorių interesų;
  4. taikos sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.
 12. Atsakovė turi teisę sumokėti šios taikos sutarties 3 punkte nurodytą sumą ieškovei anksčiau nustatyto termino.
 13. Visa su taikos sutartimi ir/ar jos vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio tą informaciją perdavusios šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai informacija turi būti perduodama teismui ginčo tarp šalių, susijusio su taikos sutartimi sprendimui ir kitais įstatymų numatytais atvejais.
 14. Įvykdžius visus taikos sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų, pareikštų civilinėje byloje Nr.e2-989-324/2019 bei susijusių su šios taikos sutarties 2 punkte paminėtu susitarimu viena kitai nebeturės.
Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mono Status“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „PRO MERIDIAN“ dėl papildomo susitarimo pripažinimo negaliojančiu.
Priteisti iš ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mono Status“, juridinio asmens kodas 301672662, 3,32 Eur (tris eurus 32 centus) Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant šią sumą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.
Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.
 
 
Teisėja V. G.
 
Skaityti plačiau
BUAB Skandipak ieškinys atsakovui S. N. dėl žalos atlyginimo
2020 04 17

 Civilinė byla Nr. e2-199-488/2019

Teisminio proceso Nr. 2-08-3-05118-2018-9
Procesinio sprendimo kategorija:
3.2.7.1.; 3.2.8.5.;
 
 
 
 
 
 
PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMAS
 
N U T A R T I S

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
2019 m. sausio 18 d.
Panevėžys
 
Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja I. B., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Skandipak“ ieškinį atsakovui S. N. dėl žalos atlyginimo ir,
 
n u s t a t ė :
 
Teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo BUAB „Skandipak“ ieškinį atsakovui S. N. dėl žalos atlyginimo.
Šalys pateikė teismui šalių pasirašytą taikos sutartį, prašė ją patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti. Taikos sutartyje šalys nurodė, kad jiems yra žinomos bylos nutraukimo pasekmės.
Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 str. 3 d. nustato, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Šalys ginčą išsprendė taikiai. Sudarytoji taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Šalims taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės žinomos, jos apie tai raštu nurodė sudarytoje taikos sutartyje. Todėl taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str.1 d. 5 p.). Šalys taikos sutartyje susitarė, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginti vieną iš kitos nereikalauja. Ieškovė yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų (CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Šiuo atveju valstybė, o ne ieškovė, patyrė išlaidų, todėl ieškovė sudarydama taikos sutartį, negalėjo nuspręsti klausimo dėl valstybės patirtų bylinėjimosi išlaidų. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei dydžio klausimą gali išspręsti tik teismas. Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos yra 133 Eur žyminis mokestis, nuo kurio ieškovė buvo atleista. Kadangi šalys ginčą baigė taikos sutartimi iš šalių priteisiam 25 procentai žyminio mokesčio sumos, kuris priteisiamas sumokėti atsakovui (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 94 str. 1 d., 96 str. 1 d.) Išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei priteistinos iš atsakovo (CPK 88 str. 1 d., 3 p., 96 str. 5 d.).
Vadovaudamasis CPK 293 str. 1 d. 5 p., 294, 295 str. teismas
 
n u t a r i a :
 
Prašymą tenkinti.
Patvirtinti šio turinio šalių: ieškovės BUAB „Skandipak“, įmonės kodas 303018049, ir atsakovo S. N., sudarytą taikos sutartį:
1.1. Šia Taikos sutartimi taikiai užbaigti Civilinę bylą, kurioje Ieškovas pareiškė Atsakovui reikalavimą atlyginti turtinę žalą, priteisiant Ieškovui iš Atsakovo 5 914,90 Eur, 5 proc. metinių procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas.
2. Atsakovas iš dalies pripažįsta Ieškovo reikalavimą ir įsipareigoja sumokėti Ieškovui 2200 Eur (du tūkstančius du šimtus eurų) sekančia tvarka ir terminais:
2.1. Atsakovas sumoka Ieškovui 700 Eur (septynis šimtus eurų) iki 2019-02-15;
2.2. Atsakovas sumoka Ieškovui 1500 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus eurų) iki 2019-03-15.
3. Atsakovas įsipareigoja šios Taikos sutarties 2 p. numatytus mokėjimus atlikti į Ieškovui priklausančią atsiskaitomąją sąskaitą, kurios Nr. LT877180300028467525 AB Šiaulių bankas.
4. Šalys, pasirašydamos šią Taikos sutartį, pareiškia, kad viena kitos atžvilgiu atsisako visų kitų reikalavimų ir pretenzijų, keltų Civilinėje byloje.
5. Jei Atsakovas nesumokės Šios Sutarties 2 punkte nurodytų piniginių sumų per nustatytus šioje Taikos sutartyje terminus, jis įsipareigoja sumokėti Ieškovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną netinkamo įsipareigojimo vykdymo dieną.
6. Šalys susitaria, jog Atsakovui nesumokėjus šios Taikos sutarties 2 punkte nurodytų piniginių sumų per nustatytus terminus ar sumokėjus tik dalį nurodytos sumos (pavėlavus pilnai sumokėti ilgiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas) bus laikoma, kad Atsakovas prarado teisę į šios Taikos sutarties 2 punkte suteikta nuolaidą, o Ieškovas turės teisę išsiimti vykdomąjį raštą visai ieškinio sumai - 5914,90 Eur, 5 proc. metinių procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidoms išieškoti.
7. Ieškovas patvirtina, kad, Atsakovui sumokėjus Taikos sutarties 2 punkte nurodytas sumas nustatytais terminais, BUAB „SKANDIPAK“ neturės absoliučiai jokių pretenzijų ir reikalavimų Atsakovui, kaip buvusiam BUAB „SKANDIPAK“ akcininkui ir/ar vadovui bei tuo pačiu įsipareigoja ateityje nereikšti jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų Atsakovui, kaip buvusiam BUAB „SKANDIPAK“ direktoriui ir/ar akcininkui. Šalys patvirtina, kad šia Taikos sutartimi yra visiškai išsprendžiami ir užbaigiami visi Ieškovo ir Atsakovo tarpusavio teisiniai santykiai.
8. Šalys patvirtina, kad atlyginti bylinėjimosi išlaidų viena iš kitos nereikalauja. Teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš Atsakovo.
9. Ieškovas ir Atsakovas prašo Panevėžio apylinkės teismą patvirtinti šią Taikos sutartį rašytinio proceso tvarka šalims nedalyvaujant.
10. Šalys konstatuoja, kad sudaryta Taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų, o Sutarties sudarymui yra gauti visi reikalingi sutikimai ir/ar patvirtinimai. Šalys taip pat konstatuoja, kad tarp jų, nėra ginčo dėl Taikos sutarties sąlygų.
11. Šalys supranta, jog netenka teisės vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.
12. Šalys pareiškia, jog tuo atveju, jeigu dėl bet kokių nuo Šalių valios priklausančių ar nepriklausančių priežasčių Panevėžio apylinkės teismas nepatvirtintų Taikos sutarties, Šalys įsipareigoja maksimaliai bendradarbiauti ir patikslinti Taikos sutartį taip ir tokiu būdu, jog nebūtų nukrypta nuo Taikos sutarties esmės ir turinio, pašalinant ir (ar) papildant Taikos sutartį tokiomis nuostatomis, kurios sudarytų prielaidas Panevėžio apylinkės teismui ją patvirtinti.
13. Ši Taikos sutartis yra sudaroma trim vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai Šaliai ir vieną Panevėžio apylinkės teismui.
14. Šalys, pasirašydamos šią Taikos sutartį, patvirtina, kad jos turinys Šalims yra suprantamas, aiškus ir atitinka Šalių išreikštą valią.
Bylą nutraukti.
Priteisti iš S. N., 5,70 Eur (penkių eurų 70 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (įmokos kodas 5660).
Priteisti iš S. N. asmens kodas, 38705190994, 33 Eur (trisdešimt tris eurus) žyminio mokesčio, valstybei, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įm. k. 188659752, atsisk. sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB ,,Swedbank“, banko kodas 73000.
Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.
 
Teisėja I. B.  
Skaityti plačiau
Dėl mokėjimų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo
2020 04 17

 Civilinė byla Nr. e2-1565-260/2018

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00126-2018-6
Procesinio sprendimo kategorijos:
2.6.1.6.1.; 3.2.6.1.
 
 
KAUNO APYGARDOS TEISMAS
S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
 
2018 m. gruodžio 21 d.
Kaunas
 
Kauno apygardos teismo teisėjas R B.,
sekretoriaujant D. N.,
dalyvaujant atsakovės atstovei V. S., trečiojo asmens atstovei advokatei S. M., nedalyvaujant ieškovės atstovui,
teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-1565-260/2018 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mono Status“ ieškinį atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Modusta“ dėl mokėjimų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo J. K.
 
Teismas
 
nustatė:
 
ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Mono Status“ prašo pripažinti niekiniais ir negaliojančiais ieškovės UAB „Mono Status“ atsakovei AB „Modusta“ atliktus 43 150 Eur sumai mokėjimus: 2017-01-07 mokėjimą 2 500 Eur sumai; 2017-01-17 mokėjimą 500 Eur sumai; 2017-01-18 mokėjimą 4 600 Eur sumai; 2017-02-01 mokėjimą 11 000 Eur sumai; 2017-02-08 mokėjimą 1 350 Eur sumai; 2017-02-10 mokėjimą 1 000 Eur sumai; 2017-03-03 mokėjimą 8 000 Eur sumai; 2017-03-04 mokėjimą 2 200 Eur sumai; 2017-03-10 mokėjimą 9 000 Eur sumai; 2017-03-28 mokėjimą 1 000 Eur sumai; 2017-04-01 mokėjimą 1 000 Eur sumai ir 2017-04-03 mokėjimą 1 000 Eur sumai bei taikyti restituciją, priteisiant, ieškovui iš atsakovo 43 150 Eur, taip pat priteisti ieškovei BUAB „Mono Status“ iš atsakovės UAB „Modusta“ 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti ieškovei BUAB „Mono Status“ iš atsakovės UAB „Modusta“ bylinėjimosi išlaidas.
Ieškovė ieškinyje, dublike ir patikslintame ieškinyje ( t. I, b. l. 1-14; t. III, b.l. 1-8; t. IV , b. l. 78-91) nurodė, kad abiejų įmonių – ieškovės ir atsakovės – vadovu ginčijamų sandorių sudarymo metu buvo trečiasis asmuo J.K. Iš ieškovės 2016 metų finansinių dokumentų duomenų matyti, kad tuo laikotarpiu, kai ieškovė atliko pavedimus (ginčijamus mokėjimus), ji jau buvo faktiškai nemoki įmonė, neturėjo pakankamai turto atsiskaityti su visais savo kreditoriais, atotrūkis tarp jos įsiskolinimų ir turto nuolat didėjo. Ieškovė, nepaisydama nei prastos įmonės finansinės padėties, nei kitų įmonės kreditorių interesų, atsakovei atliko mokėjimus 43 150 Eur sumai. Tokiu būdu buvo suteikta nepagrįsta pirmenybė prieš kitus kreditorius atsakovei, o ieškovė bei pirmesnės eilės kreditoriai negavo 43 150 Eur (iš šios sumos būtų galima patenkinti darbuotojų finansinius reikalavimus). Dėl to ne tik sumažėjo bankrutuojančios bendrovės „Mono Status“ turtas, bet ir buvo grubiai pažeistos kitų kreditorių teisės ir teisėti interesai, jų galimybės gauti savo finansinių reikalavimų patenkinimą. Ieškiniu ji siekia atstatyti BUAB „Mono Status“ mokumą – grąžinti įmonę į finansinę padėtį, buvusią iki ginčijamų sandorių sudarymo, tokiu būdu apginti kreditorių interesus. Nurodė, kad egzistuoja visos sąlygos mokėjimus pripažinti negaliojančiais actio Pauliana pagrindu (CK 6.66 straipsnis), taip pat, ieškovės administratorės nuomone, ginčijami mokėjimai atlikti pažeidžiant imperatyvias įstatymo – Civilinio kodekso 6.9301 str. – normas.
Ieškovės atstovas 2018 m. spalio 8 d. vykusiame teismo posėdyje ieškinį prašė patenkinti, atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės, prašė 2018-12-05 vyksiančiame teismo posėdyje bylą išnagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant.
Atsakovė UAB „Modusta“ atsiliepime į ieškinį ir triplike nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ( t. II, b. l. 1-10; t. III, b. l. 101-107). Jos nuomone, byloje pateikti duomenys neleidžia daryti išvados, kad ieškovė buvo nemoki jau 2016 metais. Ieškovė su atsakove dirbo subrangos sutarčių pagrindu: Nr. MOD-2016/07/19-1, MOD-16-0808, MOD-X366-2016.03.08-4, 2016/03/01/1, MOD-16/122, MOD-16/01/21-01, MOD-150821/01.3 Atsakovė visus darbus pagal minėtas sutartis yra atlikusi, todėl ieškovė pagrįstai yra sumokėjusi atsakovei 43 150,00 Eur sumą. Šių įmonių bendradarbiavimą rodo ir byloje pateiktas apyvartos nuo 2015-01-01žiniaraštis. Byloje ieškovė nepateikė nei vieno įrodymo, iš kurio būtų galima daryti išvadą, jog ieškovė laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 7 d. iki 2017 m. balandžio 1 d. būtų atlikusi mokėjimus tik ieškovei. Atsakovė taip pat nurodė, kad ieškovė nepagrindė visų actio Pauliana institutui taikyti būtinų sąlygų, ieškovė nepateikė rašytinių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti neabejotiną ir galiojančią kreditoriaus reikalavimo teisę, nors būtent kreditorius turi įrodyti ne tik tai, kad turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę (kaip vieną iš actio Pauliana sąlygų), tačiau ir tai, kad ši jo teisė atsirado iki ginčijamo sandorio sudarymo. Taip pat ieškovė neįrodė kreditorių teisių pažeidimo, kadangi dėl ieškovės atliktų mokėjimų atsakovei ieškovė netapo nemoki ir byloje ieškovė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančiu šią sąlygą, todėl atliktais pavedimais nebuvo pažeisti kitų kreditorių interesai. Atsakovė nesutinka ir su ieškovės teiginiais, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovė buvo nemoki, kadangi įsiteisėjusia teismo nutartimi nemokia ji pripažinta tik Lietuvos apeliaciniam teismui 2017-08-24 patvirtinus Kauno apygardos teismo 2017-07-10 nutarties iškelti bankroto bylą UAB „Mono Status“ teisėtumą ir pagrįstumą. Visiškai nepagrįstai ieškovės administratorė teigia, kad ginčijamų mokėjimų ieškovė neprivalėjo atlikti. Laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio mėnesio iki 2016 m. rugpjūčio mėnesio ieškovė su atsakove sudarė septynias statybos subrangos sutartis. Atsakovė sutartimis prisiimtus įsipareigojimus įvykdė, ką patvirtina pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę bei ieškovei pateiktos apmokėti PVM sąskaitos faktūros. Teisiškai nepagrįsti ir ieškinio argumentai, kad atsakovė buvo nesąžininga, kai buvo atliekami ginčijami mokėjimai. Ieškinyje taip pat nepagrįstai teigiama, jog buvo pažeistos CK 6.9301 straipsnio nuostatos, todėl sandoriai pripažintini negaliojančiais pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį. Pagal CK 6.9301 straipsnį skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti straipsnyje nurodytu eiliškumu. Kauno apygardos teismas 2017-07-10 nutartimi nustatė, jog 2017-06-30 balanso duomenimis ieškovė turi turto už 743 999,00 Eur, o jos pradelsti įsipareigojimai sudaro 661 327,91 Eur. Tai reiškia, jog ieškovės turto 2017-06-30 pakako visiems pradelstiems kreditorių reikalavimams padengti. Be to, ieškovė nėra pateikusi jokių įrodymų, kad laikotarpiu nuo 2017-01-07 iki 2017-04-01 (atliekant ginčo mokėjimus) kreditoriai jau pareiškė ieškovei reikalavimą patenkinti jų reikalavimus. Todėl iš esmės CK 6.9301 straipsnio taikyti šiuo konkrečiu atveju negalima.
Atsakovei UAB „Modusta“ Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla, ši teismo nutartis įsiteisėjo 2018 m. rugsėjo 4 d. Atsakovę nagrinėjant bylą teismo posėdyje atstovavusi administratorės atstovė ieškinį prašė atmesti, vadovautis atsakovės atsiliepime į ieškinį nurodytais argumentais.
Trečiasis asmuo J. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Jo atstovė 2018 m. gruodžio 5 d. vykusiame teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti.
 
Ieškinys tenkintinas.
 
Byloje šalių procesiniuose dokumentuose ir jų atstovų teismo posėdžiuose pateiktais paaiškinimais, rašytinais įrodymais, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatytos tokios reikšmingos bylai aplinkybės:
Uždaroji akcinė bendrovė „Mono Status“, kurios buveinės adresas Kaunas, Ukmergės g. 10-76, buvo įregistruota 2008 m. balandžio 2 d. Jos vieninteliu akcininku nuo 2009-07-01 ir vadovu nuo 2014 m. gegužės 8 d. iki 2018 m. rugpjūčio 29 d. buvo J. K. Kauno apygardos teismas 2017 m. liepos 10 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2017 m. rugpjūčio 24 d., uždarajai akcinei bendrovei „Mono Status“ iškėlė bankroto bylą (t. I, b. l. 15-22; 28-35).
Uždaroji akcinė bendrovė „Modusta“, kurios buveinės adresas Kaunas, Ukmergės g. 10-76, buvo įregistruota 2015 m. kovo 18 d. Jos vieninteliu akcininku nuo iki 2017-12-01 ir vadovu iki 2018-09-04 buvo trečiasis asmuo J. K. Kauno apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2018 m. rugsėjo 4 d., uždarajai akcinei bendrovei „Modusta“ iškėlė bankroto bylą (t. I, b. l. 23-26; t. IV, b. l. 115-116; Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-2035-230/2018).
Ieškovė UAB „Mono Status“ atsakovei AB „Modusta“ nuo 2017 m. sausio 7 d. iki 2017 m. balandžio 3 d. sumokėjo 43 150 Eur, atlikdama tokius mokėjimus: 2017-01-07 mokėjimą 2 500 Eur sumai; 2017-01-17 mokėjimą 500 Eur sumai; 2017-01-18 mokėjimą 4 600 Eur sumai; 2017-02-01 mokėjimą 11 000 Eur sumai; 2017-02-08 mokėjimą 1 350 Eur sumai; 2017-02-10 mokėjimą 1 000 Eur sumai; 2017-03-03 mokėjimą 8 000 Eur sumai; 2017-03-04 mokėjimą 2 200 Eur sumai; 2017-03-10 mokėjimą 9 000 Eur sumai; 2017-03-28 mokėjimą 1 000 Eur sumai; 2017-04-01 mokėjimą 1 000 Eur sumai ir 2017-04-03 mokėjimą 1 000 Eur sumai ( t. I, b. l. 41-44; t. IV, b. l. 29-34; t. IV, b. l. 47-77). Ieškovės teigimu, klientų apyvartos pagal valiutas ir dokumentus už laikotarpius 2017-01-01 - 2017-01-31, 2017-02-01 - 2017-02-28, 2017-03-01 - 2017-03-31, 2017-04-01 - 2017-04-30 ir 2017-08-01 - 2017-08-31 duomenys patvirtina, kad 2017-01-07, 2017-01-17, 2017-01-18, 2017-02-01, 2017-02-08, 2017-02-10, 2017-03-03, 2017-03-04 (dalimi) ginčijamais mokėjimais buvo apmokama atsakovės 2016-12-30 išrašyta PVM sąskaita faktūra MDS000000020, kurios apmokėjimo terminas 2017-01-29; 2017-03-04 (dalimi) ginčijamu mokėjimu buvo apmokama atsakovo 2016-12-30 išrašyta PVM sąskaita faktūra MDS000000024, kurios apmokėjimo terminas 2017-02-03; 2017-03-10 ginčijamu mokėjimu buvo apmokama pagal atsakovės 2016-12-30 ir išrašytas PVM sąskaitas faktūras MDS000000021, MDS000000024, kurių apmokėjimo terminas 2017-02-03 ir 2017-01-12 išrašytą sąskaitą MDS000000025, kurios apmokėjimo terminas nenurodytas; 2017-03-28 ginčijamu mokėjimu buvo apmokama atsakovės 2016-12-30 išrašyta PVM sąskaita faktūra MDS000000021, kurios apmokėjimo terminas 2018-02-03;2017-04-01 ir 2017-04-03 ginčijamais mokėjimais buvo apmokama atsakovės 2016-12-30 išrašyta PVM sąskaita faktūra MDS000000021, kurios apmokėjimo terminas 2018-02-03 ( t. IV,
b. l. 29-38).
Iš ieškovės pateikto kreditorių sąrašo 2017 m. sausio 2 dienai (t. IV, b. l. 129-130), parengto pagal ieškovės vadovo dar iki bankroto bylos iškėlimo įmonei duomenis (t. III, b. l. 23-36), matyti, kad UAB „Mono Status“ , prieš atlikdama ginčijamus mokėjimus, 2017 m. sausio 1 dienai turėjo pradelstus įsipareigojimus 83 kreditoriams bendrai 568 364,27 Eur sumai, tame skaičiuje ir kreditorei Valstybinei mokesčių inspekcijai 80 781,44 Eur mokesčių nepriemoką, kuri atsirado ir nuolat didėjo nuo 2014 metų rugpjūčio mėnesio. Iš UAB „Mono Status“ balanso 2016 m. gruodžio 31 dienai duomenų matyti, kad UAB „Mono Status“, turėjo įmonės balanse apskaityto turto už
1 003 256,65 Eur , taigi jau buvo nemoki, nes jos pradelsti įsipareigojimai buvo didesni nei pusė balanse apskaityto turto vertės, ji nemokėjo mokesčių, neatsiskaitinėjo su kreditoriais, taigi, teismo vertinimu, neturėjo pakankamai lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais.
 
Teismas sprendžia, kad ieškovės reikalavimas pripažinti ieškovės UAB „Mono Status“ 2017 m. sausio – balandžio mėnesiais atliktus uždarajai akcinei bendrovei „Modusta“ mokėjimus bendrai 43 150 Eur sumai negaliojančiais CK 6.66 str. ir CK 1.80 str. 1 d. numatytais pagrindais yra pagrįstas.
 
Dėl ieškinio tenkinimo CK 6.66 str. nustatytu (actio Pauliana) pagrindu
 
CK 6.66 straipsnyje nustatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Šiame straipsnyje įtvirtintas actio Pauliana institutas yra specialus kreditorių teisių gynimo būdas, kuriuo kreditoriaus reikalavimo teisė gali būti ginama nuo skolininko nesąžiningų veiksmų. Tokio ieškinio tikslas ir paskirtis yra kreditoriaus teisių ir teisėtų interesų gynimas nuo tokių skolininko veiksmų, kuriais šis, siekdamas išvengti prievolės vykdymo kreditoriui, sumažina savo mokumą, pablogina savo turtinę padėtį, perleisdamas turtą ar turtines teises kitiems asmenims, ir tuo sumažina galimybę kreditoriui gauti visišką jo reikalavimo patenkinimą. CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriamos actio Pauliana taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-587/2008; 2009 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2009; kt.). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; kt.).
Teismas pripažįsta, kad byloje nagrinėjamu atveju visų nurodytų ginčijamiems sandoriams (mokėjimams) pripažinti negaliojančiais CK 6.66 str. pagrindu sąlygų visetas egzistuoja. Bankrutuojančios įmonės administratorius, gindamas visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, turi teisę ginčyti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus iki bankroto bylos iškėlimo, visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-917/2003, 2009 m. rugsėjo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2009). Ginčijamų mokėjimų atlikimo metu buvo visa eilė UAB „Mono Status“ kreditorių (UAB „Vilpra“, UAB „Lakmalit“, UAB „Iris“, UAB „Sanistal“, Valstybinė mokesčių inspekcija ir kt.), kuriems įsipareigojimai atsiskaityti buvo pradelsti ir su jais nebuvo atsiskaityta iki bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Mono Status“ iškėlimo 2017 m. liepos 10 d. Taigi ieškovės kreditoriai turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę. Ginčijami mokėjimai pažeidė kreditorių teises, kadangi, juos atliekant ieškovė buvo faktiškai nemoki ir turėjo labai didelių įsiskolinimų kreditoriams. Tokiais ginčijamais mokėjimais buvo patenkinti atsakovės finansiniai reikalavimai, kas neabejotinai sumažino galimybę kitiems kreditoriams bent iš dalies patenkinti savo reikalavimus ir suteikė pirmenybę atsakovei patenkinti savo reikalavimus. Pažymėtina, kad kasacinis teismas yra pasisakęs, kad kreditorius pagrįstai gali reikšti actio Pauliana dėl skolininko sudaryto sandorio nuginčijimo ne tik tais atvejais, kai dėl tokio sandorio skolininkas tampa nemokus, bet ir kitais atvejais, kai ginčijamas sandoris kitaip pažeidžia kreditoriaus teises ir interesus. Ieškovė neprivalėjo atlikti ginčijamus mokėjimus. Ši sąlyga paprastai suprantama kaip teisinės prievolės sudaryti sandorį neturėjimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje privalėjimas sudaryti sandorį aiškinamas kaip vienas iš imperatyvų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Tokios būtinybės sudaryti sandorį pavyzdžiais gali būti ikisutartiniai susitarimai, viešas konkursas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindų atsirandantys imperatyvai. Įrodymų, kad ieškovė privalėjo pirmiau atsiskaityti su atsakove, o ne kitais kreditoriais, t. y ne įstatyme nustatyta atsiskaitymų eiliškumo tvarka, atsakovė nepateikė. Ginčijami mokėjimai buvo atlikti ne vykdant teismo sprendimą, jokia įstatyminė ar poįstatyminė teisės norma juos atlikti ieškovės neįpareigojo. Ieškovė (skolininkas) ir atsakovė buvo nesąžiningos, nes neabejotinai žinojo, kad ginčijami mokėjimai pažeis kreditorių teises. Jų atlikimo metu ir ieškovės ir atsakovės direktoriumi buvo tas pats asmuo – trečiasis asmuo J. K. Šiuo atveju egzistuoja nesąžiningumo prezumpcija (CK 6.67 str. 1 d. 2 p.).
 
Dėl ieškinio tenkinimo CK 1.80 str. 1 d. nustatytu pagrindu
 
CK 1.80 straipsnio 1 d. nustato, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja.
CK 6.9301 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti šia eile:
1) pirmąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo išieškojimo;
2) antrąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių;
3) trečiąja eile atsiskaityti pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus;
4) ketvirtąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti;
5) penktąja eile atsiskaityti pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka.
Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad atsiskaitymai pagal tos pačios eilės reikalavimus atliekami mokėjimo dokumentų gavimo kalendorine eiliškumo tvarka.
Teismui pripažinus, kad jau 2017 m. sausio 1 d. ieškovė UAB „Mono Status“ faktiškai buvo nemoki, neturėjo galimybių atsiskaityti su visais kreditoriais, jos atsakovei nuo 2017 m. sausio 7 d. iki 2017 m. balandžio 3 d. atlikti mokėjimai apmokant sąskaitas, kurių apmokėjimo terminai buvo 2017 m. sausio 29 ir 2017 m. vasario 3 d., kada buvo mokestinės nepriemokos nuo 2014 metų, nebuvo atsiskaitoma su kreditoriais UAB „Vilpra“, UAB „Lakmalit“, UAB „Iris“, UAB „Sanistal“ ir daugeliu kitų, su kuriais ieškovė privalėjo atsiskaityti dar iki 2017 m. sausio 1 d., pripažintina, kad ieškovė suteikė pirmenybę žemesnės eilės kreditoriui (atsakovei) gauti didelės skolos apmokėjimą, kai tuo metu ieškovė turėjo įstatyminę pareigą atsiskaityti laikydamasi pradelstų reikalavimų apmokėjimo kalendorinio eiliškumo tvarkos. Todėl vertintina, kad ieškovė pažeidė imperatyvias įstatymo nuostatas – CK 6.9301 str. 1 d. 4 p., 5 p., 2 d., dėl ko jos atlikti ir bankroto administratorės ginčijami mokėjimai pripažintini niekiniais ir negaliojančiais.
Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad sprendžiant, ar buvo pažeistos kreditoriaus teisės ginčijamu sandoriu suteikiant pirmenybę kitam kreditoriui, reikia turėti omenyje tai, jog kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, įstatymai nenustato bendrojo kreditorių lygybės principo, būdingo bankroto situacijai, todėl įprastai skolininko sudarytas sandoris, kuriuo tenkinamas vieno iš kreditorių reikalavimas, nors ir yra suėję prievolių vykdymo kitiems kreditoriams terminai, įstatymų yra leidžiamas net ir esant neįvykdytiems įsipareigojimams kitiems kreditoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-7-485/2010; 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-511/2012). Tačiau būtina pažymėti, kad šis aiškinimas taikytinas tik tiems atvejams, kai yra teisinis pagrindas konstatuoti skolininko – kaip verslo subjekto – protingo asmens elgesio standartus atitinkančius veiksmus sąžiningai siekiant naudos įmonei ir atsiskaitymo su visais jos kreditoriais įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7- 130/2013).
 
Taigi, teismas sprendžia, kad ieškovės UAB „Mono Status“ atsakovei AB „Modusta“ atlikti: 1) 2017 m. sausio 7 d. mokėjimas 2 500 Eur sumai; 2) 2017 m. sausio 17 d. mokėjimas
500 Eur sumai; 3) 2017 m. sausio 18 d. mokėjimas 4 600 Eur sumai; 4) 2017 m. vasario 1 d. mokėjimas 11 000 Eur sumai; 5) 2017 m. vasario 8 d. mokėjimas 1 350 Eur sumai; 6) 2017 m. vasario 10 d. mokėjimas 1 000 Eur sumai; 7) 2017 m. kovo 3 d. mokėjimas 8 000 Eur sumai;
8) 2017 m. kovo 4 d. mokėjimas 2 200 Eur sumai; 9) 2017 m. kovo 10 d. mokėjimas 9 000 Eur sumai; 10) 2017 m. kovo 28 d. mokėjimas 1 000 Eur sumai; 11) 2017 m. balandžio 1 d. mokėjimas
1 000 Eur sumai ir 12) 2017 m. balandžio 3 d. mokėjimas 1 000 Eur sumai, kaip pažeidžiantys kreditorių teises, yra niekiniai ir negaliojantys (CK 1.80 str. 1 d., 6.66 str. 1 d., 2 d.).
Pripažinus ginčijamus mokėjimus negaliojančiais, taikytina restitucija (CK 1.80 str. 2 d., 6.145 str.), ieškovei iš atsakovės priteistina neteisėtai gauta 43 150 Eur suma.
Ieškovei prašant, iš atsakovės jai priteistinos 6 procentų dydžio nuo priteisiamos sumos metinės palūkanos nuo ieškinio priėmimo dienos – 2018 m. vasario 9 d. – iki 2018 m. rugsėjo 4 d. (teismo nutarties, kuria atsakovei iškelta bankroto byla, įsiteisėjimo diena), t. y. 1474 Eur , o taip pat ir 2120 Eur bylinėjimosi išlaidos, turėtos apmokant advokato teisinę pagalbą (t I, b. l. 46; t. IV, b. l. 1-8).
Kadangi šios bylos nagrinėjimo metu atsakovei UAB „Modusta“ buvo iškelta bankroto byla, šiuo sprendimu priteistos sumos iš atsakovės gali būti išieškotos tik atsakovės bankroto procese, ieškovės finansinis reikalavimas gali būti patvirtintas atsakovės bankroto byloje Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.
 
Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsniu, 269 straipsnio 1 dalimi, 270 straipsniu,
 
nusprendžia:
 
ieškinį patenkinti.
Pripažinti kad ieškovės UAB „Mono Status“ atsakovei UAB „Modusta“ atlikti: 1) 2017 m. sausio 7 d. mokėjimas 2 500 Eur sumai; 2) 2017 m. sausio 17 d. mokėjimas 500 Eur sumai; 3) 2017 m. sausio 18 d. mokėjimas 4 600 Eur sumai; 4) 2017 m. vasario 1 d. mokėjimas 11 000 Eur sumai; 5) 2017 m. vasario 8 d. mokėjimas 1 350 Eur sumai; 6) 2017 m. vasario 10 d. mokėjimas 1 000 Eur sumai; 7) 2017 m. kovo 3 d. mokėjimas 8 000 Eur sumai; 8) 2017 m. kovo 4 d. mokėjimas 2 200 Eur sumai; 9) 2017 m. kovo 10 d. mokėjimas 9 000 Eur sumai; 10) 2017 m. kovo 28 d. mokėjimas 1 000 Eur sumai; 11) 2017 m. balandžio 1 d. mokėjimas 1 000 Eur sumai ir 12) 2017 m. balandžio 3 d. mokėjimas 1 000 Eur sumai yra niekiniai ir negaliojantys nuo jų atlikimo momento.
Taikyti restituciją – priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Mono Status“ (juridinio asmens kodas 301672662) iš atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Modusta (juridinio asmens kodas 303916898) 43 150 Eur (keturiasdešimt tris tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt eurų) sumą ir 1474 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus septyniasdešimt keturis eurus) palūkanas.
Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Mono Status“ (juridinio asmens kodas 301672662) iš atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Modusta“ (juridinio asmens kodas 303916898) 2120 Eur (du tūkstančius vieną šimtą dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidas.
Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.
 
 
Teisėjas R. B.
Skaityti plačiau
  <  1 2 3  >
smart foreash